UYGULAMALARDA PİLOT SAYMANLIK-SAGLIK SAYMANLIK
  TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ
 


TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ

UYGULAMA REHBERİ

 

 

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN TAŞINIR

İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİ

5018 sayılı Kanunun 42 inci maddenin 3 üncü fıkrasının (g) bendinde;

 

 

Mal yönetim hesabı icmal

cetvelleri, kesin hesap kanun tasarısı ekinde yer alacak belgeler olarak sayılmıştır.

5018 sayılı Kanunun 42 inci maddesinde;

 

 

Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerince, taşınır ve

taşınmaz edinilmesi, yönetilmesi, trampası, elden çıkarılması, ecrimisilin tahsil ve takibinde izlenecek

yöntem, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin yönetimi ve korunması, işgalli malların tahliyesi

gibi hususlar ilgili kanunlarında düzenlenir. Bu malların kaydı ile taşınırların muhafazası, kullanımı,

mal yönetim hesabının verilmesi ve mal yönetim sorumlularıyla bunlar adına görev yapacak olanların

belirlenmesine ilişkin usûl ve esaslar, Maliye Bakanlığınca hazırlanacak ve Bakanlar Kurulu tarafından

çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir.

Türk Silahlı Kuvvetleri (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dahil) ile Millî

İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün savunma ve güvenlik amaçlı taşınırlarının kayda

alınması ile bunların yönetim ve iç denetimine ilişkin usûl ve esaslar Millî Savunma, İçişleri ve Maliye

bakanlıklarınca birlikte hazırlanarak Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir.

5018 sayılı Kanunun 45 inci maddenin 3 üncü fıkrasında;

 

 

Kamu idareleri, ihtiyaç fazlası taşınırları ile

görmekle yükümlü olduğu kamu hizmetlerinde kullanılacağına ve amacına uygun kullanılmaması halinde

geri alınacağına dair tapu kütüğüne şerh konulması kaydıyla taşınmazlarını diğer kamu idarelerine

bedelsiz olarak devredebilir. Devredilmeyecek taşınır ve taşınmazlar ile devir ve kayıt işlemlerine ilişkin

usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.

5018 sayılı Kanunun 46 ıncı maddenin 1 inci fıkrasında;

 

 

Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin

her türlü taşınır ve taşınmazlarının satışına Maliye Bakanlığı yetkilidir. Satış bedelleri genel bütçeye

gelir kaydedilir. Diğer kamu idarelerine ait taşınır ve taşınmazların elden çıkarılması özel kanunlarında

belirtilen yetkili organlarının kararıyla mümkündür.

5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddenin 1 inci fıkrasının (h) bendinde;

 

 

İdarenin mülkiyetinde veya

kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek idarelerin

mali hizmetler biriminin görevleri arasında sayılmıştır.

06/01/2006 TARİHLİ VE 2006/9972 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE KABUL

EDİLEN STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE

ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE TAŞINIR İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YER VERİLEN

HÜKÜMLER

5 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (n) bendinde;

 

 

İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan

taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek strateji geliştirme birimlerinin görevleri

arasında sayılmıştır.

9 uncu maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendinin 3 üncü alt bendinde;

 

 

Mal yönetim dönemine ilişkin

icmal cetvellerini hazırlamak, görevi, strateji geliştirme birimlerinde, “mali hizmetlere ilişkin

fonksiyonların” yerine getirildiği birimlerin, “muhasebe, kesin hesap ve raporlama” alt birimince yerine

getirilmesi gereken bir görev olduğu belirtilmiştir.

5565 SAYILI 2007 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNUNUN 30 UNCU MADDESİNİN

1 İNCİ FIKRASININ (ç) BENDİNDE

5018 sayılı Kanunun 42 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (g) bendi, yani, “Mal yönetim hesabı icmal

cetvellerinin kesin hesap kanun tasarısına bağlanmasına” ilişkin, hükmünün 2007 yılında

uygulanmayacağı hüküm altına alınmıştır.

3

TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ

Karar Tarihi :

Bakanlar Kurulunun 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Kararı.

Yayım Tarihi :

18/01/2007 tarihli ve 26407 sayılı Resmi Gazete.

Ek ve Değişiklikler:

Bakanlar Kurulunun 04/05/2010 tarihli ve 2010/504 sayılı Kararı

19/06/2010 tarihli ve 27616 sayılı Resmi Gazete.

Bakanlar Kurulunun 14/02/2012 tarihli ve 2012/2842 sayılı Kararı

22/03/2012 tarihli ve 28241 sayılı Resmi Gazete.

Taşınır Mal Yönetmeliğinin Kanuni Dayanağı :

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesi.

Taşınır Mal Yönetmeliğinin Yürürlüğe Girmesi ile Yürürlükten Kaldırılan düzenleme:

01/06/1939 tarihli Ayniyat Talimatnamesi yürürlülükten kaldırılmıştır.

TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİNİN ÇIKARILIŞ AMACI :

1-

 

Kaynağına ve edinme yöntemine bakılmaksızın kamu idarelerine ait taşınır malların kaydı,

muhafazası ve kullanımı ile yönetim hesabının verilmesi,

2-

 

Merkez ve taşrada taşınır yönetim sorumlularıyla bunlar adına görev yapacak olanların

belirlenmesi,

3-

 

Kamu idareleri arasında taşınırların bedelsiz devri ile tahsisine ilişkin esas ve usullerin

belirlenmesi,

TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİNİN KAPSADIĞI KAMU İDARELERİ:

Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerini kapsamaktadır.

Bu çerçevede;

1- Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri,

a- Genel Bütçe Kapsamındaki İdareler,

Başkanlığımız 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

Kanununda; genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri başlığı altında, uluslararası sınıflandırmalara

göre belirlenmiş olan merkezi yönetim kapsamında ve söz konusu kanuna ekli (I) sayılı cetvelin 28 inci

sırasında yer alan bir kamu idaresidir.

4

Bu itibarla,

 

Başkanlığımızın merkez birimleri, eğitim merkezi müdürlükleri, il ve ilçe

müftülükleri ile yurtdışı teşkilatındaki müşavirlik ve ataşeliklerimiz “Taşınır Mal Yönetmeliği”

hükümlerine tabi olduğundan bütün taşınırlarla ilgili işlemlerini bu hükümlere göre

yapacaklardır.

b- Özel Bütçeli İdareler,

c- Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar,

2- Mahalli İdareler,

3-Sosyal Güvenlik Kurumları, kapsamdaki idarelerdir.

TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİNE TABİ OLMAYAN TAŞINIR MALLAR:

1-

 

Türk Silahlı Kuvvetleri (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dâhil),

Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün savunma ve güvenlik amaçlı taşınır

malları,

2-

 

Kapsamdaki idarelerin bünyesinde bulunan fabrika, imalathane ve benzeri üretim yerlerinde

kullanılan ilk madde ve malzemeler ile yarı mamul ve mamul maddeler,

3-

 

Kamu idarelerinin görevleri gereğince herhangi bir işlemin sonuçlanmasına veya bir kararın

verilmesine kadar muhafaza edilmek üzere alınan emanet taşınır mallar,

TANIMLAR:

Taşınır Mal Yönetmeliğinde Tanımlanan Kavramlar:

1- Taşınır:

 

Çeşitleri ile kod numaraları Yönetmeliğe ekli Taşınır Kod Listesinin (A) ve (B)

bölümlerinde gösterilen taşınırları,

2- Tüketim malzemeleri:

 

Belirli bir hizmetin üretilmesinde kullanılan, kullanımı sonucunda

tükenen veya bir süre kullanıldıktan sonra ilk özelliklerini kısmen veya tamamen kaybederek bir

daha kullanılamayacak duruma gelen, çeşitleri ile kod numaraları Taşınır Kod Listesinin (A)

bölümü 150 hesap detayında yer alan malzemeleri,

3- Dayanıklı taşınırlar:

 

Taşınır Kod Listesinin (B) bölümünde gösterilen makine ve cihazlar ile

taşıtlar ve demirbaşları,

a- Makine ve cihazlar:

 

Çeşitleri ile kod numaraları Taşınır Kod Listesinin (B) bölümü 253

hesap detayında yer alan, üretim ve hizmet amacıyla kullanılan her türlü makine, cihaz ve

aletleri,

b- Taşıtlar:

 

Yolcu ve yük taşımacılığında kullanılanlar ile özel amaçlı kullanımlar için muhtelif

cihazlarla donatılmış bulunan ve çeşitleri ile kod numaraları Taşınır Kod Listesinin (B) bölümü

254 hesap detayında gösterilen taşıtları,

c- Demirbaşlar:

 

Belirli bir hizmete tahsis amacıyla edinilen, belli bir süreye tâbi olmaksızın

uzun süre kullanılabilen ve kullanılmakla yok olmayan, çeşitleri ile kod numaraları Taşınır Kod

Listesinin (B) bölümü 255 hesap detayında yer alan taşınırları,

5

4- Taşınır hesap kodu:

 

3/5/2005 tarihli ve 2005/8844 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile

yürürlüğe konulan Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği çerçeve hesap planında yer alan ve

taşınırın kaydedildiği ilgili hesap kodunu,

Örnek : 150- İlk Madde ve Malzemeler Hesabı (Tüketim Malzemeleri)

253- Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı

254- Taşıtlar Hesabı

255- Demirbaşlar Hesabı

5- Taşınır I inci düzey detay kodu:

 

Taşınır Kod Listesinde gösterilen taşınır hesap kodundan

sonra gelen iki haneli detay kodunu,

Örnek : 150.01- Kırtasiye Malzemeleri Grubu

6- Taşınır II nci düzey detay kodu:

 

Taşınır Kod Listesinde gösterilen taşınır I inci düzey detay

kodundan sonra gelen iki haneli detay kodunu,

Örnek : 150.01 - Kırtasiye Malzemeleri Grubu

150.01.03 - Kağıt Ürünler

7- Taşınır kodu:

 

Taşınırın kayıtlarda detaylı izlendiği, taşınır hesap kodu ile taşınır I ve II nci

düzey detay kodu ve sonraki düzey detay kodlarının birleşiminden oluşan kodu,

Örnek:

 

Taşınır Hesap Kodu + Taşınır I Düzey Detay Kodu.+ Taşınır II Düzey Detay Kodu

150. 01. 03…=Taşınır Kodu

8- Üst yönetici:

 

Bakanlıklarda müsteşarı, Milli Savunma Bakanlığında bakanı, diğer kamu

idarelerinde en üst yöneticiyi (Başkanlığımızda üst yönetici Diyanet İşleri Başkanıdır.), il özel

idarelerinde valiyi, belediyelerde belediye başkanını,

9- Rayiç bedel:

 

Taşınırların değerleme günü ve yerindeki normal alım ve satım değerini,

tanımlamaktadır.

TAŞINIR İŞLEMLERİNDE YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR:

Taşınır İşlemlerinde Yetki, Görev ve Sorumlulukları Bulunan Görevliler:

1-

 

Harcama Yetkilileri,

2-

 

Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri,

3-

 

Taşınır Konsolide Görevlileri,

4-

 

Muhasebe Yetkilileri,

5-

 

Muhafaza ile görevli olan ve kullanılmak üzere taşınır teslim edilen görevliler,

6-

 

Zimmetle dayanıklı taşınır teslim edilenler.

HARCAMA YETKİLİLERİ:

Harcama birimi nedir?:

5018 sayılı kanuna göre bir birimin harcama birimi olarak kabul edilebilmesi için, ya kamu idaresinin

bütçesinde ödenek tahsis edilmiş ve harcama yetkilisinin bulunması; yâda ödenek gönderme belgesiyle

ödenek gönderilmek suretiyle harcama yetkisi verilmiş olması gerekir.

Buna göre;

6

Kamu idaresi bütçesinde ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan merkez birimi ile

ödenek gönderme belgesiyle harcama yetkisi verilen merkez dışı birimlere harcama birimi denir.

Harcama yetkilisi kimdir?:

 

Harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir.

Başkanlığımız merkez birimlerinin her biri “harcama birimi” ve en üst yöneticileri ise “harcama

yetkilisi”dir.

Eğitim merkezi müdürlüklerimizin her biri “harcama birimi” en üst yönetici konumunda bulunan

müdürler ise “harcama yetkilisidir”

İl ve ilçe müftülüklerimizin her biri “harcama birimi” en üst yönetici konumundaki il ve ilçe

müftüleri de “harcama yetkilisi”dir.

Harcama Yetkililerinin Görev ve Sorumlulukları:

Taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesinden, kullanılmasından,

kontrolünden, kayıtlarının bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre saydam ve erişilebilir

şekilde tutulmasını sağlamaktan ve taşınır yönetim hesabını ilgili mercilere göndermekten

sorumludur.

Harcama Yetkililerinin Yetkileri:

Taşınırlara ilişkin işlem ve kayıtların usule uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol etmeye

veya ettirmeye; kasıt, kusur veya ihmal sonucu kırılan, bozulan veya kaybolan taşınırların

ilgililerden tazmini için gerekli işlemleri yapmaya veya yaptırmaya yetkilidir.

TAŞINIR KAYIT VE KONTROL YETKİLİLERİ:

Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi Kimdir?

Harcama yetkilisi adına taşınırları teslim alan, koruyan, kullanım yerlerine teslim eden, bu

Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre kayıtları tutan ve bunlara ilişkin belge ve cetvelleri

düzenleyen ve bu hususlarda hesap verme sorumluluğu çerçevesinde harcama yetkilisine karşı

sorumlu olan görevlilerdir.

Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri Kimlerden Oluşur, Kim Tarafından Nasıl ve Nerelerde

Görevlendirilebilir?

-Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri, harcama yetkililerince, memuriyet veya çalışma unvanına

bağlı kalmaksızın, taşınır kayıt ve işlemlerini bu Yönetmelikte belirtilen usule uygun şekilde

yapabilecek bilgi ve niteliklere sahip personel arasından görevlendirilir.

-Dış temsilciliklerde taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri misyon şefleri tarafından görevlendirilir.

-Taşınır işlemleri yoğun olan harcama birimlerinde birden fazla taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi

görevlendirilebilir.

-Birden fazla taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin belirlendiği harcama birimlerinde, söz konusu

taşınır kayıt ve kontrol yetkilerinden bir tanesi taşınır yönetim hesabını hazırlamak üzere

sorumlu olarak belirlenir.

7

Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkililerinin Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

a)

 

Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine

göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen

taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek,

b)

 

Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların

kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek,

c)

 

Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri

düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine göndermek,

ç)

 

Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek,

d)

 

Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması

için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak,

e)

 

Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama

yetkilisine bildirmek,

f)

 

Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgarî stok

seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek,

g)

 

Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını

yapmak ve yaptırmak,

ğ)

 

Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak,

h)

 

Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmak,

ı)

 

Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri sorumluluklarında bulunan ambarları devir ve teslim

etmeden görevlerinden ayrılamazlar,

TAŞINIR KONSOLİDE GÖREVLİLERİ:

Strateji Geliştirme Birimi Nedir?

Strateji geliştirme başkanlıkları, strateji geliştirme daire başkanlıkları, strateji geliştirme ve malî

hizmetlerin yerine getirildiği müdürlükleri, mahalli idarelerde ilgili mevzuatında yer alan

hükümler çerçevesinde kurulacak birimleri ve strateji geliştirme birimi kurulmayan idarelerin

mevcut yapılarında malî hizmetlerini yürüten birimleri ifade eder. Başkanlığımızdaki Strateji

Geliştirme Birimi; “Strateji Geliştirme Başkanlığı” olarak yer almaktadır.

Taşınır Konsolide Görevlisi Kimdir ve Nasıl Görevlendirilir?

Kamu idarelerinin merkez teşkilatlarında strateji geliştirme birimi yöneticisine bağlı malî

hizmetleri yürüten birimin bünyesindeki taşınır kayıt işlemlerinden sorumlu yöneticidir.

Eğitim merkezi bulunan İlçe veya il teşkilatlarında ise taşınır konsolide görevlisi, bu

teşkilatların en üst yöneticileri tarafından belirlenir.

8

MUHASEBE YETKİLİSİ:

Muhasebe Birimleri:

-Muhasebe birimi, Başkanlığımız merkez birimleri için

“Başbakanlık Merkez Saymanlık

Müdürlüğü,”

-İl müftülüklerimiz ve ildeki eğitim merkezi müdürlüklerimiz için

“Defterdarlık Muhasebe

Müdürlükleri,”

-İlçe müftülüklerimiz ve ilçedeki eğitim merkezi müdürlüklerimiz için ise,

“Mal

Müdürlükleri”

 

dir.

Taşınır İşlemlerine İlişkin Muhasebe Kayıtlarını Kim Yapar?

Taşınır işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtları, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine

dayanılarak çıkarılmış ilgili muhasebe düzenlemeleri ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde

muhasebe yetkilileri tarafından yapılır.

Muhasebe Yetkilisinin Görevi Nedir?

Muhasebe yetkilileri, harcama birimlerince hazırlanan Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı

Cetvelinde gösterilen tutarların muhasebe kayıtlarıyla uygunluğunu kontrol ederek onayladıktan

sonra, harcama yetkilisine göndermekle görevli ve sorumludurlar.

Muhasebe Yetkilisinin Sorumluluğu Nedir?

Taşınır işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtlarının, dayanağı belgelere uygunluğu ile harcama

birimlerince hazırlanan Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvellerini inceleyip

onaylayarak harcama yetkilisine vermekle sınırlıdır.

DİĞER SORUMLULAR:

5-Muhafazası ile görevli olan ve kullanılmak üzere taşınır teslim edilen görevlilerin

sorumlulukları nelerdir?

Kamu idarelerine ait taşınırların muhafazası ile görevli olan veya kendilerine kullanılmak üzere

taşınır teslim edilen kamu görevlileri bu taşınırları en iyi şekilde muhafaza etmek, gerekli bakım

ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak, veriliş amacına uygun bir şekilde kullanmak ve görevin

sona ermesi veya görevden ayrılma halinde iade etmek zorundadırlar.

6-Zimmetle dayanıklı taşınır teslim edilenlerin sorumluluğu nedir?

Zimmetle teslim edilen dayanıklı taşınırlar, kullanıcıları tarafından başkasına devredilemez.

Üzerine zimmetli taşınırları kullanan personel herhangi bir sebeple görevden ayrılması halinde

söz konusu taşınırları ambara iade etmek zorundadır. Üzerine zimmetli olan taşınırları ambara

teslim etmeyen personelin kurumla ilişiği kesilmez.

9

TAŞINIR İŞLEMLERİNDE KAMU ZARARI

Taşınır İşlemlerinde Kamu Zararı Olması Durumunda Ne Yapılır?

1-

 

Taşınırların muhafazasından ve yönetilmesinden sorumlu olanların, gerekli tedbirlerin

alınmaması veya özenin gösterilmemesi nedeniyle taşınırın kullanılmaz hale gelmesi veya yok

olması sonucunda sebep oldukları kamu zararları hakkında, 27/9/2006 tarihli ve 2006/11058

sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve

Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

2-

 

Kullanılmak üzere kendilerine taşınır teslim edilen kamu görevlilerinin kasıt, kusur, ihmal

veya tedbirsizlik yâda dikkatsizlikleri nedeniyle oluşan kamu zararı, değer tespit komisyonu

tarafından tespit edilecek rayiç bedeli üzerinden, ilgili mevzuat hükümleri uygulanmak suretiyle

tahsil edilir.

Söz konusu personel 657 sayılı DMK kapsamında ise anılan Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca

yayımlanan Yönetmeliğe göre işlem yapılır.

DEFTER VE CETVELLER:

Taşınır İşlemlerinde Tutulacak Defterler Hangileridir?

1-

 

Tüketim Malzemeleri Defteri (Örnek: 1),

2-

 

Dayanıklı Taşınırlar Defteri (Örnek: 2),

3-

 

Müze Defteri (Örnek: 3),

4-

 

Kütüphane Defteri (Örnek: 4).

Önemli Not:

Tüketim malzemeleri defteri dışındaki defterlerde, her bir taşınır için ayrı kayıt yapılacağı

hususuna dikkat edilmelidir.

Yönetmelik kapsamında düzenlenecek belge ve cetveller nelerdir?

1-Taşınır İşlem Fişi (Örnek: 5; 5/A),

2-Zimmet Fişi (Örnek: 6; 6/A),

3-Taşınır İstek Belgesi (Örnek: 7),

4-Dayanıklı Taşınırlar Listesi (Örnek: ,

5-Taşınır Geçici Alındısı (Örnek: 9),

6-Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı (Örnek: 10),

7-Ambar Devir ve Teslim Tutanağı (Örnek: 11),

8-Sayım Tutanağı (Örnek: 12),

9-Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli (Örnek: 13),

10-Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli (Örnek: 14),

11-Taşınır Hesap Cetveli (Örnek: 15),

12-Taşınır Kesin Hesap Cetveli (Örnek: 16),

13-Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetveli (Örnek: 17),

14-Müze/Kütüphane Yönetim Hesabı Cetveli (Örnek: 18),

10

TAŞINIR İŞLEM FİŞİ:

Taşınır İşlem Fişi Hangi Hallerde Düzenlenir?

- Taşınırların girişinde,

- Taşınırların çıkışında,

- Ambarlar arasında devir işlemlerinde,

- Esaslı onarım ve ilaveler sonucu değer artışlarında,

Taşınırın Giriş ve Çıkış Kayıtlarına Esas Olacak Değeri Nasıl Tespit Edilir?

-Satın alma suretiyle edinme ve değer artırıcı değişiklik hallerinde maliyet bedeli,

-Bedelsiz devir, kullanılamaz hale gelme, yok olma ve hurdaya ayrılma hallerinde kayıtlı değeri,

-Bağış ve yardım yoluyla edinilen taşınırlarda; bağış ve yardımda bulunan tarafından ispat edici

bir belge ile değeri belirtilmiş ise bu değer, belli bir değeri yoksa değer tespit komisyonunca

belirlenen değer, esas alınır.

Maliyet Bedeli Nedir? Nasıl Tespit Edilir?

Satın alma suretiyle edinilen taşınırların maliyet bedelinin tespitinde, 08/06/2005 tarihli ve

25839 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin ilgili

hükümleri uygulanacaktır.

Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde Maliyet Bedeli Nasıl Tanımlanmıştır?

Bir varlığın satın alınması, üretilmesi veya değerinin artırılması için yapılan harcamalar veya

verilen kıymetlerin toplamı olarak tanımlanmıştır.

Maliyet Bedelinin Tespitinde Faturada Çeşitli Taşınırlar İçin Topluca Gösterilmiş Giderler

Varsa Birim Maliyet Bedeli Nasıl Tespit Edilecektir?

Faturada topluca gösterilen giderler taşınırların sayısına bölünerek eşit şekilde taşınırlara

eklenecek ve taşınırlar faturada kayıtlara esas olacak şekilde çeşitleri itibarıyla ayrı ayrı

gösterilecektir.

Değer Tespit Komisyonu Nedir?

Harcama yetkilisinin onayı ile taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin ve işin uzmanının da katıldığı

en az üç kişiden

 

oluşturulan komisyondur.

Değer Tespit Komisyonunun Değer Tespitinde Nelerden Faydalanabilir?

Ticaret odası, sanayi odası, borsa, meslek kuruluşları, ilgili diğer kuruluşlardan veya aynı

nitelikteki taşınırı satın alan idarelerden ve fiyat araştırması sonuçlarından yararlanabilir.

Taşınır İşlem Fişinin Düzenlenmesinde Nelere Dikkat Edilmesi Gerekir?

11

-En az 3 nüsha düzenlenmesine,

-Her mali yılbaşında “1” den başlamak üzere sıra numarası verilmesine,

-Dayanağını oluşturan belgeden daha önceki bir tarihi taşımamasına,

-Elektronik ortamda düzenlenemediği durumlarda, seri sıra numaralı olarak bastırılmış fişlerin

kullanılmasına dikkat edilmelidir.

Hangi durumlarda taşınır işlem fişi düzenlenmez?

-İhtiyaç duyulduğunda kullanılmak üzere satın alınarak depolanan ya da arşivlenenler ile süreli

yayınlardan ciltletilmiş olanlar hariç olmak üzere aşağıda sayılan hallerde Taşınır İşlem Fişi

düzenlenmez,

-Satın alındığı andan itibaren tüketimi yapılan su, doğalgaz, kum, çakıl, bahçe toprağı, bahçe

gübresi ve benzeri maddeler için,

-Makine, cihaz, taşıt ve iş makineleri ile demirbaşların servislerince yapılan bakım ve

onarımlarında kullanılan yedek parçalar ile doğrudan taşıtların depolarına konulan akaryakıt,

likit gaz (LPG) ve yağlar için,

-Kısa sürede tüketilen mutfak tipi tüpler ve yangın söndürme tüplerine yapılan gaz dolumları ile

yazıcı kartuşlarının dolumları için,

-Dergi ve gazete gibi süreli yayınlar ile arşivlenme niteliği olmayan kütüphane materyalleri için,

“Taşınır İşlem Fişi” düzenlenmez.

DİĞER BELGE VE CETVELLER

Zimmet Fişi hangi hallerde düzenlenir?

Kara taşıtları ve iş makineleri Demirbaş, makine ve cihazların kullanıma verilmesinde

düzenlenir.

Bu Fiş, vardiya usulü çalışılan yerlerde kullanılan kara taşıtları ve iş makineleri için işyerinde

koordinasyonu sağlayan sorumlu yönetici adına düzenlenir.

Taşınır İstek Belgesi Nasıl ve Kim Tarafından Düzenlenir?

Ambardan taşınır talep edildiğinde kullanılır ve talepte bulunan birim yetkilisinin onayını taşır.

Dayanıklı Taşınırlar Listesi Ne İçin Düzenlenir?

Taşınır Kod Listesinin (B) bölümünde gösterilen taşınırlardan oda, büro, bölüm, atölye ve

servislerde kullanılmak üzere verilenler için düzenlenir.

Dayanıklı Taşınırlar Listesi Kaç Nüsha Düzenlenir?

-2 (İki) nüsha düzenlenir.

12

-Bir nüshası taşınırın bulunduğu yerde asılı bulundurulur. Diğer nüshası ise taşınır kayıt kontrol

yetkilisi tarafından dosyasında saklanır.

Taşınır Geçici Alındısı Hangi Durumlarda Düzenlenir?

Muayene ve kabul işlemi derhal yapılamayan hallerde, taşınırların geçici olarak teslim

alınmasında düzenlenir.

Taşınır Geçici Alındısı Kaç Nüsha Olarak Düzenlenir ve Bu Nüshalar Hakkında Nasıl Bir

İşlem Yapılır?

-2 (İki)nüsha olarak düzenlenir.

-Alındının birinci nüshası taşınırı teslim edene verilir, ikinci nüshası ise dosyasına konulur.

Muayene ve Kabul İşleminden Sonra Taşınır Geçici Alındısı Ne Yapılır?

-Muayene ve kabul işleminden sonra kabul edilen taşınırlar için Taşınır İşlem Fişi düzenlenir ve

bu Fişin tarih ve numarası geçici alındının dosyasında saklanan ikinci nüshası üzerine kaydedilir.

-Muayene ve kabul işleminden sonra kabul edilmeyen taşınırlarda ise ilgiliye verilen

“Taşınır

Geçici Alındısı”

 

geri alınarak dosyasındaki ikinci nüshasıyla birleştirilir. Alındının geri

alınamaması halinde ikinci nüshası üzerine durumu belirtir açıklama yapılır.

Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı Hangi Hallerde Düzenlenir?

-Taşınırın kaybolma, çalınma ve fire gibi herhangi bir nedenle yok olması,

-Taşınırın yıpranma, kırılma veya bozulma gibi nedenlerle kullanılamaz hale gelmesi,

-Taşınırın hurdaya ayrılması,

-Canlı taşınırların ölmesi, gibi nedenlerle kayıtlardan düşülmesini sağlamak amacıyla düzenlenir.

Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı Kaç Nüsha Düzenlenir?

- 3 (Üç) nüsha olarak düzenlenir.

-Birinci nüshası, çıkış kaydına esas olmak üzere düzenlenen

“Taşınır İşlem Fişi”ne eklenir.

-İkinci nüshası muhasebe birimine gönderilecek olan

“Taşınır İşlem Fişi”ne eklenir.

-Diğer nüshası ise dosyasında saklanır.

Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı Kim Tarafından Düzenlenir ve Kimler

Tarafından Onaylanması Gerekir?

-Durumun araştırma gerektirmesi halinde harcama yetkilisi tarafından görevlendirilecek en az üç

kişiden oluşan komisyon kararına,

-Durumun araştırma gerektirmemesi halinde harcama yetkilisinin kararına,

-Sayım sonucunda taşınırların noksan çıkması halinde ise sayım kurulunun kararına,

13

-Dayanılarak taşınır kayıt kontrol yetkilisince düzenlenir ve verilen yetki çerçevesinde üst

yönetici veya harcama yetkilisi tarafından onaylanır.

Taşınır İşlemlerine İlişkin Kayıtlar Nasıl Tutulacaktır?

-Taşınırların tüm giriş ve çıkış kayıtları ile kullanılacak defter, belge ve cetvellerin bilgisayar

ortamında tutulması ve düzenlenmesi esastır.

-Kamu idareleri, bu Yönetmelikte belirlenen esas ve usullere bağlı kalmak ve Bakanlığın uygun

görüşünü almak koşuluyla özel düzenleme yapabilir ve gereken hallerde bu Yönetmelikte yer

alan defter, belge ve cetveller yanında başka defter, belge ve cetveller de kullanabilirler.

TAŞINIR MALLARDA GİRİŞ İŞLEMLERİ

Alımı Bir Merkezden Yapılarak Birden Fazla Birime Dağıtımı Yapılan Taşınır Mallar

Hakkında Nasıl İşlem Yapılır?

-Taşınırın teslim edildiği birimlerce

“Taşınır İşlem Fişi” düzenlenir ve bir nüshası alımı yapan

birime gönderilir.

-Alımı yapan birim, gelen fişlere dayanarak, ödemeye ve kendi giriş kayıtlarına esas olmak üzere

“Taşınır İşlem Fişi”

 

düzenler.

-Diğer birimlerden alınan fişler, düzenlenen bu fişin idarede kalan nüshasına bağlanır.

-Alımı yapan birimce giriş kayıtları yapıldıktan sonra düzenlenecek

“Taşınır İşlem Fiş’iyle” de

ilgili diğer birimler adına çıkış kaydedilir.

Satın Alınan ve Farklı Hesaplara Kaydı Gereken Taşınırların Aynı Faturada Yer Alması

Halinde Nasıl İşlem Yapılır?

-Faturadaki taşınırların kaydedileceği hesap sayısınca fatura fotokopileri çıkarılır ve üzerine her

hesap için düzenlenen

“Taşınır İşlem Fişi”nin numarası yazılır.

-Fişin birinci nüshası ödeme emri belgesine, ikinci nüshası ise ödeme emri belgesinin harcama

biriminde kalan nüshasına bağlanır.

-Üçüncü nüshası, muayene ve kabul komisyon tutanağı veya idare yetkilisince düzenlenmiş

kabul belgesi ile birlikte, sıralı olarak dosyalanır.

Süreli Yayın Alımlarında Taşınır İşlem Fişi Düzenlenir Mi?

Satın alınan dergi ve gazete gibi süreli yayınların bedellerinin ödenmesi sırasında

“Taşınır

İşlem Fişi”

 

düzenlenmez. Söz konusu yayınlardan cilt birliği sağlananlar, ciltletildikten sonra

“Taşınır İşlem Fişi”

 

düzenlenerek kayıtlara alınır.

Bağış ve Yardım Yoluyla Edinilen Taşınırların Girişi Nasıl Yapılır?

Teslim alındığında, taşınır kayıt kontrol yetkilisi tarafından

“Taşınır İşlem Fişi” düzenlenerek

kayıtlara alınır. Fişin birinci nüshası bağış ve yardım edene verilir veya gönderilir.

Sayım Fazlası Taşınırların Girişi Nasıl Yapılır?

14

“Taşınır İşlem Fişi”

 

düzenlenerek kayıtlara alınır. Sayım fazlası taşınırların giriş

kaydedilmesinde; söz konusu taşınırla aynı nitelikte son bir yıl içinde girişi yapılan taşınır varsa

bu değer, aksi halde değer tespit komisyonu tarafından belirlenecek değer esas alınır.

İade Edilen Taşınırların Girişi Nasıl Yapılır?

İadeyi yapan birim yetkilisinin onayını taşıyan ve iade edilen malzemenin cins ve miktarını

belirten belge karşılığında teslim alınır ve

“Taşınır İşlem Fişi” düzenlenerek tekrar giriş

kaydedilir. Fişin birinci nüshası taşınırları iade edene verilir.

Tüketim Malzemelerinden Tekrar Kullanılması Mümkün Olanların İadesi Yapılır Mı?

Yapılırsa Nasıl Yapılır?

-Tüketim malzemesi olarak sınıflandırılan taşınırlardan, üzerine kayıt yapmak veya yeniden

formatlanmak ya da doldurulmak suretiyle tekrar kullanılması mümkün olanların, görevin

tamamlanmasını takiben ambara iadesi zorunludur.

-İade, iadeyi yapan birim yetkilisinin onayını taşıyan ve iade edilen malzemenin cins ve

miktarını belirten belge karşılığında teslim alınır ve

“Taşınır İşlem Fişi” düzenlenerek tekrar

giriş kaydedilir. Fişin birinci nüshası taşınırları iade edene verilir.

Kullanılmak Üzere Zimmetle Verilen Dayanıklı Taşınırların İadesi Nasıl Yapılır?

-Dayanıklı taşınırlardan, herhangi bir nedenle ilgililerince iade edilenler için

“Taşınır İşlem

Fişi”

 

düzenlenmez.

-Bu taşınırların kullanıma verilmelerinde düzenlenmiş olan

“Zimmet Fişleri”, ilgili bölüm

imzalanarak zimmetinden düşülen kişiye geri verilir ve

Dayanıklı Taşınırlar Defteri”nde

gerekli kayıtlar yapılır.

Kamu İdareleri Arasındaki Bedelsiz Devir ve Tahsis Sonucunda Edinilen Taşınırlarda

Giriş Nasıl Yapılır?

-Devreden idarenin

“Taşınır İşlem Fişi”nde gösterilen değer esas alınarak düzenlenecek

“Taşınır İşlem Fişi”

 

ile giriş kaydedilir ve fişin bir nüshası yedi gün içerisinde devreden

idarenin çıkış kaydına esas

“Taşınır İşlem Fişi”ne bağlanmak üzere gönderilir.

-Devralan idarenin yapmış olduğu taşıma giderleri taşınırın değeri ile ilişkilendirilmez.

Aynı Kamu İdaresinin Muhtelif Harcama Birimlerinin Ambarları Arasında Devredilen

Taşınırların Giriş İşlemleri Nasıl Yapılır?

“Taşınır İşlem Fişi”

 

düzenlenir ve fişin birinci nüshası ilgili taşınır kayıt ve kontrol yetkilisine

verilir.

Tasfiye İdaresinden Edinilen Taşınırların Girişi Nasıl Yapılır?

-

“Taşınır İşlem Fişi” düzenlenir ve giriş kaydedilir.

-Fişin birinci nüshası taşınırı teslim eden işletme yetkilisine verilir.

15

Kamu İdarelerinin Kendi Kullanımları İçin İç İmkânlarıyla Ürettikleri Taşınırların Girişi

Nasıl Yapılır?

Değer tespit komisyonu tarafından belirlenecek rayiç bedel üzerinden

“Taşınır İşlem Fişi”

düzenlenerek giriş kaydedilir.

TAŞINIR MALLARDA ÇIKIŞ İŞLEMLERİ:

Tüketim Malzemelerinin Çıkışı Nasıl Yapılır ve Nelere Dikkat Edilmelidir?

-

“Taşınır İstek Belgesi” karşılığında düzenlenecek “Taşınır İşlem Fişi” ile çıkış kaydedilir.

-Kamu idarelerinin iç imkânlarıyla kendi kullanımları için üretecekleri dayanıklı taşınırların

üretiminde kullanılan taşınırlar da

“Taşınır İstek Belgesi” karşılığında düzenlenecek “Taşınır

İşlem Fişi”

 

ile çıkış kaydedilir.

-

“Taşınır İşlem Fişi” düzenlenmeden hiçbir şekilde tüketim malzemesi çıkışı yapılamaz.

-Tüketim malzemelerinin çıkış kayıtları, ambarlara girişlerindeki öncelik sırası dikkate alınarak

"ilk giren-ilk çıkar"

 

esasına göre ve giriş bedelleri üzerinden yapılır.

Dayanıklı Taşınırların Kullanım Nedeniyle Çıkışları Nasıl Yapılır?

-

“Taşınır İşlem Fişi” düzenlenmez.

-Talep edilen dayanıklı taşınırlar

“Zimmet Fişi” ile verilir.

-Oda, büro, bölüm, geçit, salon, atölye, garaj ve servis gibi ortak kullanım alanlarında

kullanılmak üzere verilen taşınırlar için

“Dayanıklı Taşınırlar Listesi” düzenlenir ve taşınırlar

ortak kullanım alanının sorumlusu veya yöneticisine imzası alınarak teslim edilir.

Kamu İdareleri Arasındaki Bedelsiz Devir ve Tahsis Sonucunda Elden Çıkarılan

Taşınırlarda Çıkış Nasıl Yapılır?

-

“Taşınır İşlem Fişi” düzenlenerek yapılır.

-Fişin bir nüshası taşınırın devredildiği idareye verilir. Devir alan idareden alınan fiş, düzenlenen

fişin ekine bağlanır.

Aynı Kamu İdaresinin Muhtelif Harcama Birimlerinin Ambarları Arasında Devredilen

Taşınırların Çıkış İşlemleri Nasıl Yapılır?

-

“Taşınır İşlem Fişi” düzenlenir.

-Fişin birinci nüshası devredilen harcama biriminin taşınır kayıt ve kontrol yetkilisine verilir.

16

Yabancı Ülkelere Bağış veya Yardım Olarak Verilen Taşınırların Çıkışı Nasıl Yapılır?

-Yetkili makamın onay veya kararına dayanılarak düzenlenecek

“Taşınır İşlem Fişi” ile

kayıtlardan çıkarılır.

-Onay veya kararın bir örneği fişin ekine bağlanır.

Kullanılmaz Hale Gelme, Yok Olma veya Sayım Noksanı Nedeniyle Çıkış Nasıl Yapılır?

“Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı”

 

ile “Taşınır İşlem Fişi” düzenlenerek

kayıtlardan çıkarılır.

Hurdaya Ayırma Suretiyle Çıkış Nasıl Yapılır?

-Ekonomik ömrünü tamamlamış olan veya tamamlamadığı halde teknik ve fiziki nedenlerle

kullanılmasında yarar görülmeyerek hizmet dışı bırakılması gerektiği ilgililer veya özel mevzuatı

çerçevesinde oluşturulan komisyon tarafından bildirilen taşınırlar, harcama yetkilisinin

belirleyeceği en az üç kişiden oluşan komisyon tarafından değerlendirilir,

-Komisyonca yapılan değerlendirme sonucunda hurdaya ayrılması uygun görülmeyen taşınırlar

hakkındaki gerekçeli karar harcama yetkilisine bildirilir,

-Komisyonca hurdaya ayrılmasına karar verilenler için ise

“Kayıttan Düşme Teklif ve Onay

Tutanağı”

 

düzenlenir,

-Hurdaya ayrılan veya imha edilen taşınırlar

“Taşınır İşlem Fişi” düzenlenerek kayıtlardan

çıkarılır. Fişin ekine

“Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı”nın bir nüshası bağlanır.

İmha Edilmek Suretiyle Çıkış Nasıl Yapılır?

-Harcama yetkilisinin belirleyeceği en az üç kişiden oluşturulacak komisyon tarafından

ekonomik değerinin olmadığı veya teknik, sağlık, güvenlik ve benzeri nedenlerle imha

edilmesinin şart olduğuna karar verilen taşınırlar, harcama yetkilisinin onayı ile imha edilir.

-İmha, komisyon veya komisyonun gözetiminde uzman kişiler tarafından yapılır. Bu işleme

ilişkin ayrıca bir imha tutanağı düzenlenir. İmha işleminde özel mevzuat hükümleri öncelikle

dikkate alınır.

-Hurdaya ayrılan veya imha edilen taşınırlar

“Taşınır İşlem Fişi” düzenlenerek kayıtlardan

çıkarılır. Fişin ekine

“Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı”nın bir nüshası bağlanır.

BÖLÜNEN, BİRLEŞEN VEYA KALDIRILAN HARCAMA BİRİMLERİNE AİT

TAŞINIRLAR HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLER

Bölünen Harcama Birimlerine Ait Taşınırlar Hakkında Nasıl İşlem Yapılır?

-Taşınırın, bölünerek ayrı bir harcama birimi haline gelen birimin kullanımına terk edilmesi

halinde, bölünen harcama biriminin kayıtlarına çıkış, yeni oluşan harcama biriminin kayıtlarına

giriş kaydedilir.

17

-Giriş ve çıkış kayıtları Taşınır İşlem Fişi ile yapılır. Düzenlenen fişlerin birer nüshası, muhasebe

birimine gönderilir.

Birleşen Harcama Birimlerine Ait Taşınırlar Hakkında Nasıl İşlem Yapılır?

-Taşınırlar, başka bir harcama birimi ile birleşme sonucunda kaldırılan birimin kayıtlarına çıkış,

bünyesinde birleşilen birimin kayıtlarına giriş kaydedilir.

-Giriş ve çıkış kayıtları

“Taşınır İşlem Fişi” ile yapılır. Düzenlenen fişlerin birer nüshası,

muhasebe birimine gönderilir.

Kaldırılan Harcama Birimlerine Ait Taşınırlar Hakkında Nasıl İşlem Yapılır?

-Taşınırlar, kaldırılan harcama biriminin kayıtlarına çıkış, devredilmesi kararlaştırılan harcama

biriminin kayıtlarına giriş kaydedilir.

-Giriş ve çıkış kayıtları

“Taşınır İşlem Fişi” ile yapılır. Düzenlenen fişlerin birer nüshası,

muhasebe birimine gönderilir.

TAŞINIR GİRİŞ İŞLEMLERİNİN MUHASEBE BİRİMİNE BİLDİRİLMESİ

Satın Alınan Taşınırlar Muhasebe Birimine Nasıl Bildirilir?

Taşınır işlem fişlerinin bir nüshası ödeme emri belgesi ekinde, muhasebe birimine gönderilir.

Değer Arttırıcı Harcama Yapılan Taşınırlar Muhasebe Birimine Nasıl Bildirilir?

Taşınır işlem fişlerinin bir nüshası ödeme emri belgesi ekinde, muhasebe birimine gönderilir.

Diğer Şekillerde Edinilen (Bağış, Devir v.s) Taşınırlar Muhasebe Birimine Nasıl Bildirilir?

Taşınır işlem fişlerinin birer nüshasının, düzenleme tarihini takip eden

en geç 10 (on) gün içinde

ve her durumda

malî yıl sona ermeden önce muhasebe birimine gönderilmesi zorunludur.

TAŞINIR ÇIKIŞ İŞLEMLERİNİN MUHASEBE BİRİMİNE BİLDİRİLMESİ

Tüketim Malzemelerinin Çıkışları Muhasebe Birimine Nasıl Bildirilir?

-Tüketim malzemelerinin çıkışları için düzenlenen taşınır işlem fişleri muhasebe birimine

gönderilmez.

-Bunun yerine, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde üç aylık dönemler itibarıyla,

tüketim malzemeleri taşınır II nci düzey detay kodu bazında düzenlenen onaylı bir listesi

(Tüketim malzemeleri çıkış raporu),

(en geç ilgili dönemin son iş günü mesai bitimine kadar)

muhasebe birimine gönderilir.

18

Maddî Duran Varlık Hesaplarında İzlenen Taşınırların Çıkışları Muhasebe Birimine Nasıl

Bildirilir?

Maddî duran varlık hesaplarında izlenen taşınırların çıkışları için düzenlenen taşınır işlem

fişlerinin birer nüshasının, düzenleme tarihini takip eden

en geç 10 (on) gün içinde ve her

durumda

malî yıl sona ermeden önce muhasebe birimine gönderilmesi zorunludur.

BEDELSİZ DEVİR VE TAHSİSLER

Kamu İdareleri Arasında Taşınırların Bedelsiz Devir ve Tahsis edilmesinde Usul ve

Esaslar Nelerdir?

-Kayıtlara alınış tarihi itibarıyla

5 (beş) yılını tamamlamış ve idarece kullanılmasına ihtiyaç

duyulmayan taşınırlar, bu taşınıra ihtiyaç duyan idarelere bedelsiz devredilebilir.

-Ancak devralmak isteyen idare açısından bakım, onarım ve taşıma giderleri nedeniyle ekonomik

olmayan ve kullanılmasında fayda görülmeyen taşınırlar devredilemez.

-Kamu idarelerince yürütülen veya desteklenen projelerin gerçekleştirilmesi için edinilen

araştırma ve geliştirme amaçlı taşınırlar, uluslararası organizasyonların gerçekleştirilmesi için

alınan taşınırlar ile devredilmediği takdirde kullanım imkânı kalmayacak olan veya zorunlu

sebeplerle devredilmesi gereken tüketim malzemelerinin devrinde

5 (beş) yıl şartı aranmaz.

-İdareler, sahip oldukları taşınırları (taşıt ve iş makineleri dahil) birinci fıkrada belirtilen 5 (beş)

yıl şartı aranmaksızın ihtiyacı bulunan diğer idarelere geçici olarak tahsis edebilir.

-Başbakanlıkça kamu idarelerine ve kamu idarelerince Başbakanlığa yapılacak devir ve tahsisler

herhangi bir şarta bağlı olmaksızın gerçekleştirilir.

-Bedelsiz devredilecek ve devredilemeyecek taşınırlara ilişkin diğer esas ve usuller Maliye

Bakanlığınca belirlenir.

Bedelsiz Devirlerde Belli Bir Limit Var Mıdır?

-Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin 1 inci fıkrasının (f) bendi ile harcama yetkililerince

kayıtlarda çıkarılacak tutarı belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmış olup, söz konusu limit

belirlendiğinde limitin altında olanlar harcama yetkilisi, üstünde olanlar ise üst yönetici

tarafından kayıtlardan çıkarılabilecektir.

-Söz konusu yetki maddesinde geçen “kayıttan çıkarma” tabirinden devir ve terkin işlemleri

kastedilmektedir.

SAYIM İŞLEMLERİ

Sayım Hangi Hallerde Yapılabilir?

-Taşınır kayıt kontrol yetkililerinin görevlerinden ayrılmalarında,

-Yılsonlarında,

-Harcama yetkilisinin gerekli gördüğü durum ve zamanlarda,

19

Sayım İşlemi Hangi Belgelerle Yapılır?

-Sayım Tutanağı,

-Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli,

Sayım Kurulu Nasıl Teşekkül Eder?

Harcama yetkilisince, kendisinin veya görevlendireceği bir kişinin başkanlığında taşınır kayıt ve

kontrol yetkilisinin de katılımıyla,

en az 3 (üç) kişiden oluşur.

Sayım Tutanağı Ne Şekilde Düzenlenir?

-Taşınır II nci düzey detay kodu itibarıyla düzenlenir ve taşınırlar tutanağa taşınır kodu

düzeyinde kaydedilir.

-Tutanağın sayım fazlası veya noksanına ilişkin sayfalarının bir nüshası, giriş-çıkış işlemleri için

düzenlenen

“Taşınır İşlem Fişi” ekine, bir nüshası da “Taşınır İşlem Fişi”nin muhasebe

birimine gönderilecek nüshasına bağlanır.

-Sayım tutanakları, dosyasında bir bütün olarak saklanır.

Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli Nedir ve Düzenlenirken Nelere Dikkat Edilmesi Gerekir?

-Taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin yılsonu hesaplarına ilişkin işlemlerinde taşınır I inci düzey

detay kodunda gösterilen her bir taşınır grubu için düzenlenir ve taşınırlar bu Cetvele taşınır II

nci düzey detay kodu düzeyinde kaydedilir.

-Cetvelin

"Gelecek Yıla Devir" sütununda gösterilen miktarın, yılsonlarında sayım

tutanaklarının

"Sayımda Bulunan Miktar" sütununda gösterilen miktara eşit olması gerekir.

Sayım İşlemi Nasıl Gerçekleştirilir?

1-

 

Sayım Kurulu öncelikle, taşınır kayıt ve kontrol yetkilisince ambarda bulunduğu veya

ambardan çıktığı halde belgesi düzenlenmediği ve kayıtları yapılmadığı belirtilen taşınırlara

ilişkin işlemlerin yaptırılmasını sağlar.

2-

 

Ambar sayım işlemleri tamamlandıktan sonra oda, büro, bölüm, geçit, salon, atölye, garaj ve

servis gibi ortak kullanım alanlarında bulunan taşınırlar

“Dayanıklı Taşınır Listeleri” ve

bunların verilme sırasında düzenlenen

“Zimmet Fişleri” esas alınarak sayılır.

3- Kullanım amacıyla kişilere zimmetle verilmiş olan taşınırlar için, sayım yapılmaksızın

“Sayım Tutanağı”

 

nın "Kayıtlara Göre Kişilere Verilen Miktar" sütunundaki bilgiler dikkate

alınır.

4- Sayımda bulunan miktar ile kayıtlı miktar arasında fark bulunması halinde miktarlarında

farklılık bulunan taşınırların sayımı bir kez daha tekrarlanır. Yine farklı çıkarsa bu miktar sayım

tutanağının

"Fazla" veya "Noksan" sütununa kaydedilir.

5- Sayım kurulunca, taşınırların fiili miktarlarının kayıtlı miktarlardan eksik oluğunun tespit

edilmesi halinde

“Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı” ve “Taşınır İşlem Fişi”; fazla

20

olduğunun tespit edilmesi halinde ise

“Taşınır İşlem Fişi” düzenlettirilerek, defter kayıtlarının

sayım sonuçlarıyla uygunluğu sağlanır.

6- Düzenlenen giriş ve çıkış belgelerinin bir örneği, muhasebe kayıtlarının yapılması için

muhasebe birimine gönderilir.

7- Kayıtların sayım sonuçlarıyla uygunluğu sağlandıktan sonra

“Taşınır Sayım ve Döküm

Cetveli”

 

düzenlenir.

DEVİR İŞLEMLERİ

Taşınırların Devredilmesinden Kimler, Ne Şekilde Sorumludur?

-Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri sorumludurlar.

-Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri, sorumlulukları altındaki ambarlarda bulunan taşınırları ve

bunlara ilişkin kayıt ve belgeleri, yerlerine görevlendirilenlere devretmeden görevlerinden

ayrılamazlar.

-Yeni görevlendirilen taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri de söz konusu kayıt ve belgeleri aramak

ve almak zorundadır.

Devir Kurulu Kimlerden Oluşur, Görevi Nedir?

-Devir kurulu, harcama yetkilisi tarafından belirlenen bir kişinin başkanlığında, taşınır kayıt ve

kontrol yetkililerinin de katıldığı,

en az 3 (üç) kişiden oluşur.

-Ambarlarındaki taşınırları ve taşınır işlemlerine ilişkin kayıt ve belgeleri çeşitli nedenlerle devir

ve teslim edemeyen taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin sorumluluğundaki taşınırlar ile

dayanağı kayıt ve belgeler, devir kurulu aracılığı ile yeni taşınır kayıt ve kontrol yetkilisine devir

ve teslim edilir.

Devir İşleminde Hangi Tutanak Düzenlenir?

“Ambar Devir ve Teslim Tutanağı”

 

düzenlenir.

Ambar Devir Teslim Tutanağı Nasıl Düzenlenir?

-Taşınırlar tutanağa taşınır kodları itibarıyla kaydedilir. Kayıtlara göre ambarda bulunması

gereken taşınırlar ile sayımda fiilen bulunan miktarlar, varsa fazla ve noksanlar Tutanakta

gösterilir.

-Tutanak

3 (üç) nüsha düzenlenir, bir nüshası devredene, bir nüshası devir alana verilir ve

üçüncü nüshası dosyasında saklanır.

Ortak Kullanım Alanlarındaki Taşınırların Sayımı Nasıl Yapılır?

Buralarda asılı Dayanıklı Taşınırlar Listesinde gösterilen miktarlar esas alınarak sayılmak ve

listedeki ilgili bölüm imzalanmak suretiyle yeni sorumluya devir ve teslim edilir.

21

Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkililerinin Geçici Olarak Görevlerinden Ayrılmaları Halinde

Ne Yapılmalıdır?

-

On günlük süreyi aşmayan geçici ayrılmalarında, harcama yetkilisi tarafından idarenin

ihtiyaçları göz önünde bulundurularak gerekli tedbirler alınmak suretiyle ambar kapalı

tutulabilir.

-Bu süre gerektiğinde harcama yetkilisi tarafından uzatılabilir.

TAŞINIR YÖNETİM HESABI

Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli Nedir?

Harcama biriminin taşınır yönetim hesabının çıkarılması amacıyla taşınır kayıt ve kontrol

yetkilisi tarafından harcama birimi itibarıyla taşınır I inci düzey detay kodunda gösterilen her bir

taşınır grubu için düzenlenir ve taşınırlar bu cetvele taşınır II nci düzey detay kodu düzeyinde

kaydedilir.

Müze/Kütüphane Yönetim Hesabı Cetveli Ne İçin Düzenlenir?

Kamu idarelerinin elinde bulunan veya müzelerdeki tarihi ve sanat değeri olan taşınırlar ile

kütüphanelerde bulunan yazma ve basma nadir eserler ile diğer materyallerin yönetim

hesaplarının verilmesinde düzenlenir.

Taşınır Yönetim Hesabı Nereye ve Kimler Tarafından Verilir?

Harcama yetkilileri tarafından Sayıştay’a verilir.

Taşınır Yönetim Hesabı Hangi Cetvellerden Oluşur?

-Yılsonu sayımına ilişkin Sayım Tutanağı,

-Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli (Örnek 13),

-Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli (Örnek 14),

-Yılsonu itibarıyla en son düzenlenen

“Harcama Birimlerinin en son kestikleri TİF

numaraları raporu”,

Taşınır Yönetim Hesabının Nasıl Hazırlanır?

a)

 

Taşınır kayıt ve kontrol yetkililerince, sayım kurulu tarafından onaylanan “Taşınır Sayım ve

Döküm Cetveli”

 

ne dayanılarak ilgisine göre 3 (üç) nüsha “Harcama Birimi Taşınır Yönetim

Hesabı Cetveli”

 

düzenlenir. Bünyesinde tarihi veya sanat değeri olan taşınırlar ile kütüphane

materyalleri bulunan kamu idareleri söz konusu cetvellerden ilgili olanını ayrıca düzenlerler.

b)

 

(a) bendine göre düzenlenecek cetvellerin ekine “Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli” eklenir

ve harcama yetkilisinin onayına sunulur. Harcama yetkilisince, cetvelin

“Taşınır Sayım ve

Döküm Cetveli”

 

ne uygunluğu kontrol edilerek muhasebe yetkilisine gönderilir.

c)

 

Muhasebe yetkilisi, gönderilen cetvellerdeki kayıtları muhasebe kayıtlarıyla karşılaştırıp

uygunluğunu onaylar ve harcama yetkilisine geri gönderir.

22

Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelleri Nerelere Gönderilir?

-Bir nüshası Sayıştay’a,

-Bir nüshası, malî yılı takip eden ay sonuna kadar ilgili taşınır konsolide görevlisine, gönderilir.

-Bir nüshası, harcama biriminde muhafaza edilir.

-Kamu idarelerinin yurt dışı teşkilatlarının taşınır yönetim hesabı merkez teşkilatları aracılığıyla

Sayıştay’a gönderilir.

TAŞINIR KESİN HESABI

Taşınır Hesap Cetveli Kim Tarafından, Ne İçin ve Nasıl Düzenlenir?

-Taşınır konsolide görevlilerince,

-İlçe, il, dış temsilcilik ve merkez birimlerinin taşınır hesabının çıkarılması işlemlerinde

düzenlenir.

-Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli esas alınarak taşınır I inci düzey detay

kodunda gösterilen her bir taşınır grubu için düzenlenen bu cetvele taşınırlar taşınır II nci düzey

detay kodu düzeyinde kaydedilir.

Taşınır Kesin Hesap Cetveli Kim Tarafından, Ne İçin ve Nasıl Düzenlenir?

-Merkezdeki taşınır konsolide görevlisince,

-Kamu idaresinin taşınır kesin hesabının çıkarılması amacıyla,

-Taşınır konsolide görevlilerinden alınan

“Taşınır Hesap Cetveli”ne dayanılarak taşınır I inci

düzey detay kodunda gösterilen her bir taşınır grubu için düzenlenir ve taşınırlar cetvele taşınır II

nci düzey detay kodu düzeyinde kaydedilir.

Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetveli Ne İçin ve Nasıl Düzenlenir?

-Kamu idaresinin taşınır kesin hesabının çıkarılmasına ilişkin işlemlerde,

-Taşınır hesap kodunda gösterilen her bir taşınır grubu için düzenlenir ve taşınırlar Cetvele

taşınır I inci düzey detay kodu düzeyinde kaydedilir.

Taşınır Kesin Hesabı Hangi Cetvellerden ve Nasıl Oluşturulur?

Taşınır konsolide görevlilerince, ilçe, il, dış temsilcilik ve merkez harcama birimleri itibarıyla

düzenlenen

“Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelleri”nin konsolide edilmesiyle

oluşturulur.

Taşınır Kesin Hesabının Çıkarılması Süreci Nasıl İşler?

1. Aşama (İlçede)

23

a)

 

İlçedeki harcama birimlerinden alınan taşınır yönetim hesabına ilişkin cetveller ilçe

taşınır görevlilerince konsolide edilerek iki nüsha İlçe Taşınır Hesabı Cetveli düzenlenir.

b)

 

Cetvelin bir nüshası malî yılı takip eden ikinci ayın on beşine kadar ildeki taşınır

konsolide görevlisine gönderilir.

2. Aşama (İlde)

a)

 

İl Taşınır konsolide görevlileri, ildeki harcama birimlerinden alınan Harcama Birimi

Taşınır Yönetim Hesabı Cetvellerini konsolide ederek İl Merkezi Taşınır Hesap Cetvelini

hazırlar.

b)

 

İl Taşınır konsolide görevlileri, İl Merkezi Taşınır Hesap Cetveli ile ilçelerden gelen

(eğer ilçede taşınır konsolide görevlisi görevlendirilmemişse ilçe harcama birimlerinden gelen

harcama birimi taşınır hesap cetvellerini) İlçe Taşınır Hesap Cetvellerini konsolide ederek, İl

Taşınır Hesabı Cetvelini oluştururlar.

c)

 

İki nüsha olarak düzenlenen İl Taşınır Hesabı Cetvellerinin birer nüshaları, malî yılı

takip eden

Nisan ayının 15 (onbeş)’ine kadar merkezdeki taşınır konsolide görevlisine

gönderilir.

3.Aşama (Dış Temsilciliklerde)

Dış temsilciliklerde bulunan taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri, hazırlanan Harcama Birimi

Taşınır Yönetim Hesabı Cetvellerini

Şubat ayının 15 (onbeş)’ine kadar merkezdeki konsolide

görevlisine gönderirler.

4.Aşama(Merkezde)

-Merkezdeki taşınır konsolide görevlileri, merkezdeki harcama birimlerinden alınan

“Harcama

Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelleri”

 

ni konsolide ederek “Merkez Taşınır Hesap

Cetvelini”

 

,

-Merkezdeki taşınır konsolide görevlileri, dış temsilciliklerden aldıkları

“Harcama Birimi

Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelleri”

 

ni konsolide ederek ise “Dış Temsilcilikler Taşınır Hesap

Cetveli”

 

ni oluştururlar.

5. Son Aşama(Merkezde)

Merkezdeki taşınır konsolide görevlileri, Merkez Taşınır Hesap Cetveli ile İl/Dış Temsilcilikler

Taşınır Hesabı Cetvellerini konsolide etmek suretiyle kamu idaresinin

“Taşınır Kesin Hesap

Cetveli”

 

ve “Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetveli”ni hazırlarlar.

Konsolide Edilen Taşınır Kesin Hesap Cetvelleri ile Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvelleri

Ne Zamana Kadar Nerelere Gönderilir?

-Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde,

“Taşınır Kesin Hesap Cetvelleri” ile

“Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvelleri”

 

nin birer nüshası Mayıs ayının 15 (onbeşi)’ne kadar

“Bütçe Kesin Hesap Cetvelleri”

 

ile birlikte Bakanlığa ve Sayıştay’a gönderilir.

24

DAYANIKLI TAŞINIRLARIN NUMARALANMASI

Dayanaklı Taşınır Mallara Sicil Numaraları Nasıl Verilecektir?

-Öncelikle, bilgisayar ortamında numara verilecek ve kullanılacaktır.

-Eğer, bilgisayar ortamında numara verilemiyorsa aşağıdaki şekilde, 3 gruptan oluşan numara

birleştirilerek verilecektir.

1-

 

Birinci grup rakam, taşınırın “Dayanıklı Taşınırlar Defteri”nde ayrıntılı izlenmek üzere

kaydedildiği taşınır kodu,

2-

 

İkinci grup rakam, taşınırın giriş kaydedildiği yılın son iki rakamı,

3-

 

Üçüncü grup rakam ise taşınıra verilen dayanıklı taşınırlar defterindeki giriş sıra numarası,

Sicil Numarasını Kim Verecektir?

Başkanlığımız tarafından kullanılmakta olan SGB.net taşınır programı sicil numarasını otomatik

olarak vermektedir.

Dayanıklı Taşınır Mallara Sicil Numarası Verilmesinde Nelere Dikkat Edilmelidir?

-Bu numara yazma, kazıma, damga vurma veya etiket yapıştırma suretiyle taşınırın üzerinde

kalıcı olacak şekilde belirtilmelidir.

-Fiziki veya kullanım özellikleri nedeniyle numaralandırılması mümkün olmayan taşınırlara bu

işlem uygulanmaz.

HARCAMA BİRİMLERİ ve AMBARLARIN KODLANMASI

Harcama Birimi Kodu Her Harcama Birimine Verilecek Midir?

Her harcama birimine harcama birim kodu verilmiştir.

Harcama Birimi Kodu Nasıl Verilecektir?

Başkanlığımız Bakanlık Saymanlık Otomasyon Sistemini kullandığından (say2000i)

Başkanlığımız birim kodları Maliye Bakanlığınca verilmiştir.

Örnek:

 

İl müftülükleri için; 07.86.00.62.350

İlçe müftülükleri için; 07.86.00.62.360

Eğitim merkezi müdürlükleri için; 07.86.00.62.375

Harcama Birim Kodları Nereye ve Ne Zamana Kadar Bildirilecektir?

-Harcama birimi kodlarını Sayıştay’a bildirilmek zorundadır. (Bu bildirimler Merkez Konsolide

Bürosu tarafından yapılmaktadır.)

25

-Bu bildirimler, her mali yılbaşında tekrar yapılır.

-Yıl içinde yapılacak değişikliklerde en geç

1 ay içinde ayrıca bildirilecektir.

Ambar Kodunu Kim Tarafından Verecektir?

Ambar kodları harcama yetkilileri tarafından verilecektir.

Ambar Kodu Nasıl Verilecektir?

-Harcama birimlerinin bünyesinde bulunan ambarlara harcama yetkililerince bir düzeyli ve iki

karakterden oluşan kod verilir.

-Bu kod aynı harcama birimine bağlı ambarların sayısını gösterir.

-Ambar, bağlı olduğu harcama birimi koduyla birlikte tanımlanır.

Örnek:

-Yönetim hizmetleri genel müdürlüğü için:

Birinci ambar için :07.86.00.04.915.

01 (Demirbaş Ambarı)

İkinci ambar için :07.86.00.04.915.

02 (Tüketim Ambarı)

-İl müftülükleri için:

Birinci ambar için :07.86.00.62.350.

01 (Demirbaş Ambarı)

İkinci ambar için :07.86.00.62.350.

02 (Tüketim Ambarı)

-İlçe müftülükleri için:

Birinci ambar için :07.86.00.62.360.

01 (Demirbaş Ambarı)

İkinci ambar için :07.86.00.62.360.

02 (Tüketim Ambarı)

-Eğitim merkezleri için:

Birinci ambar için :07.86.00.62.375.

01 (Demirbaş Ambarı)

İkinci ambar için :07.86.00.62.375.

02 (Tüketim Ambarı)

Şeklinde ambarlar oluşturulmuştur.

Ambar Kodları Nereye ve Ne Zamana Kadar Bildirilecektir?

-Ambar kodları Sayıştay’a bildirilmiştir.

-Bu bildirimler, her mali yılbaşında tekrar yapılır.

-Yıl içinde yapılacak değişikliklerde en geç 1 ay içinde ayrıca bildirilecektir.

Ambarlardan Sorumlu Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri Nasıl ve Nereye Bildirilecektir?

-Ambarlardan sorumlu taşınır kayıt ve kontrol yetkililerine (T.C. kimlik nosu, Kurum sicil nosu,

ad, soyad ve unvanları) ait bilgiler merkez konsolide görevlisine, merkez konsolide görevlisi

tarafından icmal edilen görevli bilgileri de Sayıştay’a gönderilecektir.

26

-Yıl içinde yapılan değişiklikler de, değişiklik tarihinden itibaren en geç bir ay içinde Sayıştaya

bildirilir.

TAŞINIR KOD LİSTESİ

Hesap I. Düzey II. Düzey

Kodu Kodu Kodu

A- TÜKETİM MALZEMELERİ

150 İlk Madde ve Malzemeler

150 01 Kırtasiye Malzemeleri Grubu

150 01 01 Yazı Araçları

150 01 02 Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri

150 01 03 Kâğıt Ürünler

150 01 04 Yazıcı, Faksimile Cihazı ve Fotokopi Malzemeleri

150 01 05 Kâğıt Tutturucular, Tutkallar ve Bantlar

150 01 06 Yazı Düzelticiler

150 01 07 Küçük Kırtasiye Gereç ve Malzemeleri

150 01 08 Bilişim Malzemeleri

150 02 Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzemeleri Grubu

150 02 01 Tek Kullanımlık Mutfak Eşyaları

150 02 02 Servis ve Saklama Kapları

150 02 03 Sofra Takımı ve Çatal Bıçak Takımı

150 02 04 İçecek Servis Takımları

150 02 05 Mutfak Araç ve Gereçleri

150 03 Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri Grubu

150 03 01 İlaçlar ve Farmakolojik Ürünler

150 03 02 Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyasallar

150 03 03 Medikal Malzemeler

150 03 04 Laboratuar Malzemeleri

150 04 Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar Grubu

150 04 01 Katı Yakıtlar

150 04 02 Sıvı Yakıtlar

150 04 03 Gaz Yakıtlar

150 04 04 Yağlar ve Katkı Yağlar

150 04 05 Kimyevi Maddeler

150 05 Temizleme Ekipmanları Grubu

150 05 01 Temizlik Malzemeleri

150 05 02 Temizlik Araç ve Gereçleri

150 05 03 Temizleme ve Dezenfeksiyon Solisyonları

150 06 Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri Grubu

150 06 01 Giyecekler

150 06 02 Mefruşat Ürünleri

150 06 03 Tuhafiye Malzemeleri

150 07 Yiyecek Grubu

150 07 01 Bakliyat

150 07 02 Yağlar

150 07 03 Sebze, Meyve, Yemiş ve Çekirdekler

150 07 04 Un ve Unlu Gıdalar

150 07 05 Baharat ve Çeşniler ile Çikolata ve Tatlandırıcılar

150 07 06 Günlük Tüketilmesi Gereken Ürünler

27

150 07 07 Etler ve Et Ürünleri

150 07 08 Deniz Ürünleri

150 08 İçecek Grubu

150 08 01 Alkolsüz İçecekler

150 08 02 Alkollü İçecekler

150 09 Canlı Hayvanlar Grubu

150 09 01 Çiftlik Hayvanları

150 09 02 Hizmet Amaçlı Hayvanlar

150 09 03 Gösteri Amaçlı Hayvanlar

150 09 04 Deney Amaçlı Hayvanlar

150 09 05 Koruma Altına Alınan Hayvanlar

150 10 Zirai Maddeler Grubu

150 10 01 Tohum, Fideler, Filizler ve Çiçek Tohumları

150 10 02 Gübre, Bitki Gıdaları ve Bitki İlaçları

150 10 03 Haşerelere Karşı Mücadele Ürünleri

150 10 04 Hayvan Yetiştiriciliğinde Kullanılan Maddeler

150 10 05 Ağaç, Fundalık ve Çiçekler

150 11 Yem Grubu

150 11 01 Çiftlik Hayvan Yemleri

150 11 02 Kuş ve Kümes Hayvan Yemleri

150 11 03 Balık Yemleri

150 11 04 Köpek ve Kedi Yemleri

150 11 05 Kemirgen Hayvan Yemleri

150 11 06 Sürüngen Yemleri

150 11 99 Diğer Hayvan Yemleri

150 12 Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri Grubu

150 12 01 Küçük El Aletleri ve Gereçleri

150 12 02 Tutturucular

150 12 03 Kaplayıcılar

150 12 04 Elektrik-Elektronik ve Aydınlatma Malzemeleri

150 12 05 Ağaç Ürünleri

150 12 06 Metal Ürünler

150 12 07 Cam Ürünler

150 13 Yedek Parçalar Grubu

150 13 01 Makineler ve Aletler Grubu Yedek Parçaları

150 13 02 Cihazlar ve Aletler Grubu Yedek Parçaları

150 13 03 Taşıtlar Grubu Yedek Parçaları

150 13 04 Büro Makineleri Grubu Yedek Parçaları

150 13 05 Su Tesisatı Yedek Parçaları

150 13 99 Diğer Yedek Parçalar

150 14 Nakil Vasıtaları Lastikleri Grubu

150 14 01 Otomobil Lastikleri

150 14 02 Minibüs, Kamyonet Lastikleri

150 14 03 Kamyon, Otobüs Lastikleri

150 14 04 Traktör ve İş Makinesi Lastikleri

150 14 05 Bisiklet Lastikleri

150 15 Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar Grubu

150 15 01 Basılı Yayınlar

150 16 Spor Malzemeleri Grubu

150 16 01 Doğa Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri

150 16 02 Salon Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri

150 16 03 Saha Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri

150 16 99 Diğer Spor Malzemeleri

150 99 Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler

150 99 01 Hediye Amaçlı Alınan Taşınırlar

150 99 02 Ödül Amaçlı Alınan Taşınırlar

B- DAYANIKLI TAŞINIRLAR

28

253 Tesis, Makine ve Cihazlar

253 01 Tesisler Grubu

253 01 Taşınmaz olarak değerlendirildiğinden Taşınır Kod Listesine alınmamıştır.

Sadece muhasebe detay hesap planlarında yer alacaktır.

253 02 Makineler ve Aletler Grubu

253 02 01 Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri

253 02 02 İnşaat Makineleri ve Aletleri

253 02 03 Atölye Makineleri ve Aletleri

253 02 04 İş Makineleri ve Aletleri

253 02 05 Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ile Aletleri

253 02 06 Posta Makineleri

253 02 07 Paketleme Makineleri

253 02 08 Etiketleme Makineleri

253 02 09 Ayırma, Sınıflandırma Makineleri

253 02 10 Matbaacılıkta Kullanılan Makine ve Aletler

253 03 Cihazlar ve Aletler Grubu

253 03 01 Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları

253 03 02 Beslenme, Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri

253 03 03 Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler

253 03 04 Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri

253 03 05 Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler

253 03 06 Araştırma ve Üretim Amaçlı Laboratuar Cihazları ve Aletleri

253 03 07 Müzik Aletleri ve Aksesuarları

253 03 08 Spor Amaçlı Kullanılan Cihaz ve Aletler

254 Taşıtlar Grubu

254 01 Karayolu Taşıtları Grubu

254 01 01 Otomobiller

254 01 02 Yolcu Taşıma Araçları

254 01 03 Yük Taşıma Araçları

254 01 04 Arazi Taşıtları

254 01 05 Özel Amaçlı Taşıtlar

254 01 06 Mopet ve Motosikletler

254 01 07 Motorsuz Kara Araçları

254 02 Su ve Deniz Taşıtları Grubu

254 02 01 Gemiler

254 02 02 Tankerler

254 02 03 Deniz Altılar

254 02 04 Römorkörler ve İtici Gemiler

254 02 05 Yüzer Yapılar

254 02 06 Tekneler

254 02 07 Botlar

254 02 08 Yelkenliler

254 02 09 Kanolar ve Kayıklar

254 02 10 Yatlar ve Kotralar

254 02 11 Sandallar ve Sallar

254 03 Hava Taşıtları Grubu

254 03 01 Motorlu Hava Taşıtları

254 03 02 Motorsuz Hava Taşıtları

254 03 03 Uzay Araçları

254 04 Demiryolu ve Tramvay Taşıtları Grubu

254 04 01 Lokomotifler ve Elektrikli Troleybüsler

254 04 02 Demiryolu ve Tramvay Araçları

255 Demirbaşlar Grubu

255 01 Döşeme ve Mefruşat Grubu

255 01 01 Döşeme Demirbaşları

255 01 02 Temsil ve Tören Demirbaşları

255 01 03 Koruyucu Giysi ve Malzemeler

29

255 01 04 Seyahat, Muhafaza ve Taşıma Amaçlı Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar

255 01 05 Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar

255 02 Büro Makineleri Grubu

255 02 01 Bilgisayarlar ve Sunucular

255 02 02 Bilgisayar Çevre Birimleri

255 02 03 Teksir ve Çoğaltma Makineleri

255 02 04 Haberleşme Cihazları

255 02 05 Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları

255 02 06 Aydınlatma Cihazları

255 02 99 Diğer Büro Makineleri ve Aletleri Grubu

255 03 Mobilyalar Grubu

255 03 01 Büro Mobilyaları

255 03 02 Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar

255 03 03 Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları

255 03 04 Bebek ve Çocuk Mobilyası ve Aksesuarları

255 03 05 Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler

255 04 Beslenme, Gıda ve Mutfak Demirbaşları Grubu

255 04 01 Yemek Hazırlama Ekipmanları

255 05 Canlı Demirbaşlar Grubu

255 05 01 Çiftlik Hayvanları

255 05 02 Hizmet Amaçlı Hayvanlar

255 05 03 Gösteri Amaçlı Hayvanlar

255 05 04 Koruma Altına Alınan Hayvanlar

255 06 Tarihi veya Sanat Değeri Olan Demirbaşlar Grubu

255 06 01 Etnografik Eserler

255 06 02 Arkeolojik Eserler

255 06 03 Geleneksel Türk Süslemeleri

255 06 04 Güzel Sanat Eserleri

255 06 05 Kitap, Belge, El Yazmaları ve Nadir Eserler

255 06 06 Para, Pul, Sikke ve Madalyonlar

255 06 07 Tabletler

255 06 08 Mühür ve Mühür Baskıları

255 06 09 Arşiv Vesikaları

255 06 10 Fosiller

255 07 Kütüphane Demirbaşları Grubu

255 07 01 Kütüphane Mobilyaları

255 07 02 Basılı Yayınlar

255 07 03 Görsel ve İşitsel Kaynaklar

255 07 04 Bilgi Saklama Üniteleri

255 08 Eğitim Demirbaşları Grubu

255 08 01 Eğitim Mobilyaları ve Donanımları

255 08 02 Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar

255 08 03 Derslik Süslemeleri

255 08 04 Okul Bahçesi ve Oyun Demirbaşları

255 09 Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar Grubu

255 09 01 Doğa Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar

255 09 02 Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar

255 09 03 Saha Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar

255 09 99 Diğer Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar

255 10 Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar Grubu

255 10 01 Güvenlik ve Korunma Amaçlı Araçlar

255 10 02 Kontrol ve Güvenlik Sistemleri

255 10 03 Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları

255 11 Demirbaş Niteliğindeki Süs Eşyaları

255 11 01 Vitrinde Sergilenen Süs Eşyaları

255 11 02 Duvarda Sergilenen Süs Eşyaları

255 11 03 Masa ve Sehpalarda Sergilenen Süs Eşyaları

30

ÖNEMLİ NOT:

Taşınır Mal Yönetmeliği gereği kullanılacak defter, belge ve cetveller Başkanlığımız Web

sayfası mevzuat => mali mevzuat => yönetmelikler => taşınır mal yönetmeliği sonundaki

“Ekler” bölümünden temin edilebilir.

Ayrıca Taşınır Mal İşlemleri ile ilgili Word halinde hazırlanmış Şablon dokümanlara

Başkanlığımız merkez ve taşra birimleri tarafından kullanılmakta olan

http://www.diyanet.gov.tr/iller.asp

 

adresi “SGB.net Taşınır Programı” bölümünden

ulaşılabilir.

31

A – GİRİŞ İŞLEMLERİ B – ÇIKIŞ İŞLEMLERİ

Taşınır İşlem Fişi Taşınır İstek Belgesi

Defter Kayıtları Taşınır İşlem Fişi

Örnek 1

Tüketim

Malzemeleri

Defteri

150

Kodunda

kayıtlı

malzemeler

Kaydedili

 

r

Örnek 2

Dayanıklı

Taşınırlar

Defteri

253–254

255

Kodunda

Kayıtlı

malzemeler

Kaydedilir

Örnek 3

Müze

Defteri

Müzelerde

Sergilenen

Eserlere

Ait Kaydın

Tutulduğu

Defter

Örnek 4

Kütüphan

e

Defteri

Yazma ve

Basma

Eserlerin

İle Kitap

Alımları

Kaydedilir

Dayanıklı Taşınırların

Kullanıma Verilmesi

Taşıtlar

Zimmet Fişi

Demirbaş,

Makine ve

Cihazlar

Zimmet Fişi

Oda, büro, bölüm, geçit,

salon, atölye, garaj ve

Servis gibi ortak kullanım

Alanlarında kullanılmak

üzere verilen taşınırlar

için;

Tüketim Malzemeleri;

İhtiyaç sahibi birim

yetkilisinin onayını

taşıyan Taşınır İstek

Belgesi karşılığında

Dayanıklı Taşınırlar Listesi

Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi

32

TAŞINIR GİRİŞ VE ÇIKIŞ İŞLEMLERİNİN MUHASEBE BİRİMİNE BİLDİRİLMESİ

(MAD. 30)

A – GİRİŞ İŞLEMLERİ B – ÇIKIŞ İŞLEMLERİ

Taşınır İşlem Fişi Taşınır İşlem Fişi

Harcama Birimi

Taşınırların satın alma ve değer artırıcı harcamaları

Taşınır İşlem Fişi ve Ödeme Emri Belgesi

Diğer Şekillerde edinilen taşınırların girişleri

ve Maddi duran varlık

 

 

hesaplarında izlenen

taşınırların çıkışları düzenlenme tarihini takip eden

on gün içinde

 

 

ve her durumda mali yıl sona

ermeden

önce muhasebe birimine gönderilir.

Muhasebe Yetkilisi

Defterdarlık Muhasebe

Müdürlükleri veya

Malmüdürlüklerindeki Muhasebe

Yetkilileri, taşınır giriş, çıkış ve

değer düşüşlerine ilişkin olarak

kendilerine gönderilen belgelerde

gösterilen tutarların II inci

düzeyde detay kodu itibarıyla

muhasebe kayıtlarını yapar

150- ilk madde ve malzemeler

hesabı’nda izlenen

 

tüketim

malzemelerinin

 

 

tüketime verilmesinde

düzenlenen taşınır işlem fişleri muhasebe

birimine gönderilmez.

Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi

Başkanlığımız merkez birimleri, il ve ilçe müftülüklerimiz ile

eğitim müdürlüklerimiz tarafından üç aylık Dönemler itibariyle

kullanılmış tüketim malzemelerinin taşınır II inci düzey detay

kodu bazında düzenlenen onaylı bir listesini, en geç ilgili

dönemin son iş günü mesai bitimine kadar muhasebe birimine

(Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü veya Mal Müdürlüğü)

gönderilir.

 

 

.

33

150

İlk Madde

Ve

Malzemeleri

253

Tesis,

Makine

Ve

Cihazlar

254

Taşıtlar

Grubu

255

Demirbaşlar

Grubu

Tüketim Malzemeleri Dayanıklı Taşınırlar

Taşınırlar

TAŞINIR HESAP KODLARI

34

Ekonomik

Verimli

Hukuka Uygun

Etkili

Erişebilirlik

Saydam

Taşınırların

Edinilmesinden

Taşınırların

Kontrolünden

Taşınırların

Kullanılmasından

Taşınırların

Kayıtlarında

Taşınır Yönetim

Hesabının

hazırlanması

HARCAMA YETKİLİLERİNİN

SORUMLULUĞU

35

Satın Alma Bağış ve Yardım

TAŞINIRLARIN GİRİŞ

İŞLEMLERİ

Tasfiye

İdaresinden

Edinen

Devir Alınan

Sayım Fazlası

İç İmkanlarla

Üretilen

İade Edilen

36

Tüketim Kullanım

TAŞINIRLARIN ÇIKIŞ

İŞLEMLERİ

Hurdaya Ayırma

Satış

Devir

Kullanılmaz Hale

Gelme Yok Olma

Yabancı Ülkelere

Bağış ve Yardım

Sayım Noksanı

37

Harcama Birimi

Taşınır Yönetim

Hesabı Cetveli

(Örnek:14 )

Yıl Sonu Sayımını

İlişkin Sayım

Tutanağı

(Örnek:12 )

TAŞINIR YÖNETİM

HESABI CETVELLERİ

Taşınır Sayım

Döküm Cetveli

( Örnek:13)

Yıl Sonu İtibariyle

En Son

düzenlenen

Taşınır İşlem

Fişinin

numarasını

gösterir Tutanak

38

KONSOLİDE GÖREVLİLERİNİN İŞ AKIŞ ŞEMASI

.

Merkez Taşınır Konsolide

Görevlisi:

Dış Temsilcilikler ve Merkez

Harcama Birimleri (İdari ve Mali

işler Dairesi Başkanlığı), Taşınır

Kayıt ve Kontrol Yetkilileri

tarafından düzenlenen

“Harcama

Birimi Taşınır Yönetim Hesabı

Cetvelini”

 

Konsolide ederek,

Dış Temsilcilikler Taşınır Hesap

Cetveli

Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi

Dış Temsilciliklerde Harcama

Birimi (Müşavirlikler ve

Ataşelikler) Taşınır Yönetim

Hesabı Cetvelini düzenleyerek

Şubat Ayının 15’ne kadar

Merkez Taşınır Konsolide

Görevlisine gönderir.

Merkez Harcama

BirimileriTaşınır Yönetim

Hesabı Cetvelini düzenleyerek

Şubat Ayının 15’ine kadar

Merkez Taşınır Konsolide

Görevlisine (İdari ve Mali İşler

Dairesi Başkanlığı)gönderir.

Taşınır Kayıt ve Kontrol

yetkilisi

Merkez Harcama Birimleri

(Her bir Harcama Birimi İçin)

Merkez Taşınır Konsolide Görevlisi-:

 

İl/Bölge

Taşınır Hesap Cetvelini,Dış Temsilcilikler Taşınır

Hesap Cetvelini ve Merkez Taşınır Hesap cetvelini

konsolide ederek

-

 

Taşınır Kesin Hesap Cetvelini

-Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvelini

düzenleyerek Mayıs Ayının 15’ine Kadar Bütçe

Kesin Hesap Cetveli ile Birlikte Maliye

Bakanlığına ve Sayıştay Başkanlığına Gönderir.

Merkez Taşınır Hesap Cetveli

Dış Temsilcilikler

Eğitim Merkezleri Taşınır Konsolide

Görevlisi:

 

 

Eğitim Merkezinin Taşınır Hesap

Cetvelini hazırlar ve Mart Ayının 15’ine Kadar

Merkez Taşınır Konselide Görevlisine Gönderir.

TAŞRA

İl Müftülüğü Taşınır Kayıt ve

Kontrol Yetkilisi

 

 

: Harcama

Birimi Taşınır Yönetim hesabı

Cetvelini düzenleyerek İl

Müftülüğü Taşınır Konsolide

Görevlisine gönderir

 

 

(Mali yılı

takip eden ay sonuna kadar)

İl Müftülüğü Taşınır Konsolide Görevlisi:

 

 

İl

Müftülük Merkezi Taşınır Hesap Cetvelini hazırlar İlçe

Taşınır Hesap Cetveli İle Konsolide ederek İl Müftülüğü

Taşınır Hesap Cetvelini Düzenleyerek Mart Ayının 15’ine

Kadar Merkez Taşınır Konsolide Görevlisine Gönderir.

İlçe Müftülüğü Taşınır Konsolide

Görevlisi

 

 

:İlçe Müftülüğünün Taşınır Hesap

Cetvelini Düzenleyerek

 

Şubat Ayının 15’ine

Kadar İl Müftülüğü Taşınır Konsolide Görevlisine

Gönderir.

İlçe Müftülüğü Taşınır Kayıt ve

Kontrol Yetkilisi:

 

 

İlçe Harcama

Birimi Taşınır Yönetim Hesabı

Cetvelini Düzenleyerek varsa İlçe

Müftülüğü Taşınır Konsolide

Görevlisine, yoksa il müftülüğü

konsolide görevlisine Gönderir. (Mali

yılı takip eden ay sonuna kadar)

İLÇE İL

39

GİRİŞ

İL VE İLÇENİN (1) ADI KODU

HARCAMA BİRİMİNİN (2) ADI KODU

ADI KODU KODU (5)

ADI KODU ÖLÇÜ BİRİMİ (6)

TARİH NO TARİH

İŞLEM ÇEŞİDİ TUTARI

(8)

NEREYE / KİME VERİLDİĞİ

VEYA GÖNDERİLDİĞİ

(9)

MİKTARI BİRİM FİYATI

GİRİŞ

SIRA

NO

TAŞINIR İŞLEM FİŞİ

(7) İŞLEM ÇEŞİDİ

(8) MİKTARI BİRİM FİYATI TUTARI

ÇIKIŞ

SIRA

NO

TAŞINIR İŞLEM FİŞİ

(7)

NO

ÇIKIŞ

T Ü K E T İ M M A L Z E M E L E R İ D E F T E R İ

ADI

AMBARIN (3)

TAŞINIRIN

MUHASEBE BİRİMİNİN (4)

TÜKETİM MALZEMELERİ DEFTERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Defter, ekli Taşınır Kod Listesinin (A) bölümünde yer alan tüketim malzemelerinin giriş ve çıkışları için tutulur. Taşınır çıkış kayıtları “ilk giren - ilk çıkar” esasına göre ve taşınır

kodları itibarıyla yapılır. Birden fazla ambarı olan ve tek merkezden kayıtları tutulamayan idarelerde bu defter her ambar için ayrı tutulur.

(1) Harcama Biriminin bulunduğu il ve ilçenin adı ve kodu, (merkez birimleri için il ve ilçe kodu "00.00" olarak, il merkezleri için ilçe kodu "00" olarak gösterilir.)

(2) Taşınır kayıtlarının tutulduğu ve taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin bağlı olduğu harcama biriminin adı ve kodu,

(3) Taşınırların muhafaza edildiği ve taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin sorumluluğunda bulunan ambarın kamu idaresi tarafından belirlenen adı ve kodu,

(4) Harcama birimine hizmet veren muhasebe biriminin adı ve kodu,

(5) Taşınırın kayıtlarda detaylı izlendiği, taşınır hesap kodu ile taşınır I ve II nci düzey detay kodu ve sonraki düzey detay kodlarının birleşiminden oluşan kodu,

(6) Taşınırın alınmasında kullanılan adet, kg, litre, metre, metrekare, kutu, paket, tüp, şişe, takım, çift, rulo, top, deste, düzine, cilt, vb. ölçü birimi,

(7) Taşınır giriş veya çıkışına esas teşkil eden Taşınır İşlem Fişinin tarihi ve sıra numarası,

(8) Giriş ve çıkış işleminin yapılması için Taşınır İşlem Fişinin düzenlenmesine esas teşkil eden satın alma, bağış, yardım, devir, sayım fazlası / noksanı, fire, kayıp, çalınma, yıpranma,

bozulma, hurdaya ayırma, imha vb. işlem çeşidi,

(9) Tüketim malzemesinin teslim edildiği harcama birimi personelinin T.C Kimlik Numarası veya harcama birimi bünyesinde bulunan şube, birim ve ortak kullanım yerlerinin adı veya

kodu ile tüketim malzemelerinin gönderildiği harcama birimi veya kamu idaresinin adı veya kodu, yazılır.

40

ÇIKIŞ

İL VE İLÇENİN (1) ADI KODU

ADI KODU

ADI KODU

ADI KODU

T.M.Y. Örnek No: 2

TARİH CİNSİ NO

İŞLEM

ÇEŞİDİ

(9)

T A Ş I N I R I N

SİCİL

NUMARASI

(8)

ÖZELLİKLERİ

(18)

NEREYE

GÖNDERİLDİĞİ (17)

SATIŞ, DEVİR, İMHA,

HURDAYA AYIRMA V.B.

NEDENLERLE ÇIKAN

DEĞER (19)

DEĞER

ARTIRICI

HARCAMALAR

(12)

BİRİM FİYATI

TOPLAM

DEĞERİ

(13)

MİKTAR (11) KİME VERİLDİĞİ

(15)

KARŞILIĞINDA ALINAN /DÜZENLENEN

BELGENİN

(14)

D A Y A N I K L I T A Ş I N I R L A R D E F T E R İ

NEREYE

VERİLDİĞİ

(16)

G İ R İ Ş

AMBARIN (3)

MUHASEBE BİRİMİNİN (4)

HARCAMA BİRİMİNİN (2)

TAŞINIR İŞLEM FİŞİ

SIRA (7)

NO

NEREDEN GELDİĞİ

(10)

İŞLEM ÇEŞİDİ

(9)

ADI

KODU (5)

ÖLÇÜ BİRİMİ (6)

NO TARİH

41

DAYANIKLI TAŞINIRLAR DEFTERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Kamu idareleri, taşınırları bu deftere, taşınır kodları itibarıyla kaydederler. Giriş kayıtları Taşınır İşlem Fişine (Örnek: 5; 5/A); kullanım için çıkış kayıtları Zimmet

Fişine (Örnek: 6; 6/A); satış, devir veya bağış suretiyle elden çıkarma işlemlerine ilişkin çıkış kayıtları bu amaçla düzenlenen Taşınır İşlem Fişine (Örnek: 5; 5/A); kaybolma,

çalınma, yıpranma, kullanılamaz hale gelme, hurdaya ayırma ve imha gibi nedenlerle çıkış işlemleri ise Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağının (Örnek: 10) bağlandığı

Taşınır İşlem Fişine (Örnek: 5) dayanılarak yapılır. Taşınır giriş ve çıkış kayıtları her bir taşınırın ayrı satırlara kaydedilmesi suretiyle gerçekleştirilir. Birden fazla ambarı olan

ve tek merkezden kayıtları tutulamayan idarelerde bu defter her ambar için ayrı tutulur.

(1) Harcama Biriminin bulunduğu il ve ilçenin adı ve kodu, (merkez birimleri için il ve ilçe kodu "00.00" olarak, il merkezleri için ilçe kodu "00" olarak gösterilir.)

(2) Taşınır kayıtlarının tutulduğu ve taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin bağlı olduğu harcama biriminin adı ve kodu,

(3) Taşınırların muhafaza edildiği ve taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin sorumluluğunda bulunan ambarın kamu idaresi tarafından belirlenen adı ve kodu,

(4) Harcama birimine hizmet veren muhasebe biriminin adı ve kodu,

(5) Taşınırın hesap kodu ile tüm detay kodlarını içeren taşınırın kaydedildiği son detay kodunu,

(6) Taşınırın alınmasında kullanılan adet, kg, litre, metre, metrekare, kutu, paket, tüp, şişe, takım, çift, rulo, top, deste, düzine, cilt, vb. ölçü birimi,

(7) Taşınır giriş veya çıkışına esas teşkil eden Taşınır İşlem Fişinin tarihi ve numarası,

(8) Elektronik ortamda tutulan kayıtlarda bilgisayar tarafından otomatik olarak verilen numara; elektronik olmayan ortamlarda tutulan kayıtlarda ise taşınır kodu,

edinildiği yıl ile giriş sıra numarasını içeren numara, (Bir merkezden alınıp diğer harcama birimlerine dağıtımı yapılan taşınırlar için merkez tarafından yapılan kayıtlarda sicil

numarası verilmeyecektir.)

(9) Giriş veya çıkış işleminin yapılması için Taşınır İşlem Fişi veya Zimmet Fişinin düzenlenmesine esas teşkil eden satın alma, kullanıma verme, devir, sayım

noksanı, sayım fazlası, fire, kayıp, çalınma, yıpranma, bozulma, hurdaya ayırma, imha, bağış vb. işlem çeşidi,

(10) Girişi yapılan taşınırın geldiği yere göre piyasa, devren alımlarda alınan yer, bağışı yapan, canlı hayvanlarda doğum vb.,

(11) Sadece taşınırların bir merkezden alımı yapılarak taşraya dağıtılması halinde kullanılır ve dağıtıma konu olan taşınırların toplu miktarı,

(12) Kullanım devamlılığının sağlanması için yapılan bakım ve onarım harcamaları hariç olmak üzere dayanıklı taşınırların; niteliğini değiştirmek, kullanım şeklini

değiştirmek, hizmet kalitesini artırmak, sağlanan faydayı artırmak ve benzeri amaçlarla yapılan ve taşınırın değerine eklenmesi gereken değer artırıcı harcamalar,

(13) Taşınırın giriş bedeli ile niteliğini değiştiren maliyet artış tutar toplamı,

(14) Çıkış işleminin çeşidine göre düzenlenmesi gereken Taşınır İşlem Fişi veya Zimmet Fişi ile bunlara ilişkin tarih ve numaraları,

(15) Taşınırın zimmetle verildiği personelin T.C. Kimlik Numarası,

(16) Taşınırın zimmetle verildiği harcama birimi bünyesinde bulunan şube, birim ve ortak kullanım alanlarının adı veya kodu,

(17) Taşınır İşlem Fişi ile harcama biriminin bünyesinden çıkan taşınırın gönderildiği diğer harcama birimi veya kamu idaresinin adı veya kodu,

(18) Taşınırın tanımlanmasına yarayan cins, ırk, marka, model, kapasite vb. teknik özellikleri,

(19) Satış, imha, hurdaya ayırma, devretme, kırılma, bozulma, yıpranma, çalınma, canlı demirbaşın ölümü vb. nedenlerle idarenin mülkiyetinden tamamen çıkarılan

taşınırın giriş bedeli ile niteliğini değiştiren maliyet artış tutar toplamı, yazılır.

42

M Ü Z E D E F T E R İ

 

 

SAYFA NO: .......

GİRİŞ ÇIKIŞ

ADI KODU ADI

ADI KODU KODU (4)

ADI KODU ÖLÇÜ BİRİMİ

(5)

T.M.Y. Örnek No:3

İL VE İLÇENİN (1)

HARCAMA BİRİMİNİN (MÜZE) (2)

MUHASEBE BİRİMİNİN (3)

ADI

(9)

A R K E O L O J İ K V E Y A E T N O G R A F İ K E S E R V E Y A S İ K K E N İ N

İŞLEM

ÇEŞİDİ

(7)

NEREDEN

GELDİĞİ

(10)

SIRA

NO

TARİH NO TARİH

ÇAĞI TUTARI (18)

(12)

ESERİN

MÜZEDEKİ /

ARŞİVDEKİ

YERİ

(19)

PUANI

ÇIKIŞA ESAS BELGENİN

(20)

CİNSİ

ARKA

YÜZÜ

(16)

NO

ÖN YÜZÜ

(15)

DURUMUYAPIM

MADDESİ

(14)

AĞIRLIĞIBOYUTLARI

(En-Boy-

Yükseklik-çap

Cm.)

(13)

NEREDE

BULUNDUĞU

(11)

SİCİL

NUMARASI

(8)

MÜZEYEARŞİVE

GELİŞ

TARİHİ

TAŞINIRIN

FOTOĞRAF

VEYA

SLAYT (17)

TAŞINIR İŞLEM FİŞİ

(6)

ARKEOLOJİK VEYA ETNOGRAFİK ESER VEYA SİKKENİN

İŞLEM ÇEŞİDİ

(7)

NEREYE/KİME VERİLDİĞİ VEYA

GÖNDERİLDİĞİ

(21)

MÜZE DEFTERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

43

Bu defter, korunması gereken ve müzelerde sergilenen veya sergilenmek üzere muhafaza altında bulundurulan kültür varlıklarından tarihi ve sanat

değeri olan taşınırlar (eserler) için tutulur. Eserler deftere, Taşınır Kod Listesinin (B) bölümünün tarihi ve sanat değeri olan demirbaşlar grubunda yer alan

taşınırlar taşınır kodları düzeyinde kaydedilir.

(1) Harcama Biriminin (Müze) bulunduğu il ve ilçenin adı ve kodu, (merkez birimleri için il ve ilçe kodu "00.00" olarak, il merkezleri için ilçe kodu

"00" olarak gösterilir.)

(2)Taşınır kayıtlarının tutulduğu ve taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin bağlı olduğu harcama biriminin (Müze) adı ve kodu,

(3) Harcama birimine (Müze) hizmet veren muhasebe biriminin adı ve kodu,

(4) Taşınırın hesap kodu ile tüm detay kodlarını içeren taşınırın kaydedildiği son detay kodunu,

(5) Alındığında, bulunduğunda her bir eserin kayıtlara alınması için kullanılan adet, metre vb. ölçü birimi,

(6) Taşınır girişine esas teşkil eden Taşınır İşlem Fişinin tarihi ve numarası,

(7) Giriş veya çıkış işleminin yapılması için Taşınır İşlem Fişi veya sorumlu kişi adına zimmet belgesinin düzenlenmesine esas teşkil eden bağış,

devir, sayım noksanı, sayım fazlası, kayıp, çalınma vb.işlem çeşidi,

(8) Elektronik ortamda tutulan kayıtlarda bilgisayar tarafından otomatik olarak verilen numara; elektronik olmayan ortamlarda tutulan kayıtlarda ise

taşınır kodu, edinildiği yıl ile giriş sıra numarasını içeren numara,

(9) Heykel, tablo, sikke, gravür, figür, vazo, kolye, çanak, şamdan vb.eserlerin varsa ayırıcı adı,

(10) Eserin müzeye nereden geldiği,

(11) Eserin bulunduğu kazı yeri,

(12) Eserin ait olduğu çağ veya yy,

(13) Kıymetli madenlerden yapılmış eserlerin ağırlığı ile eserin en, boy, çap, kalınlık gibi ölçüleri,

(14) Eserin müzeye geldiği andaki belirgin fiziksel durumu ile eserin yapımında kullanılan madde/maddeler,

(15-16) Madeni eserlerin ön ve arka yüzünde bulunan figür ve yazılara ilişkin bilgiler,

(17) Eserin fotoğrafı veya slaytına yer verilecek, şayet eserin alçıdan kalıbı varsa belirtilecek,

(18) Değer tespiti yapılmış veya satın alınarak müzeye konulmuş ise bu tutar, böyle bir bedel yok ise iz bedeli tutarı,

(19) Eserin sergilendiği bölüm veya muhafaza edildiği yer,

(20) Sergilenmek üzere eserin başka bir yere gönderilmesi sırasında sorumlu kişi adına düzenlenen belgenin veya eserin tamamen müze mülkiyetinden

çıkması halinde düzenlenen Taşınır İşlem Fişinin tarih ve numarası,

(21) Eser bir yere, kişiye verilmiş veya başka müzeye gönderilmiş ise verilen kişi veya yer ile gönderilen yer, yazılır.

44

K Ü T Ü P H A N E D E F T E R İ

GİRİŞ

 

ÇIKIŞ

ADI KODU

ADI KODU

ADI KODU

TARİH YERİ TARİHİ

BOYUITLARI

SATIR SAYISI (9)

YAPRAK SAYISI

SAYFA SAYISI

CİLDİN CİNSİ (10)

CİNSİ NO

T.M.Y. Örnek No: 4

ÖZELLİKLERİ ÇIKIŞA ESAS BELGENİN (12)

MİNYATÜR ŞEKİL,RESİM,

SLAYT, LEVHA, PLAN,

HARİTA VS.

DEĞERİ

(11) TARİH

CİLT

NO

KÜTÜPHANEDEKİ

YERİ VE KONUSU

SİCİL

NUMARASI

(8)

KİTABIN VEYA DİĞER

ESERLERİN ADI

YAZARININ

ÇEVİRMENİN

VEYA HATTATIN

ADI

KODU (4)

ÖLÇÜ BİRİMİ (5)

İL VE İLÇENİN ( 1)

HARCAMA BİRİMİNİN (2)

MUHASEBE BİRİMİNİN (3)

Y A Z M A V E B A S M A N A D İ R E S E R L E R İ L E K İ T A P V E K İ T A P D I Ş I M A T E R Y A L İ N

SIRA

NO

NO

TAŞINIR İŞLEM FİŞİ

(6)

İŞLEM

ÇEŞİDİ

(7)

DİL NEREDEN VEYA

KİMDEN GELDİĞİ

YAYIN VEYA BASIM

Sayfa No ......

NEREYE/ KİME

VERİLDİĞİ VEYA

GÖNDERİLDİĞİ

ADI

TAŞINIRIN

İŞLEM ÇEŞİDİ

(7)

45

KÜTÜPHANE DEFTERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Bu defter, kütüphanelerdeki tarihi ve sanat değeri olan yazma-basma nadir eserler ile kitap ve kitap dışı materyaller için tutulur. Taşınır Kod

Listesinin (B) bölümünün kütüphanede bulunan Kütüphane Demirbaşları Grubunda yer alan taşınırlar ile Tarihi veya Sanat Değeri Olan Demirbaşlar

Grubunda yer alan taşınırlar taşınır kodları düzeyinde kaydedilir.

(1) Harcama Biriminin bulunduğu il ve ilçenin adı ve kodu, (merkez birimleri için il ve ilçe kodu "00.00" olarak, il merkezleri için ilçe kodu "00"

olarak gösterilir.)

(2) Taşınır kayıtlarının tutulduğu ve taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin bağlı olduğu harcama biriminin adı ve kodu,

(3) Harcama birimine hizmet veren muhasebe biriminin adı ve kodu,

(4) Taşınırın hesap kodu ile tüm detay kodlarını içeren taşınırın kaydedildiği son detay kodunu,

(5) Eserin kayıtlara alınması için kullanılan adet, cilt, fasikül, sayfa, varak vb.,

(6) Taşınır girişine esas teşkil eden Taşınır İşlem Fişinin tarihi ve numarası,

(7) Giriş veya çıkış işleminin yapılması için Taşınır İşlem Fişi veya Zimmet Fişinin düzenlenmesine esas teşkil eden bağış, devir, sayım noksanı,

sayım fazlası, kayıp, çalınma vb.işlem çeşidi,

(8) Elektronik ortamda tutulan kayıtlarda bilgisayar tarafından otomatik olarak verilen numara; elektronik olmayan ortamlarda tutulan kayıtlarda ise

taşınır kodu, edinildiği yıl ile giriş sıra numarasını içeren numara,

(9) Birkaç sayfadan oluşan belgelerin satır sayıları,

(10) Kaydedilen kitabın ciltlenmesinde kullanılan karton, bez, suni deri, deri vb.,

(11) Eser veya kitaba değer tespit edilmiş ise bu değer, satın alınmış ise satın alma değeri, böyle bir değer yok ise iz bedeli,

(12) Eserin başka bir yere gönderilmesi veya verilmesi halinde buna ilişkin olarak düzenlenen Taşınır İşlem Fişi veya emrin tarih ve numarası,

yazılır.

46

FİŞ SIRA NO:

ADI KODU

ADI KODU

ADI KODU

ADI KODU

TARİHİ SAYISI

TARİHİ SAYISI

ADI KODU

ADI KODU

ADI KODU

SIRA

NO

KODU

(13)

SİCİL

NUMARASI

(14)

ÖLÇÜ

BİRİMİ MİKTARI

GİRİŞ KAYDI YAPILMIŞTIR. .../.../...... ÇIKIŞ KAYDI YAPILMIŞTIR. .../.../.....

Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisinin

Adı Soyadı:............................................. Adı Soyadı:...................................................

Unvanı:................................................... Unvanı:........................................................

İmzası:.................................................... İmzası:.........................................................

TESLİM EDİLMİŞTİR. .../.../.....

Adı Soyadı:.............................................. Adı Soyadı:..................................................

Unvanı:................................................... Unvanı:.......................................................

İmzası:.................................................... İmzası:........................................................

T.M.Y. Örnek No:5

İŞLEM ÇEŞİDİ (6) NEREDEN GELDİĞİ (7) KİME VERİLDİĞİ (8) NEREYE VERİLDİĞİ (9)

BİRİMLER VE AMBARLAR ARASI TAŞINIR HAREKETLERİNDE

GÖNDERİLEN HARCAMA BİRİMİ (10)

T A Ş I N I R İ Ş L E M F İ Ş İ

İL VE İLÇENİN (1)

TARİH: .../.../....

HARCAMA BİRİMİNİN (2)

AMBARIN

MUHASEBE BİRİMİNİN (3)

MUAYENE VE KABUL KOMİSYONU TUTANAĞININ (4) .../.../....

DAYANAĞI BELGENİN (5) .../.../....

GÖNDERİLEN TAŞINIR AMBARI (11)

MUHASEBE BİRİMİ (12)

T A Ş I N I R I N

ADI BİRİM FİYATI TUTARI

Yukarıda gösterilen ...........kalem, toplam .............. taşınırın Yukarıda gösterilen ..............kalem, toplam ............... taşınırın

Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisinin

TESLİM EDEN (15)

TESLİM ALINMIŞTIR. .../.../.....

TESLİM ALAN (16)

47

5 ÖRNEK NUMARALI TAŞINIR İŞLEM FİŞİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN

AÇIKLAMALAR

Bu fiş;

a) Satınalma, devir alma (ambarlar arası devir alma dahil), bağış ve benzeri nedenlerle edinilen

taşınırlar ile tüketim için verilenlerden iade edilenlerin girişinde, tüketim için verilen malzemeler ile satış,

devir (ambarlar arası devretme dahil) nedenleriyle elden çıkarılan taşınırların çıkışında ve esaslı onarım

sonucu değer artışlarında, hurdaya ayırma, yok olma, kırılma ve bozulma nedeniyle kayıttan düşme

işlemlerinde, her bir hesap kodu itibarıyla düzenlenir.

b)Taşınır İşlem Fişi’ne her malî yıl başında “1” den başlamak üzere bir sıra numarası verilir.

Hatalı düzenlenen fiş iptal edilerek sıralı yerinde diğer nüshaları ile birlikte muhafaza edilir.

c) Düzenlenen fişin bir nüshası, ilk madde ve malzeme hesabında izlenen tüketim maddelerinin

kullanıma verilmesinde düzenlenenler hariç olmak üzere, gerekli muhasebe kayıtlarının yapılması için

muhasebe birimine gönderilir, bir nüshası da dosyasında saklanır. Satın alma suretiyle edinilen taşınırlar

ile değer arttırıcı harcamalar için düzenlenen Taşınır İşlem Fişi ödeme emri belgesine bağlandığından

ayrıca muhasebe birimine gönderilmez.

d) Taşınırın muhasebe kayıtlarında izlendiği II. düzey detayları itibarıyla ara toplamları alınır.

Muhasebe birimince ilgili hesaplara bu tutarlar üzerinden kayıt yapılır.

e)Kullanım için verilen demirbaş, makine, teçhizat, taşıt, iş makinesi ve benzeri taşınırların çıkış

işlemlerinde bu fiş düzenlenmez.

Fişin düzenlenmesinde;

(1) Harcama biriminin bulunduğu il ve ilçenin adı ve kodu, (merkez birimleri için il ve ilçe kodu

"00.00" olarak, il merkezleri için ilçe kodu "00" olarak gösterilir.)

(2)Taşınır kayıtlarının tutulduğu ve taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin bağlı olduğu harcama

biriminin adı ve kodu,

(3) Harcama birimine hizmet veren muhasebe biriminin adı ve kodu;

(4) Muayene ve kabul komisyonu tutanağının veya komisyonun oluşturulmadığı hallerde idarece

düzenlenecek belgenin tarihi ve sayısı,

(5) Giriş veya çıkışı yapılan taşınırın giriş veya çıkış yapılmasına dayanak teşkil eden tutanak,

karar, sözleşme, protokol vb belgelerin tarih ve sayısı; dayanak belgenin fatura veya fatura yerine geçen

belge olması halinde bu belgelerin tarihi ve numarası,

(6) Giriş veya çıkış işlemine konu olan işlemin çeşidine göre satın alma, satma, devir yoluyla

alma, devretme, bağış alma, değer artışı, hurdaya ayırma, imha, fire, yok olma, sayım fazlası, sayım

noksanı vb.,

(7) Girişi yapılan taşınırın geldiği yere göre piyasa, devren alımlarda alınan yer, bağışı yapan,

canlı hayvanlarda doğum vb.,

(8) Tüketim malzemesinin bir kişi için verilmesi halinde taşınırın verildiği personelin TC Kimlik

Numarası,

(9) Tüketim malzemesinin birden fazla kişinin kullanımına verilmesi halinde taşınırın verildiği

birim, şube, servis vb. yerin adı veya kodu,

(10) Taşınırın aynı kamu idaresinin bir başka harcama birimine veya aynı harcama biriminin

diğer ambarına verilmesi durumunda verilen harcama biriminin adı ve kodu,

(11) Verilen ambarın adı ve kodu,

(12) Verilen harcama birimine hizmet veren muhasebe biriminin adı ve kodu,

(13) Taşınırın kayıtlarda detaylı izlendiği, taşınır hesap kodu ile taşınır I ve II nci düzey detay

kodu ve sonraki düzey detay kodlarının birleşiminden oluşan kodu,

(14) Dayanıklı taşınırın çıkışı ile değer artışının kayda alınmasında, taşınıra giriş işlemi sırasında

verilmiş olan sicil numarası, yazılır.

(15) - (16) Teslim edilmiştir bölümü taşınırı ambara teslim eden tarafından; teslim alınmıştır

bölümü ise taşınırı ambardan teslim alan tarafından imzalanacaktır.

48

FİŞ SIRA NO: TARİH :../../....

ADI ADI KODU

ADI ADI KODU

TARİHİ TARİHİ SAYISI

ÇAĞI NEREDE

BULUNDUĞU DURUMU ÖN YÜZÜ ARKA YÜZÜ

YAZIM -

BASIM

TARİHİ VE

YERİ

YAZARININ -

ÇEVİRMENİN/

HATTATIN ADI

CİLDİN

CİNSİ-

YAPIM

MADDESİ

SATIR

SAYISI

YAPRAKSAYFA

SAYISI

ADI ADI ADI

KODU KODU KODU

Adı Soyadı:................................................. Adı Soyadı:...........................................

Unvanı:.......................................................... Unvanı:.............................................

İmzası:.......................................................... İmzası:................................................

T.M.Y. Örnek No:5/A

KİME VERİLDİĞİ NEREYE VERİLDİĞİ PUANI

Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi

Adı Soyadı:................................................

Yukarıda gösterilen .........kalem, toplam ....taşınır

TESLİM EDİLMİŞTİR. ......./......./.......

Yukarıda gösterilen ..............kalem, toplam ............... taşınırın

TESLİM ALINMIŞTIR. ......./......./.......

TESLİM EDEN TESLİM ALAN

İmzası:....................................................

Unvanı:....................................................

İmzası:....................................................

Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi

Adı Soyadı:...............................................

Unvanı:....................................................

ÇIKIŞ KAYDI YAPILMIŞTIR. ......./......./.......

Yukarıda gösterilen ..............kalem, toplam ............... taşınır

MÜZE/KÜTÜPHANELER ARASI TAŞINIR HAREKETLERİNDE

GÖNDERİLEN HARCAMA BİRİMİ (8) GÖNDERİLEN TAŞINIR AMBARI (9) MUHASEBE

BİRİMİ (10)

MUHASEBE BİRİMİNİN (3) KODU AMBARIN

İL VE İLÇENİN (1)

T A Ş I N I R İ Ş L E M F İ Ş İ

(Müze ve Kütüphaneler için)

KODU HARCAMA BİRİMİNİN (2)

Yukarıda gösterilen .............kalem, toplam .................... taşınırın

GİRİŞ KAYDI YAPILMIŞTIR. ......./......./.......

İŞLEM ÇEŞİDİ (5)

SIRA

NO TUTARI

FOTOG.

RESİM

SLAYT

HARİTA

DİLİ VE

KONUSU

MÜZEDEKİ-

KÜTÜPHANEARŞİVDEKİ

YERİ

GELİŞ/

ARŞİVE

GİRİŞ

TARİHİ

AĞIRLIĞI/

BOYUTLARI

(En-Boy-

Yükseklik-Çap)

KÜLTÜR VARLIĞI/ YAZMA-BASMA-NADİR ESER-KİTAP VE DİĞER MATERYALİN

KODU (6) ADI ÖLÇÜ

BİRİMİ MİKTARI BİRİM

FİYATI

KOMİSYON KARARI VEYA ALIM EMRİNİN .../.../..... SAYISI DAYANAĞI BELGENİN (4)

NEREDEN GELDİĞİ

.../.../.....

SİCİL

NUMARASI

(7)

5/A ÖRNEK NUMARALI TAŞINIR İŞLEM FİŞİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN

AÇIKLAMALAR

Bu fiş; Müzelerde bulunan kültür varlıklarının ve kütüphanelerde bulunan tarihi ve sanat değeri olan

yazma-basma nadir eserler ile kitap ve kitap dışı materyallerin kayıtlara alınmasında düzenlenir.

Kayıtlara alınacak taşınırın arkeolojik, etnografik veya sikke oluşuna ya da kütüphanede bulunan tarihi ve

sanat değeri olan yazma-basma nadir eserler ile kitap ve kitap dışı materyal oluşuna göre, fişin "Kültür

Varlığı /Yazma - Basma Nadir Eser -Kitap ve Diğer Materyalin" başlığı altındaki ilgili alanların eksiksiz

doldurulması zorunludur.

(5) Satınalma, devir, bağış ve hibe, kazıda bulma, müsadere edilme, vb.,

(6) Taşınırın kayıtlarda detaylı izlendiği, taşınır hesap kodu ile taşınır I ve II nci düzey detay kodu ve

sonraki düzey detay kodlarının birleşiminden oluşan kodu,

(7) Dayanıklı taşınırın çıkışı ile değer artışının kayda alınmasında, taşınıra giriş işlemi sırasında verilmiş

olan sicil numarası, yazılır.

Fişin diğer alanlarının doldurulmasında 5 örnek numaralı fişin doldurulmasına ilişkin açıklamalara

uyulur.

49

FİŞ SIRA NO:

ADI

 

KODU

HARCAMA BİRİMİNİN (2) ADI

 

KODU

Tarih: ....../....../......

Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi Teslim Alan (6)

Adı Soyadı : ................................. Adı Soyadı : ...........................

Unvanı : ......................................... Unvanı : ..................................

İmzası : ......................................... İmzası : .................................

T.M.Y. Örnek No: 6

PLAKA NO

DİĞER

MARKASI

MODELİ

ŞASE NO

MOTOR NO

ÖZELLİKLERİ

(4)

TESLİM EDİLME ANINDAKİ

DURUMU

(5)

Z İ M M E T F İ Ş İ

(Taşıt ve İş Makineleri İçin)

SİCİL NUMARASI (3)

 

ADI

İL VE İLÇENİN (1)

TAŞIT / İŞ MAKİNESİNİN

TARİHİ: .../.../.....

Yukarıda sicil numarası belirtilen taşınır eksiksiz olarak teslim alınarak zimmetten düşülmüştür.

Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi

Yukarıda sicil numarası, adı, özellikleri, teslim edilme anındaki durumu yazılı olan taşıt/iş makinesi

teslim edilmiştir. Kullanıcı kendi kusuru sonucunda doğacak zararları tazmin etmeyi kabul eder.

.../.../......

6 ÖRNEK NUMARALI ZİMMET FİŞİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Taşınır Kod Listesinin (B) bölümünde gösterilen taşıt ve iş makinelerinin sürekli olarak kullanacak personele

verilmesinde 6 örnek numaralı Zimmet Fişi 2 nüsha olarak düzenlenir. Bu fiş, vardiya usulü çalışılan yerlerde

kullanılan her bir taşıt ve iş makineleri için işyerinde koordinasyonu sağlayan sorumlu yönetici adına

düzenlenir. Fişin bir nüshası personele verilir, diğer nüshası dosyasında saklanır. Kullanıma verilen taşıt ve iş

makinelerinin geri alınmasında ise taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi tarafından imzalanarak taşınırı iade edene

verilir.

(1) Harcama Biriminin bulunduğu il ve ilçenin adı ve kodu, (merkez birimleri için il ve ilçe kodu "00.00"

olarak, il merkezleri için ilçe kodu "00" olarak gösterilir.)

(2) Taşınır kayıtlarının tutulduğu ve taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin bağlı olduğu harcama biriminin adı ve

kodu,

(3) Elektronik ortamda tutulan kayıtlarda bilgisayar tarafından otomatik olarak verilen numara; elektronik

olmayan ortamlarda tutulan kayıtlarda ise taşınır kodu, edinildiği yıl ile giriş sıra numarasını içeren numara,

(4) Zimmetle verilen taşıt veya iş makinesinin marka, model, şase no, motor no, motor silindir hacmi ve gücü

gibi benzeri özellikleri,

(5) Zimmetle verilen taşıt veya iş makinesinin teslim anındaki hasar, arıza vb. durumu ile avadanlıklarının

bulunup bulunmadığı,

(6) Taşıt veya iş makinesinin teslim edildiği kullanıcı görevli, yazılır.

50

ADI KODU

HARCAMA BİRİMİNİN (2) ADI KODU

SIRA

NO

Tarih: ....../....../......

T.M.Y. Örnek No: 6/A

NEREYE VERİLDİĞİ (4)

KİME VERİLDİĞİ (3)

Yukarıda sicil numarası belirtilen taşınır eksiksiz olarak teslim alınarak zimmetten düşülmüştür.

.../.../......

Z İ M M E T F İ Ş İ

(Demirbaş, Makine ve Cihaz İçin)

FİŞ SIRA NO :

İL VE İLÇENİN (1)

TARİH: ..../..../.....

DEMİRBAŞ, MAKİNE ve CİHAZIN

SİCİL NO (5)

 

ADI ÖZELLİKLERİ (6)

Yukarıda sıra ve sicil numarası, adı, özellikleri, nereye veya kime verildiği yazılı olan demirbaş, makine ve cihaz teslim edilmiştir.

Kullanıcı kendi kusuru sonucunda doğacak zararları tazmin etmeyi kabul eder.

Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisinin

 

Teslim Alanın (7)

Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi

İmzası : .......................................

Unvanı : ......................................

Adı Soyadı : .................................. Adı Soyadı :.............................

Unvanı : ..................................

İmzası : .................................

6/A ÖRNEK NUMARALI ZİMMET FİŞİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Taşınır Kod Listesinin (B) bölümünde gösterilen demirbaş, makine ve cihazların kullanıma verilmesinde 6/A

örnek numaralı Zimmet Fişi iki nüsha olarak düzenlenir. Fişin bir nüshası personele verilir, diğer nüshası

dosyasında saklanır. Kullanıma verilen demirbaş, makine ve cihazın geri alınmasında ise taşınır kayıt ve

kontrol yetkilisi tarafından imzalanarak taşınırı iade edene verilir.

(1) Harcama Biriminin bulunduğu il ve ilçenin adı ve kodu, (merkez birimleri için il ve ilçe kodu "00.00"

olarak, il merkezleri için ilçe kodu "00" olarak gösterilir.)

(2)Taşınır kayıtlarının tutulduğu ve taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin bağlı olduğu harcama biriminin adı ve

kodu,

(3) Taşınırın zimmetle verildiği personelin T.C. Kimlik Numarası,

(4) Taşınırın zimmetle verildiği harcama birimi bünyesinde bulunan şube, birim ve ortak kullanım alanlarının

adı veya kodu,

(5) Elektronik ortamda tutulan kayıtlarda bilgisayar tarafından otomatik olarak verilen numara; elektronik

olmayan ortamlarda tutulan kayıtlarda ise taşınır kodu, edinildiği yıl ile giriş sıra numarasını içeren numara,

(6) Zimmetle verilen taşınırın tanımına ve ayrımına yarayan teknik özellikleri,

(7) Taşınırın teslim edildiği kullanıcı görevli, yazılır.

51

Tarihi: .../..../.... No:.......

T.M.Y. Örnek No:7

KARŞILANAN

MİKTAR

T A Ş I N I R I N

İstek Yapan Birim:

SIRA NO KODU ADI ÖLÇÜ BİRİMİ İSTENİLEN MİKTAR

TAŞINIR İSTEK BELGESİ

"Karşılanan Miktar" sütununda kayıtlı miktarları teslim edilmiştir.

İmzası

Unvanı

İmzası

Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi

Adı, Soyadı

İstek Yapan Birim Yöneticisi

Adı, Soyadı

Unvanı

Belgenin bir örneği istek yapan birimde dosyalanmak üzere taşınırın teslim edildiği görevliye verilir.

Birimimiz ihtiyacı için yukarıda belirtilen taşınırların verilmesi rica

olunur.

52

İL VE İLÇENİN (1) ADI KODU

HARCAMA BİRİMİNİN (2) ADI KODU

SIRA

NO MİKTARI SİCİL NUMARASI

(4)

Adı Soyadı:..................... Adı Soyadı:.....................

Ünvanı:............................ Ünvanı:............................

İmzası:............................. İmzası:.............................

T.M.Y. Örnek No: 8

Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi Teslim Alan (5)

Yukarıda adı, miktarı ve sicil numarası yazılı olan taşınırlar kullanılmak üzere eksiksiz olarak teslim

edilmiştir. Tarih:......./......./.......

D A Y A N I K L I T A Ş I N I R L A R L İ S T E S İ

TAŞINIR ADI

TAŞINIRIN BULUNDUĞU YER (3)

DAYANIKLI TAŞINIRLAR LİSTESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Bu liste, Taşınır Kod Listesinin (B) bölümünde gösterilen taşınırlardan oda, büro, bölüm, atölye ve servislerde

kullanılmak üzere verilenler için iki nüsha olarak düzenlenir. Listenin bir nüshası taşınırın bulunduğu yerde

asılı bulundurulur. Liste taşınırların bulunduğu yerde görevli yetkili personel tarafından imzalanır. Listenin

düzenlenmesinde;

(1) Harcama Biriminin bulunduğu il ve ilçenin adı ve kodu, (merkez birimleri için il ve ilçe kodu "00.00"

olarak, il merkezleri için ilçe kodu "00" olarak gösterilir.)

(2) Taşınır kayıtlarının tutulduğu ve taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin bağlı olduğu harcama biriminin adı ve

kodu,

(3) Kullanıma verilen taşınırın bulunduğu oda, büro, bölüm, atölye ve servis,

(4) Elektronik ortamda tutulan kayıtlarda bilgisayar tarafından otomatik olarak verilen numara; elektronik

olmayan ortamlarda tutulan kayıtlarda ise taşınır kodu, edinildiği yıl ile giriş sıra numarasını içeren numara,

(5) Taşınırın bulunduğu yerde görevli yetkili personel,

yazılır.

53

T A Ş I N I R G E Ç İ C İ A L I N D I S I

İL VE İLÇENİN (1) ADI KODU

HARCAMA BİRİMİNİN (2) ADI KODU

AMBARIN ADI KODU

MUHASEBE BİRİMİNİN (3) ADI KODU

TARİHİ SAYISI

T A Ş I N I R I N

Yukarıda belirtilen taşınırlar geçici olarak teslim alınmıştır.

Tarih:......./......./........

T.M.Y. Örnek No:9

ÖLÇÜ

BİRİMİ

TAŞINIR KAYIT VE KONTROL YETKİLİSİ

ADI, SOYADI :......................................

UNVANI :......................................

İMZA :......................................

BİRİM FİYATI TUTARI

TAŞINIRA İLİŞKİN FATURANIN VEYA İRSALİYENİN

SIRA

NO KODU ADI MİKTARI

NEREDEN GELDİĞİ (4)

TAŞINIR GEÇİCİ ALINDISINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Bu alındı, muayene ve kabul işlemi derhal yapılamayan taşınırların geçici olarak teslim alınmasında iki nüsha

olarak düzenlenir. Düzenlenen geçici alındının birinci nüshası, taşınırı teslim edene verilir. İkinci nüshası ise

dosyasında saklanır. Muayene ve kabul işleminin yapılmasından sonra düzenlenen 5 örnek numaralı Taşınır

İşlem Fişinin tarih ve numarası, ilgiliden geri alınan geçici alındının üzerine kaydedilir ve ikinci nüshası ile

birlikte dosyasında saklanır. alındının geri alınamaması halinde ikinci nüshası üzerinde durumu belirtir

açıklama yapılır.

(1) Harcama Biriminin bulunduğu il ve ilçenin adı ve kodu, (merkez birimleri için il ve ilçe kodu "00.00"

olarak, il merkezleri için ilçe kodu "00" olarak gösterilir.)

(2)Taşınır kayıtlarının tutulduğu ve taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin bağlı olduğu harcama biriminin adı ve

kodu,

(3) Harcama birimine hizmet veren muhasebe biriminin adı ve kodu,

(4) Geçici olarak alınan taşınırın geldiği yere göre DMO, firma vb.,

yazılır.

54

TUTANAK SIRA NO:

KODU

KODU

MUHASEBE BİRİMİNİN KODU

1

2

3

4 5

a) b) c)

d)

......./...../.......

T.M.Y. Örnek No:10

Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi (3)

Adı, soyadı :................................

Unvanı :...............................

İmza :...............................

üzere kayıtlardan düşülmesi; hususu olurlarınıza sunulur.

...../...../.........

ADI

ADI

İL VE İLÇENİN

KODU / SİCİL

NO (1) ADI MİKTARI BİRİM FİYATI TUTARI

Canlı taşınır öldüğünden, ..................................................................................nedeniyle,

Kullanım sonucu yıpranmış ve hurdalaşmış olduğundan,

Hurdaya ayrılarak teknik, sağlık, güvenlik vb.

nedenlerle imha edilmek,

Hurdaya ayrılarak, madeni ve

ahşap olarak ayrı ayrı satılmak,

Kullanım süresi dolmuş olduğundan, (2)

KOMİSYON BAŞKANI

KAYITTAN DÜŞME TEKLİF VE ONAY TUTANAĞI

HARCAMA BİRİMİNİN

T A Ş I N I R I N

SIRA

NO

ÖLÇÜ

BİRİMİ

ADI

Adı, soyadı :................................

Unvanı :............................

İmza :...............................

Yukarıda kodu, adı ve özellikleri, miktarı ve kayıtlı değeri belirtilen toplam .....kalem ve .........adetten oluşan taşınırların;

Taşınırın kırılıp bozulmasında

kasıt, kusur veya ihmali görülen

sorumludan rayiç bedeli üzerinden

tahsil edilmek,

Kullanıcısı tarafından kırılıp, bozulmuş ve tamir imkanı olmadığından,

........................................................................

..................................................................

......./...../.......

HARCAMA YETKİLİSİ

Adı, soyadı :..............................

Unvanı :.................................

İmza :..................................

ÜST YÖNETİCİ

Adı, soyadı :.....................................

Unvanı :....................................

İmza :....................................

ÜYE

(Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi)

Adı, soyadı :................................

Unvanı :...............................

İmza :...............................

UYGUNDUR / UYGUN GÖRÜŞLE SUNULUR UYGUNDUR

Adı, soyadı :.........................

Unvanı :..........................

İmza :...........................

ÜYE

(Uzman)

KAYITTAN DÜŞME TEKLİF VE ONAY TUTANAĞINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Bu tutanak, çalınma veya kaybolma nedeniyle yok olan, yıpranma, kırılma ve bozulma nedeniyle kullanılamaz

hale gelen ve hurdaya ayrılan taşınırlar ile canlı taşınırların ölümü gibi nedenlerle taşınırların kayıtlardan

düşülmesi amacıyla üç nüsha olarak düzenlenir. Harcama yetkilisi veya üst yönetici tarafından onaylanan

tutanağın bir nüshası, çıkış kaydına esas olmak üzere düzenlenen Taşınır İşlem Fişi ekine bağlanır. Bir

nüshası, Taşınır İşlem Fişi ekinde muhasebe birimine gönderilir. Diğer nüshası ise dosyasında muhafaza edilir.

(1) Tüketim malzemelerinin kayıttan çıkarılmasında taşınır kodu, dayanıklı taşınırın kayıtlardan çıkarılmasında

ise taşınır sicil numarası yazılır.

(2) Gıda, ilaç ve kimyasal maddeler gibi kullanım süresi dolduğunda kullanılması sakıncalı ve zararlı olan

tüketim malzemeleri için doldurulacaktır.

(3) Bu bölüm komisyon kurulmasına gerek görülmeyen hallerde imzalanacaktır.

55

A M B A R D E V İ R V E T E S L İ M T U T A N A Ğ I

İL VE İLÇENİN ADI KODU

HARCAMA BİRİMİNİN ADI KODU

ADI KODU

MUHASEBE BİRİMİNİN ADI KODU

FAZLA MİKTAR

ÜYE

...............................

...............................

....................................

Tarih: ...../......./....... Tarih: ...../......./.......

T.M.Y. Örnek No:11

BAŞKAN

Adı Soyadı:........................................ ..............................................

ÖLÇÜ

BİRİMİ

.............................................

...............................................

NOKSAN MİKTAR

KAYITLARA GÖRE

BULUNMASI

GEREKEN MİKTAR

SAYIMDA BULUNAN

MİKTAR

SAYIM SONUCUNA GÖRE

TESLİM EDEN TESLİM ALAN

........................................ ........................................

........................................ ........................................

........................................ ........................................

Unvanı:..............................................

İmzası:...............................................

AMBARIN

ÜYE

SIRA NO TAŞINIR ADI

D E V İ R V E T E S L İ M K U R U L U

TAŞINIR KODU

AMBAR DEVİR VE TESLİM TUTANAĞINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Ambar Devir ve Teslim Tutanağı, taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin devir ve teslim alma işlemlerinde düzenlenir.

Taşınırlar tutanağa sınıflandırıldıkları son düzey detay kodları itibarıyla kaydedilir. Düzenlenen tutanak devreden ve

devralan taşınır kayıt ve kontrol yetkililerince hem kurul üyesi sıfatıyla hem de teslim eden, teslim alan sıfatıyla ayrı ayrı

imzalanır. Üç nüsha düzenlenen tutanağın birer nüshası devreden ve devir alana verilir, üçüncü nüshası ise dosyasında

saklanır.

56

S A Y I M T U T A N A Ğ I

ADI KODU YILI

ADI KODU

ADI KODU

Adı Soyadı:......................................

Unvanı:............................................. .............................................

İmzası:............................................. .............................................

T.M.Y. Örnek No:12

KAYITLARA GÖRE

KİŞİLERE VERİLEN

MİKTAR

KAYITLARA GÖRE

AMBARDAKİ MİKTAR

AMBARDA BULUNAN

MİKTAR

KAYITLARA GÖRE

ORTAK KULLANIM

ALANLARINDA BULUNAN

MİKTAR

ORTAK KULLANIM

ALANLARINDA BULUNAN

MİKTAR

AÇIKLAMA

İL VE İLÇENİN

AMBARIN

HARCAMA BİRİMİNİN TAŞINIR II. DÜZEY

DETAY KODU

TAŞINIR KODU

.............................................

BAŞKAN ÜYE ÜYE

S A Y I M K U R U L U

.............................................

.............................................

.............................................

TAŞINIR ADI ÖLÇÜ BİRİMİ FAZLA MİKTAR NOKSAN MİKTAR

SAYIM TUTANAĞINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sayım Tutanağı, taşınırların sayım işlemlerinde; Taşınır Kod Listesinde gösterilen taşınır I inci düzey detay

kodundan sonra gelen ve taşınır hesap kodu ile taşınır I.düzey detay kodunu da içeren “taşınır II. düzey detay

kodu” itibarıyla (Örneğin 255.01.01) en az iki nüsha olarak düzenlenir. Taşınırlar, tutanağa sınıflandırıldıkları

son düzey detay kodunda kaydedilir. Sayımda fire nedeniyle ortaya çıkan noksanlıklar tutanakta ayrıca

gösterilir.

57

TAŞINIR SAYIM VE DÖKÜM CETVELİ

ADI

HARCAMA BİRİMİNİN ADI

MUHASEBE BİRİMİNİN ADI

T O P L A M

Adı Soyadı:

Unvanı:.

İmzası

T.M.Y. Örnek No:13

BAŞKAN ÜYE ÜYE

KODU

KODU

İL VE İLÇENİN YILI

SIRA

NO

TAŞINIR II.

DÜZEY

DETAY

KODU (2)

TAŞINIR II. DÜZEY DETAY ADI ÖLÇÜ

BİRİMİ

GEÇEN YILDAN DEVREDEN (3) YIL İÇİNDE GİREN (4)

MİKTARI

İmzası :

TAŞINIR I. DÜZEY

DETAY KODU (1)

TOPLAM

.......yılı..........................I.düzey detay hesap kodunda tanımlanan .......................................nın II. düzey detay hesabını oluşturan toplam ........kalemde...........................................YTL. tutarındaki bu cetvel kayıtlara

GELECEK YILA DEVİR (6)

TUTARI

Adı Soyadı:

MİKTARI

KODU

TUTARI TUTARI MİKTARI TUTARI

YIL İÇİNDE ÇIKAN (5)

MİKTARI TUTARI MİKTARI

TAŞINIR KAYIT VE KONTROL YETKİLİSİNİN

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

S A Y I M K U R U L U

TAŞINIR SAYIM VE DÖKÜM CETVELİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Bu cetvel, taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin yıl sonu hesaplarına ilişkin işlemlerinde “taşınır I. düzey detay

kodu” itibarıyla düzenlenir. Taşınırlar cetvele “taşınır II. düzey detay kodu” düzeyinde kaydedilir. Aynı II.

düzey detay kodunda sınıflandırılan taşınırlardan, farklı ölçü birimi ile ölçülenler alt alta ayrı satırlara

kaydedilir. Cetvelin “Gelecek Yıla Devir” sütununda gösterilen miktarın, sayım tutanaklarının “Sayımda

Bulunan Miktar” sütununda gösterilen miktara eşit olması gerekir.

(1) Taşınır Kod Listesinde gösterilen taşınır hesap kodundan sonra gelen ve taşınır hesap kodunu da içeren kod

yazılır. (Örneğin 255.01)

(2) Taşınır Kod Listesinde gösterilen taşınır I inci düzey detay kodundan sonra gelen ve taşınır hesap kodu ile

taşınır I.düzey detay kodunu da içeren kod yazılır. (Örneğin 255.01.01)

3) Bu sütun, ilk defa kayıt yapacaklar için Yönetmeliğin Geçici 2 inci Maddesi uyarınca hazırlanan sayım

tutanaklarından yararlanılarak, takip eden yıllarda ise bir önceki yönetim dönemi hesap cetvellerinden

yararlanılarak doldurulacaktır.

4) Bu sütun ilgili defterlerin giriş kayıtlarından yararlanılarak doldurulur.

58

5) Bu sütun ilgili defterlerin çıkış kayıtlarından yararlanılarak doldurulur.

6) Bu sütuna toplam sütunu miktarı ile yıl içinde çıkan sütun miktarı arasındaki fark kaydedilecek olup, bu

miktarın sayım tutanaklarına göre bulunan miktara eşit olması gerekir.

 
  Bugün 1 ziyaretçi (45 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Defteri Okumak İçin Deftere Yazmak İçin