UYGULAMALARDA PİLOT SAYMANLIK-SAGLIK SAYMANLIK
  Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği 966
 
Merkezî Yönetim Harcama
Belgeleri Yönetmeliği

 
Yayın : 31/12/2005 tarihli ve
26040 sayılı 3.Mükerrer Resmi Gazete


 


 
BİRİNCİ KISIM


 
Genel Hükümler


 
BİRİNCİ BÖLÜM


 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


 


 
Amaç


Madde 1- Bu
Yönetmeliğin amacı, merkezî
yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde malî işlemlerin gerçekleştirilmesi ve
muhasebeleştirilmesi kapsamında, harcamalarda ödeme belgesine bağlanacak
kanıtlayıcı belgeleri ve bunlardan bu Yönetmelikte düzenlenmesi gerekenlerin
şekil ve türlerini belirlemektir.

Kapsam


Madde 2 -Bu
Yönetmelik, merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin ilgili mevzuatları
çerçevesinde yapacakları harcamalarındaödeme belgesine bağlanacak kanıtlayıcıbelgeleri ve bunlardan
şekil ve türleri bu Yönetmelikte düzenlenmesi gerekenleri kapsar.


 


 
Dayanak


Madde 3 - Bu Yönetmelik, 10/12/2003
tarihli ve5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 33 üncü
maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.


 


 
Tanımlar


Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;


Bakanlık : Maliye Bakanlığını,


Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri : 5018
sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde sayılan
genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerini, (II) sayılı cetvelde sayılan özel
bütçe kapsamındaki idareleri ve (III) sayılı cetvelde sayılan düzenleyici ve
denetleyici kurumları,


Ödeme belgesi : İdarelerce, bütçeden yapılacak kesin
ödemeler için düzenlenen Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği eki 1 örnek
numaralı Ödeme Emri Belgesini; ön ödeme suretiyle yapılacak ödemelerde ise
anılan Yönetmelik eki 2 örnek numaralı Muhasebe İşlem Fişini,


Harcama talimatı : Kamu ihale mevzuatına tabi
olmayan bir giderin idare adına geçici veya kesin olarak ödenebilmesi için
giderin konusunu, gerekçesini, yapılacak iş veya hizmetin süresini, hukuki
dayanaklarını, tutarını, kullanılabilir ödeneğini, tertibini, gerçekleştirme
usulü ile gerçekleştirmeyle görevli olanlara ilişkin bilgileri gösteren ve
harcama yetkilisinin imzasını taşıyan
belgeyi,


Onay belgesi : İhale usulüyle yapılacak alımlarda,
kamu ihale mevzuatında standart form olarak belirlenen ihale onay belgelerini;
doğrudan temin suretiyle veya kamu ihale mevzuatında belirtilen istisnai
alımlarda ise alım konusu işin nev’i,
niteliği, varsa proje numarası, miktarı, gereken hallerde yaklaşık maliyeti,
kullanılabilir ödeneği ve tertibi, alımda uygulanacak usulü, avans ve fiyat farkı verilecekse şartlarını gösteren ve harcama yetkilisinin imzasını taşıyan
belgeyi,


Fatura:İş, mal veya hizmet alımlarında, işin, malın
veya hizmetin özelliğine veya alımın yapıldığı yere göre düzenlenmesi gereken
belgelerden;


a)Faturayı,


b) Fatura yerine geçen belgelerden serbest meslek
makbuzu, gider pusulası, müstahsil makbuzu, giriş ve yolcu taşıma biletleri ile
Uluslararası Hava Taşıyıcıları Birliği üyesi şirketlerce düzenlenen elektronik
yolcu biletlerini,


c) Kanunen yukarıdaki belgeleri düzenlemek zorunda
olmayanlardan alınan bu Yönetmelik eki 1 örnek numaralı Harcama Pusulasını,


d) Kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol
Kanununun 61 inci maddesi uyarınca düzenlenen muhasebe yetkilisi mutemetlerinin
çalışma usul ve esaslarına ilişkin yönetmelikte belirlenen asgari bilgileri
taşıyan alındıyı,


e)Yurtdışında yapılan iş ve hizmet alımları ile mal
alım bedellerinin ödenmesinde ise, yerel teamüle uygun olarak düzenlenen ve
birim amiri veya ilgili mevzuatında belirtilen yetkililerce onaylı tercümeleri
ekli fatura veya benzeri belgeleri,


Piyasa fiyat araştırması tutanağı: Doğrudan temin
usulüyle ihale komisyonu kurulmadan yapılacak alımlarda; alımı yapmakla
görevlendirilen kişi veya kişilerce yapılan piyasa fiyat araştırması sonucunda
alınan teklifleri, uygun görülen fiyat ile yükleniciyi gösteren ve söz konusu
kişi veya kişilerce imzalanan bu Yönetmelik eki 2 örnek numaralı tutanağı,


ifade eder.


 


 
İKİNCİ BÖLÜM


 
Kullanılacak Belgeler


 


 
Ödeme
belgeleri ve bağlanacak kanıtlayıcı belgeler


Madde
5 -  Ödeme belgesi en az üç nüsha
düzenlenir. İlk iki nüshası, bu Yönetmelikte belirtilen kanıtlayıcı belgelerle
birlikte muhasebe birimine verilir. Ödeme belgesinin birinci nüshası ile eki
kanıtlayıcı belgeler Sayıştaya gönderilir, ikinci nüshası ise muhasebe
biriminde saklanır.


 Kanıtlayıcı belgeler, kamu
harcamalarının belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak yapıldığına ve
gerçekleştirildiğine ilişkin, görevlendirilmiş kişi veya komisyonlarca
düzenlenip onaylanan belgelerdir. Kesin veya ön ödeme şeklinde yapılacak kamu
harcamalarında ödeme belgesi olarak bağlanacak kanıtlayıcı belgeler aşağıda
belirtilmiştir.


 a) Kesin ödemelerde;


Bütçeden nakden veya mahsuben yapılacak kesin ödemelerde Genel Yönetim
Muhasebe Yönetmeliği eki 1 örnek numaralı Ödeme Emri Belgesine harcamanın
çeşidine göre Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen belgeler kanıtlayıcı
belge olarak bağlanır.


b) Ön ödemelerde;


 1)Avans veya kredi suretiyle
yapılacak ön ödemelerde ;


-Harcama talimatı, ihale mevzuatına göre yapılacak alımlarda onay
belgesi,


-Gereken hallerde kredi izin yazısı;


2)Mevzuatları gereği yüklenicilere verilecek avanslarda;


-Harcama talimatı, ihale mevzuatına göre yapılacak alımlarda onay
belgesi,


-Avans teminatına ilişkin alındının onaylı örneği,


-Gereken hallerde Bakanlığın uygun görüş yazısı veya üst yöneticinin
kararı,


Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği eki 2 örnek numaralı Muhasebe İşlem
Fişine


kanıtlayıcı belge olarak bağlanır.


Ödeme belgesinin birinci nüshasına, kanıtlayıcı belgelerin aslı veya
yasal bir sebeple aslı temin edilemeyenlerin onaylı suretleri bağlanır. Fatura ve taşınır işlem fişinin
asıllarının bağlanması esastır. Ancak, kaybolma, yırtılma, yanma gibi mücbir
sebeplerle aslının temin edilemediği hallerde, fatura ve/veya taşınır işlem fişinin onaylı örnekleri bağlanmak
suretiyle ödeme yapılabilir. Onaylı suretlerin, onaylayan ilgili birim
yetkilisinin adı, soyadı, unvanı, imzası ve resmi mühür ile onay tarihini
taşıması gerekir.


Elektronik
ortamda oluşturulan ortak bir veri tabanından yararlanmak suretiyle yapılacak
harcamalarda, veri giriş işlemleri gerçekleştirme görevi sayıldığından, ödeme
belgesine ayrıca bu verileri kanıtlayıcı belge bağlanmaz .


Üçüncü ve dördüncü fıkraların uygulanmasına
ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.


 


 
Taahhüt
dosyası


Madde
6 -İhale veya doğrudan temin
usulüyle yapılacak her türlü mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin
ödemelerde; onay belgesi, ihale komisyonu kararı, 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununun 22 nci maddesine göre doğrudan temin usulüyle ihale komisyonu
kurulmadan yapılan alımlarda piyasa fiyat araştırması tutanağı (Örnek:2) veya
söz konusu maddenin a, b ve c bentleri kapsamında tek kaynaktan yapılan
alımlara ilişkin olarak ihale mevzuatında belirlenen standart form, sözleşme
yapılması halinde sözleşme ve Bakanlıkça gerekli görülen diğer belgeleri
kapsayan taahhüt dosyası, ödemeden önce veya ilk hakedişle birlikte biri asıl
diğeri onaylı suret olmak üzere iki nüsha (taahhüt olunan işin bedeli bir
defada tahakkuk ettirildiği takdirde bir nüsha) olarak muhasebe yetkilisine
verilir.


Taahhüt
dosyasının asıl nüshası, ödeme belgesinin Sayıştaya gönderilecek nüshasına
bağlanır. Ancak, mal ve hizmet alımları ile yapım işi bedellerinin bir defadan
fazla tahakkuk ettirilmesi halinde, diğer ödemelerde Yönetmeliğin ilgili
maddesinde sayılan belgelerden taahhüt dosyası dışındaki belgeler bağlanır.
Taahhüt dosyasının onaylı sureti ise,
bir defadan fazla tahakkuk ettirilen hakediş ödemelerinin kontrolü için
muhasebe biriminde saklanır.


 


 
Hakediş raporu


            Madde 7 –İhale veya doğrudan temin usulüyle yapılacak yapım işleri ile hizmet alımlarında, sözleşme
hükümlerine göre yerine getirilen taahhütlerin bedellerinin ödenmesinde aşağıda
belirtilen hakediş raporları düzenlenir.


            a)
Yapım İşleri Hakediş Raporu (Örnek: 3 ) : Bu rapor, yapım işlerinde yükleniciye
ödenecek ara ve kesin hakediş tutarının
hesaplanmasına esas olan belgelerden oluşur. Yapım türüne göre ilgili sayfaları
ve gerekli görülen diğer belgeler düzenlenerek yüklenici ve yapı denetim
elemanlarınca imzalanır, yetkili makamca onaylanır.


            b) Hizmet İşleri Hakediş Raporu
(Örnek: 4) :Bu rapor, hizmet işlerinde yükleniciye
ödenecek ara ve kesin hakediş tutarının hesaplanmasına esas olan belgelerden
oluşur. Hizmet türüne ve işin özelliğine göre yalnızca ilgili sayfaları ve
gerekli görülen diğer belgeler düzenlenerek yüklenici ve kontrol elemanlarınca
imzalanır, yetkili makamca onaylanır.


           


 
ÜÇÜNCÜ
BÖLÜM


 
Ödeme Yapılacak
Kişiler


 


 
Ödemenin
kimlere yapılacağı


Madde
8 –Ödeme; gerçek kişilerde
alacaklıya veya duruma göre vekiline, velisine, vasisine veya mutemedine;
alacaklının ölümü halinde varislere; tüzel kişilerde ise kanuni temsilcilerine
veya bunların tayin ettikleri vekillere; kayyım tayinini gerektiren durumlarda
kayyıma yapılır.


 Ödemenin
yapılacağı kişi aşağıda belirtilen belgelere göre tespit edilir:


a)Vekillere yapılacak ödemelerde, vekilin alacaklı
adına tahsile yetkili olduğuna ilişkin noterce
düzenlenmiş vekaletname aslı veya bunun noterce onaylanmış örneği.


b) Velilere yapılacak ödemelerde, veli ve
çocukların nüfus cüzdanlarının onaylı suretleri; mahkemece tayin edilmiş
velilere yapılacak ödemelerde mahkeme ilamı.


c) Vasilere
yapılacak ödemelerde, vasi tayinine ilişkin mahkeme ilamı.


d) Varislere yapılacak ödemelerde, veraset ilamı.


e) Tüzel kişilerin alacaklarının kanuni
temsilcilerine ödenmesinde, noterce onaylı imza sirküleri ile ilgilinin tahsile
yetkili olduğunu gösteren belge; bunların tayin ettikleri vekillere yapılacak
ödemelerde ise, sadece noterce düzenlenmiş vekaletname.


f) Kayyımlara yapılacak ödemelerde, kayyım tayinine
ilişkin mahkeme ilamı.


g) Resmi kurum ve kuruluşların alacaklarının
tahsili için görevlendirilenlere alındı karşılığı yapılacak ödemelerde,
dairesince verilmiş, ilgilinin tatbiki imzasını içeren yetki belgesi.


h) Herhangi bir alacağı temellük eden kişilere
yapılacak ödemelerde, noterce onaylanmış alacak temliknamesi.


ı) Kamu personelinin aylık, ücret ve düzenli olarak
yapılan benzeri alacaklarının, harcama yetkililerince yazılı olarak
görevlendirilen mutemetlere ödenmesinde Mutemet Görevlendirme Yazısı (Örnek : 5
).


j) Kamu personelinin yolluk, tedavi gideri ve
benzeri münferit alacakları ile kamu personeli olmayan kişilerin hizmetleri
karşılığı gerçekleşen yolluk, ders ücreti, huzur ücreti, konferans ücreti ve
benzeri alacaklarının mutemetlerine ödenmesinde, her ödemeyle ilgili Şahsi
Mutemet Dilekçesi (Örnek: 6 ).


k) Kimliğinin saklı kalmasını isteyen muhbirlere
mutemetleri aracılığıyla yapılacak ödemelerde, ilgili dairenin görevlendirme
yazısı.


l) Alacakların hak sahiplerinin banka hesaplarına
aktarılması suretiyle ödenmesinde, alacaklının harcama biriminceonaylanmış
yazılı talebi (Hak sahipleri tarafından düzenlenen fatura üzerinde
alacaklının banka hesap numarasının yer alması halinde ayrıca yazılı talepleri
aranmaz.).


Yukarıda sayılan belgelerden, (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) bentlerinde belirtilenler
Vekaletname/İlam Kayıt Defterine (Örnek :7) kaydedilerek muhasebe biriminde
açılacak dosyada saklanır. İlgilinin durumu, her ödemeden önce kontrol
edildikten sonra ödeme yapılır. Resmi kurum ve kuruluşların alacaklarının
tahsili için görevlendirilenlere dairesince verilmiş yetki belgesi dışında,
ödeme yapılacak kişileri belirleyen diğer belgeler ödeme belgesinin Sayıştaya
gönderilecek nüshasına eklenir.


Bünyesinde tedavi
kurumu bulunan kamu idarelerinin muhasebe birimlerince, tedavi bedeli karşılığı
tahsil edilen paralardan iadesi gereken tutarların çeşitli nedenlerle hastaya
ödenememesi halinde ödeme, tedavi bedelinin tahsili sırasında düzenlenen
alındıda hasta dışında kimliği belirtilen diğer kişilere yapılır. Bu durumda
ayrıca vekaletname aranmaz. Ödeme yapılan kişilerin onaylı kimlik örnekleri
ödeme belgesine bağlanır.


Hazinenin veya diğer kamu idarelerinin aleyhine
sonuçlanan davalarla ilgili olarak karşı taraf lehine hükme bağlanan mahkeme
masrafları ve avukatlık ücretinin ibraz olunan ilamda adı yazılı taraf
vekillerine ödenmesinde de vekaletname aranmaz.


Vekaletten veya temsilden azledilenler, azledenler
tarafından muhasebe birimine yazılı olarak bildirilir. Vekalet veya temsilden azletme yazıları
geldiğinde, Vekaletname/İlam Kayıt
defterinin “açıklama” sütununa bu husus kaydedilerek, vekaletnamenin üzerine
vekaletten azil yazısının tarih ve numarası yazılır.


Kamu personelinin aylık, ücret ve düzenli olarak
yapılan benzeri alacaklarının mutemetlere ödenmesine ilişkin görevlendirme
yazıları, malî yılın ilk ayında ödeme belgesi ile birlikte muhasebe
birimine verilir. Mutemet değişikliği halinde yeni mutemet ayrı bir
görevlendirme yazısı ile muhasebe birimine bildirilir. Görevlendirme yazıları,
muhasebe biriminde açılacak dosyalarda saklanır.


 
İKİNCİ
KISIM


 
Harcamanın Çeşidine Göre Aranacak
Belgeler


 
BİRİNCİ BÖLÜM


 
Personel Giderleri 


 


 
Aylıklar     


Madde 9 - Aylık ve aylıkla birlikte
ödenen hakedişler için Aylık Bordrosu veya Yurtdışı Aylık Bordrosu (Örnek: 8
veya 8/A) ve Personel Bildirimi (Örnek: 9 ) ile duruma göre ödemenin yapıldığı
ilk aya ait ödeme belgesine aşağıda belirtilen belgeler bağlanır.


a) İlk atamalarda, atama onayı ve işe başlama
yazısı.


b) Naklen atamalarda, atama onayı, işe başlama
yazısı ve Personel Nakil Bildirimi (Örnek:10 ); askeri personelin naklen
atamalarında (10/A) örnek numaralı Ayrılış ve Katılış Bildirimi.


c) Terfilerde, terfi onayı (Otomatik olarak
yapılan kademe ilerlemelerinde terfi onayı aranmaz.).


d) Görevden uzaklaştırmalarda, yetkili makamın
onayı veya yazısı.


e) Görevden uzaklaştırılmış olanların göreve
iadelerinde, yetkili makamın onayı ve göreve başlama yazısı.


f) Görevden uzaklaştırılmış olanların açıkta
kaldıkları sürelere ait aylıklarının ödenmesinde, harcama talimatı.


g) Ücretli vekaletlerde, vekalet onayı ve işe
başlama yazısı.


h) İkinci görev ödemelerinde, ikinci görev
onayı ve işe başlama yazısı.


ı) Aylıksız izin ve askerlik dönüşü yeniden
işe başlamalarda, işe başlama yazısı.


Malî yılın ilk ayına ait ödemelerde,
personelin kıdem aylığına esas hizmet sürelerini gösteren insan kaynakları
birimince onaylı listenin ödeme belgesine bağlanması gerekir. Diğer aylarda ise
durumunda değişiklik olanların listesi ödeme belgesine bağlanır.


Türk Silahlı Kuvvetlerinin muhtelif
okullarından mezun olanların atama onayları, ikinci aya ait ödeme belgesine
bağlanır.


 


 
Zam, tazminat ve benzeri ödemeler


Madde 10 - Kamu görevlilerine
mevzuatları gereği yapılacak zam, tazminat ve benzeri ödemelerde aşağıda
belirtilen belgeler ödeme belgesine bağlanır.


a) Yabancı dil tazminatı verilebilmesi için,
yabancı dil sınav sonuç belgesi; gördükleri öğrenim nedeniyle yabancı dil
bilgisinin tespitine gerek görülmeyenlerde ise insan kaynakları biriminin
yazısı.


b)28/2/1985 tarihli ve 3160 sayılı Emniyet
Teşkilatı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanunu uyarınca yapılacak ödemede, ilgilinin
uçuş ekibi kapsamında olduğuna ilişkin yetkili makamın onayı; uçuş ekibi
dışında olup aynı Kanunun 5 inci maddesi uyarınca görevlendirilenlere tazminat
ödenmesinde, görevlendirme yazısı; yıpranma tazminatının ödenmesinde, bakan
onayı; şehitlik tazminatının ödenmesinde, yetkili makamın onayı; sakatlık
tazminatının ödenmesinde, yetkili makamın onayı ve sakatlık derecesini gösterir
rapor.


c) 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi
Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ve 18/1/1993 tarihli ve 21469
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında
Yönetmelik uyarınca yaralanma, sakatlanma veya ölüm halinde nakdi tazminat
ödenmesinde, yetkili makamlarca onanmış nakdi tazminat komisyon kararı.


d)13/5/1971 tarihli ve 1402 sayılı Sıkıyönetim
Kanunu uyarınca sıkıyönetim hizmet zammının ödenmesinde, görevlendirme onayı
ile Sıkıyönetim Hizmet Zammı Bordrosu (Örnek : 11).


e)14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri
uyarınca emniyet ve silahlı kuvvetler mensupları ile aktif istihbarat
görevlilerine verilen ek tazminatların ödenmesinde, Başbakan onayı.


f)28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş,
Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu ile
27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu
uyarınca ödenecek tazminatlarda, Uçuş, Dalış ve Atlayış Hizmetleri Tazminatı
Bordrosu (Örnek : 12).


g)Yukarıdaki bentlerde sayılanların dışında
özel mevzuatları gereğince yapılacak zam, tazminat ve benzeri ödemelerde, ilgili mevzuatında
belirtilen yetkili makamın onayı.


Yukarıda (a), (b), (d) ve (e) bentlerinde
belirtilen yabancı dil sınav sonuç belgesi, onay, yazı ve raporun her malî
yılın ilk ödemesine ait ödeme belgesine bağlanması gerekir.


Aylıklarla birlikte ödenen tazminatlar Aylık
Bordrosunda; aylıklarla ödenmeyen tazminatlar ise özel bordrosunda veya Çeşitli
Ödemeler Bordrosunda (Örnek : 13) gösterilir.


İş riski, iş güçlüğü, malî sorumluluk tazminatı ve eleman teminindeki
güçlük zammı ile özel hizmet tazminatlarına ilişkin ana cetvel ve dağılım
listelerinin, mali hizmetler birimince onaylandığı ayı izleyen aya ait
ödeme belgesine bağlanması gerekir.


 


 
Başbakan ve bakan ödenekleri


Madde 11-9/10/1984 tarihli ve 3055 sayılıBaşbakan ve
Bakanların Temsil Ödenekleri ile Dışarıdan Atanan Bakanların Ödenek ve
Yollukları Hakkında Kanun gereğince ödenmesi gereken başbakan ve bakanların
temsil ödenekleri ile aylıklarla birlikte ödenmesi gereken diğer ödenekler
Aylık Bordrosu (Örnek : ile ödenir.


 


 
Sosyal
yardımlar 


 
Madde 12-Kamu personeline yapılacak sosyal yardım ödemelerinde, ödemenin çeşidine
göre aşağıda belirtilen belgeler aranır.


a) Evlenme yardımı: Aile cüzdanının dairesince
onaylı örneği veya nüfus kayıt örneği ödeme belgesine bağlanır.


b) Aile yardımı : Aylıklarla birlikte ödenen
bu yardım, personelin ilk işe girişinde alınacak Aile Yardımı Bildirimine
(Örnek : 14 ) dayanılarak ödenir. Bu bildirim, personelin aile yardımından
yararlanan eş veya çocuk durumunda meydana gelen değişiklikler ile yer
değiştirme suretiyle atama halinde yenilenir. Bildirimler, ödeme belgesinin
Sayıştaya gönderilecek nüshasına eklenir.


c) Doğum yardımı : Doğum olayının meydana
geldiği yeri ve tarihi belirten ilgilinin dilekçesi ödeme belgesine bağlanır.


d) Ölüm yardımı : Ölüm olayının meydana
geldiği yeri ve tarihi belirten ilgilinin dilekçesi ödeme belgesine bağlanır. Normal süresinde ölü
olarak doğan çocuklar için ödenecek ölüm yardımında, buna ilişkin raporun da
aranması gerekir.


e) Tayın bedeli :22/6/1978 tarihli ve 2155
sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanun uyarınca
tayın bedellerinin ödenmesinde, tayın bedelinin ilgili aya ait tutarının
tespitini gösteren yazı.


f) Giyecek yardımı : Nakden verilmesi gereken
giyecek yardımı veya dikiş bedeli ödemelerinde;


- İlgili mevzuatında
belirtilen yetkili makamın onayı,


- Çeşitli Ödemeler
Bordrosu (Örnek :13),


- Ödemenin miktarını
gösteren yetkili makamların kararı,


ödeme belgesine bağlanır.


 
Ek çalışma
karşılıkları


Madde 13 - Ek ders ve fazla çalışma ücretleri ile huzur hakkı ve toplantı ücretleri,
konferans ücretleri ve diğer ek çalışma ücretlerinin ödenmesinde, Çeşitli
Ödemeler Bordrosu (Örnek : 13) ile birlikte duruma göre aşağıdaki belgeler
aranır.


a) 5/3/1964 tarihli
ve 439 sayılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar
Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanun
uyarınca ödenecek ek ders ücretlerinde;


- Ek Ders Ücreti
Çizelgesi (Örnek : 15 ),


- Aylık karşılığı
okutulacak dersin adı ve haftalık ders saati ile ek branş derslerinin adını ve
haftalık ders saatini gösteren onay,


- Haftalık ders
dağılım çizelgesi, ücretli ders saatlerinde değişiklik yapılması halinde ise
değişikliğe ilişkin onay ve haftalık ders dağılım çizelgesi,


b) Eleman
yetiştirilmek üzere açılan mesleki okullarda, eğitim merkezlerinde, kurs,
seminer ve hizmet içi eğitim faaliyetlerinde ücretle ders vermekle
görevlendirilenlerin ders ücretlerinin ödenmesinde;


- Görevlendirme onayı,


- Ek Ders Ücreti
Çizelgesi (Örnek : 15 ),


c) 10/11/1983
tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu uyarınca ödenecek ek ders
ücretlerinde;


- Yükseköğretim Ek
Ders Ücreti Çizelgesi (Örnek : 15/A),


- Her öğretim
döneminin ilk ayında ders yükü dağılımını gösteren onay ve akademik takvim
(Programda değişiklik halinde onay yeniden alınır.),


d) Fazla çalışma
ücretlerinin ödenmesinde;


- Saat başına
ödenecek fazla çalışma ücretini gösterir onay,


- Fazla çalışma
yapan personel ile çalışılan gün ve süreleri gösterir çizelge,


e) Komisyon ve kurul
üyelerinin huzur hakkı ve toplantı
ücretlerinin ödenmesinde;


- İlgili mevzuatında
belirtilmeyenler için ödenecek miktarın tespitine ilişkin yetkili makamın onay
veya yazısı,


- Üyelerin
ad-soyadlarını ve katıldıkları toplantı sayısını gösterir yetkili makamca
onaylı liste,


f)Konferans
ücretlerinin ödenmesinde;


- Verilecek konferansın
sayısını ve her bir konferans için verilecek ücreti gösterir Harcama talimatı,


- Konferansın
verildiğine ilişkin ilgili dairenin yazısı,


ödeme belgesine
bağlanır.


Yukarıda (a), (b) ve
(c) bentlerinde sözü edilen onay ve akademik takvimin, her öğretim yılının ilk
ders ücretine ilişkin ödeme belgesine; (d) ve (e) bentlerinde belirtilen onay
veya yazının ise malî yılın ilk ödeme belgesine bağlanması gerekir.


 


 
Ödül ve
ikramiyeler


Madde
14 – Kamu personeline
verilecek ödül ve ikramiyelerin ödenmesinde Çeşitli Ödemeler Bordrosu (Örnek
:13) ile birlikte, aşağıda belirtilen belgeler aranır. Ancak 10/7/2003 tarihli ve 4926 sayılı Kaçakçılıkla
Mücadele Kanunu ve ilgili Yönetmeliği uyarınca verilecek ikramiyelerin
ödenmesinde, Kaçak Eşya Müsadir İkramiyeleri Cetveli (Örnek: 16) düzenleneceğinden Çeşitli
Ödemeler Bordrosu aranmaz.


a)
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uyarınca emsallerine göre başarılı
görev yapan devlet memurlarına verilecek ödüllerde;


Bağlı veya ilgili bakan onayı; ilave olarak
birer aylık daha ödül verilmesi gereken hallerde Başbakan onayı,


b)
926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve 7 Ağustos 1981 tarihli ve
17421 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Ödül
Yönetmeliği uyarınca verilecek ödüllerde;


Değerlendirme
kurullarınca hazırlanan ve ödül ödeneğini idare eden makamın onayını içeren
liste, değerlendirme kurullarından geçirilmeden ödül verilmesi halinde yetkili
makamın onayı,


c)
4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve ilgili Yönetmeliği uyarınca verilecek
ikramiyelerden;


1-
Kaçak eşya ikramiyelerinin ödenmesinde;


-
Harcama talimatı,


- Değer tespit tutanağı,


-
Kesinleşmiş mahkeme kararının
onaylı örneği,


-
Kaçak Eşya Müsadir İkramiyeleri Cetveli (Örnek: 16),


-Muhbirli
yakalamalarda ihbarı alan ve muhbir ikramiyesini alacak görevlinin kimliğini
belirten yazı, 


2-
Kaçaksilah-mühimmat ikramiyelerinin ödenmesinde;


- Harcama talimatı,


- Değer tespit tutanağı,


-Sahipli olarak yakalananlarda, ilkdönem
ikramiyelerinin ödenmesinde kamu davasının açıldığına ilişkin cumhuriyet
savcılığı yazısı; ikinci dönem ikramiyelerinin ödenmesinde, kesinleşmiş mahkeme
kararının onaylı örneği,


- Sahipsizolarak yakalananlarda,
kesinleşmiş zor alım kararının onaylı örneği,


-
Kaçak Eşya Müsadir İkramiyeleri Cetveli (Örnek: 16),


-Muhbirli
yakalamalarda ihbarı alan ve muhbir ikramiyesini alacak görevlinin kimliğini
belirten yazı, 


3-Uyuşturucu madde ikramiyelerinin ödenmesinde;


- Harcama talimatı,


- Ekspertiz raporu,


-Sahipli olarak yakalananlarda, ilkdönem
ikramiyelerinin ödenmesinde kamu davasının açıldığına ilişkin cumhuriyet
savcılığı yazısı; ikinci dönem ikramiyelerinin ödenmesinde, kesinleşmiş mahkeme
kararının onaylı örneği,


- Sahipsizolarak yakalananlarda,
kesinleşmiş zor alım kararı veya onaylı örneği,


-
Kaçak Eşya Müsadir İkramiyeleri Cetveli (Örnek: 16),


-Muhbirli
yakalamalarda ihbarı alan ve muhbir ikramiyesini alacak görevlinin kimliğini
belirten yazı, 


d) 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet
Teşkilatı Kanununun 86 ncı maddesi uyarınca ödenecek mükafatlarda;


 -İçişleri Bakanı onayını taşıyan seçim
komisyonu kararı,


e)
28/2/2001 tarihli ve 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanunu uyarınca verilecek
ikramiye ve prim ödemelerinde;


 


1-
Suni tohumlama ikramiyelerinin ödenmesinde, ilgili bakanlığın onayını taşıyan
merkez komisyonu kararı,


2-
Suni tohumlama primlerinde;


-
İlgili bakanlığın onayını taşıyan merkez komisyonu kararı,


-
Prim miktarını gösterir cetvel,


f)
21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve
ilgili Yönetmeliği uyarınca verilecek ikramiyelerde;


-
Harcama talimatı,


-
Bulunan varlığın takdir
edilen bedelini gösteren yazı veya tutanak,


g)
20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun
uyarınca verilecek ikramiyelerde;


- Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan
onayı,


- Hükmedilen para cezasının tahsil edildiğine
ilişkin alındı,


h) 8/9/1971 tarihli ve 1481 sayılı Asayişe
Müessir Bazı Fiillerin Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili Yönetmeliği uyarınca
verilecek ödüllerde;


-
Ödül komisyonu kararı,


-
İçişleri Bakanı onayı,


ı)
16/4/2003 tarihli ve 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelikler uyarınca, Kültür ve Turizm
Bakanlığının görev alanına giren konularda üstün başarı göstermiş kişi, topluluk
ve kuruluşlara verilecek ödüllerin ödenmesinde;


- Değerlendirme kurulu kararı,


-
Mükafat veya ödülün miktarını
belirleyen Maliye Bakanlığı ve ilgili bakanlığın müşterek kararı,


j) 25/6/1927 tarihli ve 1156 sayılı Kanuna
Mugayir Tahakkuk ve Tediye Muamelatını İhbar Edenlere İkramiye İtasına Dair
Kanun uyarınca verilecek ikramiyelerde;


-İhbarın
doğruluğunu ve verilecek ikramiye miktarını gösteren harcama talimatı,


k)
26/12/1931 tarihli ve 1905 sayılı Menkul ve Gayrimenkul Emval ile Bunların
İntifa Haklarının ve Daimi Vergilerin Mektumlarını Haber Verenlere Verilecek
İkramiye Hakkında Kanun uyarınca;


1-
Menkul ve gayrimenkul mallarla ilgili verilecek ikramiyelerde;


-
Maliye Bakanı onayı,


- İhbar edilen malların veya bunların intifa
hakkının Hazineye ait olduğunu gösteren kesinleşmiş mahkeme kararı veya tapu
senedinin onaylı örneği,


-
İhbar konusu malların rayiç
değerlerini gösteren belge,


2- Daimi vergilerle ilgili ihbar konusu vergi
ve cezaların kesin tahakkuk ve tahsilinde verilecek ikramiyelerde;


-
Maliye Bakanı onayı,


-İhbar
Sonucu Tespiti ve İkramiye Hesap Çizelgesi (Örnek : 17),


l) 24/2/2000 tarihli ve 4536 sayılı Denizlerde
ve Yurt Düzeyinde Görülen Patlayıcı Madde ve Şüpheli Cisimlere Uygulanacak
Esaslara İlişkin Kanun ve ilgili yönetmelikleri uyarınca verilecek ödüllerde;


-Genelkurmay
Başkanın yazısı,


m)
21/5/1986 tarihli ve3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelikleri uyarınca spor
hizmet ve faaliyetlerinde üstün başarı gösteren sporcular ile teknik direktör
ve antrenörlerine verilecek ödüllerde;


-Mevzuatında
belirtilen hallere göre ilgili bakanın veya genel müdürün onayı,


n) Kurum ve kuruluşların mevzuatı gereği
teşvik ödülü, hizmet armağanı, taltif ikramiyesi ve benzeri adlarla personeline
vereceği diğer ödüllerin ödenmesinde;


-İlgili
mevzuatında belirtilen yetkili makamın onayı,


ödeme
belgesine bağlanır.


Yukarıdaki
bentlerde sayılan mevzuat gereğince kamu personeli olmayan kimselere verilecek
ödül ve ikramiyelerin ödenmesinde de bu madde hükümleri uygulanır.


 


 
Sözleşmeli
personel ücretleri


Madde 15–  Sözleşmeli olarak istihdam edilen personel
ücretlerinin ödenmesinde aşağıda belirtilen belgeler aranır.


- Yurtiçinde, Aylık Bordrosu (Örnek:8) vePersonel Bildirimi
(Örnek:9);dış temsilciliklerdeistihdam edilen gerek Türkiye
Cumhuriyeti uyruklu, gerekse yabancı uyruklu sözleşmeli personel ücretlerinin
ödenmesinde ise Yurtdışı Sözleşmeli Personel Ücret Bordrosu (Örnek: 18 ),


- İşe başlama yazısı,
 


- Sözleşme,


ödeme belgesine bağlanır.


Sözleşmeli
personele, sözleşmelerine göre ödenecek tazminat, sosyal yardım, ek çalışma ve
diğer ödemelerde, ödemenin çeşidine göre Yönetmeliğin ilgili maddelerinde
belirtilen belgeler aranır.


Sözleşme ve işe
başlama yazısının ilk ödemeye ait ödeme
belgesine bağlanması gerekir.


 


 
İşçi ücretleri


Madde
16 –22/5/2003tarihli
ve4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren işlerde çalışan işçilere ücret
ve ücretle birlikte her ay yapılacak ödemelerde ödemenin türüne göre aşağıdaki
belgeler aranır.


a)
Ücret ödemelerinde;


-
Personel Bildirimi (Örnek : 9),


-
İlk işe başlama, yer değiştirme ve terfilerde, İşçi Hareketleri Onayı (Örnek :
20),


-
İşçi Ücret Bordrosu (Örnek : 19),


ödeme belgesine bağlanır.


İşçilerin
fazla çalışma, ulusal bayram ve hafta tatili, genel tatil ile yıllık izin
ücretlerinin ödenmesinde, ayrıca buna ilişkin onayın da aranması gerekir.


b)
Evlenme, doğum ve ölüm yardımı ödemelerinde;


Yönetmeliğin
12 nci maddesinde belirtilen belgeler ödeme belgesine bağlanır.


c)
Giyecek yardımı ödemelerinde;


-Nakden
yapılacak ödemelerde Çeşitli Ödemeler Bordrosu (Örnek:13),ödeme
belgesine bağlanır.


d)
Kıdem tazminatı ödemelerinde;


-
Harcama talimatı,


-
Hizmet cetveli,


-
Kıdem tazminatının hesaplanmasını gösteren belge,


-
Askerlik borçlanması varsa buna ilişkin belge,


-Daha
önce çalıştığı yerlerden ayrılırken kıdem tazminatı alıp almadığını gösterir
belge,


-Emekliye
ayrılanlarda, Sosyal Sigortalar Kurumundan alınacak emekliliği hakettiğine
ilişkin belge,


ödeme
belgesine bağlanır.


e)
İhbar tazminatı ödemelerinde;


-
Harcama talimatı,


-
Hizmet cetveli,


-
İhbar tazminatının hesaplanmasını gösteren belge,


ödeme belgesine bağlanır.


Sendikalarla
yapılan toplu sözleşmenin onaylı iki nüshası, yapılacak ödemelere esas olmak
üzere dönem başında muhasebe birimine verilir. Toplu sözleşmenin bir nüshası
ödeme emri belgesi ekinde Sayıştaya
gönderilir.


 


 
Geçici
personel giderleri


Madde
17 –Geçici personel
giderlerinin ödenmesinde aşağıdaki belgeler aranır.


a)
30 iş gününü aşmayan sürelerde ve vize alınmaksızın çalıştırılacak işçilerin ücretlerinin
ödenmesinde;


-
Harcama talimatı,


-
İşçi Ücret Bordrosu (Örnek : 19),


ödeme
belgesine bağlanır.


b)
657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/c maddesi veya özel mevzuatları gereğince
sayım, propaganda, anket, canlı modellik ve benzeri geçici hizmetlerde istihdam
edilen kısmi zamanlı çalışanların ücretleri ile aday çırak, çırak ve stajyer
öğrencilerin ücretlerinin ödenmesinde;


-
Harcama talimatı,


-
Çeşitli Ödemeler Bordrosu (Örnek : 13),


-
Gereken hallerde puantaj cetveli,


 ödeme belgesine bağlanır.


c)
5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu uyarınca
sigorta primlerinin ödenmesinde;


-
Aylık Sigorta Primleri
Bildirgesi,


-
Aday çırak, çırak veya
öğrencilerin onaylı listesi,


ödeme
belgesine bağlanır.


 


 
Er ve erbaş
harçlıkları ve tayın bedelleri


Madde 18- Er ve erbaş harçlıkları ve tayın bedellerinin ödenmesinde aşağıdaki
belgeler aranır.


a) Er ve erbaş (jandarma er ve erbaşları hariç)
harçlıklarının ödenmesinde, Er ve Erbaş Harçlıkları Özet Bordrosu (Örnek: 21),


b) Jandarma er ve erbaşlarının harçlıkları ve tayın
bedellerinin avans olarak ödenmesinde, er ve erbaşların sayısı ile harçlık ve
tayın bedeli tutarını gösteren yazı,


c) Söz konusu avansların mahsubunda ve kazandan
iaşesi mümkün olmayan diğer er ve erbaşların harçlık ve tayın bedelleri ile
ordu hemşire, ebe ve hastabakıcılarının tayın bedellerinin ödenmesinde;


- Er ve Erbaş Harçlıkları Dağıtım Bordrosu/Er,Erbaş
ile Ordu Hemşire, Ebe ve Hastabakıcı Tayın Bedeli Dağıtım Bordrosu (Örnek :
22),


- İlgili aya ait tayın bedeli tespitine ilişkin
yazı,


d) Dinlenme ve hava değişimi alan er ve erbaşların
tayın bedellerinin ödenmesinde;


- Tayın bedelinin miktarının tespitine ilişkin yazı,


-Sağlık kurulu raporu,


ödeme belgesine bağlanır.


 Dinlenme ve hava değişimi alan er ve
erbaşların sağlık kurulu raporlarının zamanında düzenlenmemesi halinde hekim
raporu veya hasta taburcu belgesi ödeme belgesine bağlanır. Ancak, daha sonra düzenlenen sağlık kurulu raporu,
istenildiğinde ibraz edilmek üzere
gideri gerçekleştiren harcama biriminde muhafaza edilir.


 


 
Öğrenim
giderleri


Madde
19 - Öğrencilere yapılacak
çeşitli giderlerin ödenmesinde aranacak belgeler aşağıda belirtilmiştir.


a)
Askeri öğrencilerin harçlıklarının ödenmesinde, Askeri Öğrenci Harçlıkları
Bordrosu (Örnek : 23),


b)
Dinlenme ve hava değişimi alan askeri öğrencilerin tayın bedellerinin
ödenmesinde;


-Tayın
bedelinin miktarının tespitine ilişkin yazı,


-
Sağlık kurulu raporu,


Dinlenme ve hava değişimi alan askeri
öğrencilerin sağlık kurulu raporlarının zamanında düzenlenmemesi halinde hekim
raporu veya hasta taburcu belgesi ödeme belgesine bağlanır. Ancak, daha sonra düzenlenen sağlık kurulu raporu,
istenildiğinde ibraz edilmek üzere
gideri gerçekleştiren harcama biriminde muhafaza edilir.


c)
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 17/6/1982 tarihli ve 2684 sayılı
İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve
Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun, 15/6/1989 tarihli ve 3580
sayılı Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarında Parasız
Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara
İlişkin Kanun ve diğer mevzuat hükümleri gereğince ilgili bakanlık veya kurum
bütçesinden ödenecek burs, harçlık, harç veya diğer sosyal yardımların
ödenmesinde;


-Öğrenci
Giderleri Bordrosu (Örnek : 24),


d)Yüksek
Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünce öğrenim ve katkı kredisi ile
burs giderlerinin ödenmesinde ;


-Harcama
talimatı,


-Burs ve öğrenim kredilerinin ödenmesinde,
banka şubeleri itibarıyla düzenlenecek ve öğrenci başına ödenecek kredi miktarı
ile öğrenci sayısını ve ödenecek toplam kredi tutarını gösteren, burs ve kredi
hizmetlerini yürüten birimce onaylı liste; katkı kredilerinin ödenmesinde, her
bir üniversiteye ödenecek toplam katkı miktarını gösteren, kredi hizmetlerini
yürüten birimce onaylı liste,


e)
Öğrenciler tarafından yapılan kitap, kırtasiye ve benzeri giderler ile harç
tutarlarının kendilerine ödenmesinde;


-
Harcama talimatı,


-
Fatura, (Kitap ve kırtasiye giderlerine ilişkin fatura muhteviyatının öğrenim
için zorunlu olduğunun ilgili okul idaresince onanması gerekir.)


f)
11/7/1982 tarihli ve 2698 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları
Kanunu ve 30/10/1983 tarihli ve 18206 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli
Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliği uyarınca, parasız yatılı
öğrencilerin Devletçe karşılanacak pansiyon ücretlerinin pansiyon hesabına
aktarılmasında;


- Öğrencilerin adları
ile her birine ait ücret miktarını gösterir okul idaresince düzenlenen onaylı
cetvel,


g)
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel
Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve diğer kanun hükümlerine
tabi personel çocuklarının pansiyon ücretlerinden indirilen ve Devletçe
karşılanması gereken miktarların ödenmesinde;


- Öğrencilerin ad ve soyadlarını, velilerinin
memuriyet unvanlarını, her biri için yapılan indirim oranını ve taksit
miktarlarını gösteren okul idaresince onaylı liste,


h)
Yapılan anlaşmalar gereği yurtiçi eğitim kurumlarında okutulan yabancı uyruklu
öğrencilerin burslarının ödenmesinde;


-
Verilecek burs tutarını ve
diğer ödemelerin miktarını gösteren onay,


-
Malî yılın ilk ödemesinde,
yapılan anlaşmanın onaylı bir örneği,


- Yabancı Uyruklu Öğrenciler Burs Giderleri
Bordrosu (Örnek : 25),


ı)
4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, 8/4/1929 tarihli ve
1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun ve diğer
ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, yurtdışında lisans ve lisansüstü öğrenim
yapan öğrencilere aylık, yolluk ve diğer ödemelerde;


-
Harcama talimatı,


-Yurtdışı Öğrenci Giderleri Bordrosu (Örnek :
25/A),


- Gönderilen kişinin ilgili ülkeye varış
tarihini belirten belge,


ödeme
belgesine bağlanır.


Belgelendirilmesi
gereken diğer ödemelerde, harcama talimatı ile birlikte harcamaya ilişkin fatura, sigorta poliçesi veya diğer
belgelerin de ödeme belgesine bağlanması gerekir.Gereken hallerde bakan onayı
da aranır.


Yurtdışında
alınmış harcama belgelerinin ve bunların tercümelerinin, eğitim müşavirliği
veya ataşeliğinin veya dış temsilciliğin onayını taşıması gerekir.


Öğrencilere
burs, harçlık veya aylık gibi belirli dönemlerde yapılan ödemelerde buna
ilişkin onayların, malî yılın ilk ödemesine ait ödeme belgesine bağlanması
gerekir.


 


 
İKİNCİ BÖLÜM


 
Tedavi ve Cenaze Giderleri


 


 
Tedavi
giderleri


Madde 20-Eczanelere, resmi ve özel sağlık kurum ve
kuruluşlarına ve personele yapılacak ilaç ve ilaç mahiyetinde olmayan ve tedavi
amacıyla kullanılan çeşitli protez ve ortez, cihaz ve malzeme bedelleri ile hizmet giderlerinin ödenmesinde
aranacak kanıtlayıcı belgeler aşağıda belirtilmiştir.


a) Eczanelere yapılacak ödemelerde;


- Hastanın sevkine ilişkin belge,


- İlaç fiyat kupürlerinin ve barkod
diyagramının yapıştırılmış olduğu reçete,


- Reçetelerin kişi bazında dökümünü gösteren liste,
(Fatura üzerinde döküm yapıldığı takdirde ayrıca liste düzenlenmez.)


- Fatura,


ödeme belgesine bağlanır.


Eczane ile her malî yılda yapılan anlaşmanın bir örneği ilk ödeme belgesi
ile birlikte muhasebe birimine verilir ve muhasebe birimince açılacak dosyada
saklanır.


b) Personel tarafından karşılanan tedavi
giderlerinin kendilerine ödenmesinde;


- Hastanın sevkine ilişkin belge,


-İlaç veya tıbbi malzemeye ilişkin reçete
(İlaç bedellerinin ödenmesinde fiyat kupürlerinin ve barkod diyagramının
reçeteye yapıştırılması zorunludur.),


- Fatura,


ödeme belgesine bağlanır.


Yurtdışından getirtilen ilaç bedellerinin
ödenmesinde faturanın temin edilememesi halinde fiyat kupürleri esas alınır,
bunlar yok ise Sağlık Bakanlığınca tespit edilen fiyatlar üzerinden ödeme
yapılır.


Türk Eczacılar Birliğince katma değer vergisi
ödenerek ithal edilen ilaç bedellerinin personele ödenmesinde, yukarıda
belirtilen belgelere ilave olarak Türk Eczacılar Birliğince düzenlenen Kişisel
Tedavi Amacıyla Yurt Dışından İthal Edilen İlaçlara İlişkin Liste (Örnek: 26)
ile alındının tasdikli bir örneği de ödeme belgesine bağlanır.


c) Resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarına
yapılacak ödemelerde;


 -Hastanın sevkine ilişkin belge,


-Fatura (Birden fazla
kişinin tedavi giderinin aynı faturada gösterilmesi halinde, yapılan tetkik ve
tedavinin kişi bazında dökümünü gösteren
onaylı bir listesi de aranır.),


-Yatan hastalar için hasta çıkış özeti
(epikriz),


ödeme belgesine bağlanır.


Yurtdışında
yapılacak tedavilere ilişkin giderlerin ödenmesinde temin edilen belgelerin ve
bunların tercümelerinin misyon şefliğinin veya ihtisas biriminin onayını
taşıması gerekir.


Mevzuatı gereğince hekim veya sağlık kurulu
raporuna göre ödeme yapılacağı belirtilen hallerde raporun da ödeme belgesine
bağlanması gerekir.


            Subay, askeri memur ve
astsubaylarla bunların emeklilerinin ve aile efradının tedavi giderlerinin
ödenmesinde, 6/9/1961 tarihli ve
10899 sayılı Resmi Gazete’de yayımlananTürk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet
Yönetmeliğinin sağlık işleri bölümünde belirtilen belgeler aranır.


 


 
Cenaze giderleri


Madde 21- Cenaze giderlerinin ödenmesinde;


a) Cenaze, sağlık kurum ve kuruluşu veya belediyece kaldırıldığı
takdirde, ilgili kurum, kuruluş veya belediyece düzenlenen fatura,


b) Cenaze, personelin bağlı bulunduğu kurumca tayin edilen bir personel
veya ailesi ya da yakınları tarafından kaldırıldığı takdirde, yapılan
masraflara ilişkin fatura, perakende satış fişi veya ödeme kaydedici cihazlara
ait satış fişi,


ödeme belgesine bağlanır.


Cenazenin başka bir
yere nakli gerektiği takdirde, nakil ve defin giderleri yukarıdaki esaslara
göre ödenir.


Yurtdışında ölenlerden cenazeleri yurda getirilenlerin, yurtdışında
yapılan giderlerine ait belgelerin tercümelerinin ve mahalli rayice
uygunluğunun yetkili misyon şefliği veya ihtisas birimi tarafından onaylanması
gerekir.


Subay, askeri memur ve astsubaylarla bunların
emeklilerinin ve aile efradının cenaze giderlerinin ödenmesinde, Türk Silahlı
Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinin sağlık işleri bölümünde belirtilen belgeler
aranır.


 


 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


 
Yolluklar


 


 
Yurtiçi geçici
görev yolluğu


Madde
22 - Yurtiçi geçici görev
yolluklarının ödenmesinde duruma göre aşağıdaki belgeler aranır.


a)
Yurtiçi geçici görev yolluklarının ödenmesinde;


-
Görevlendirme yazısı veya harcama talimatı,            


-
Yurtiçi / Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi (Örnek : 27),


-Yatacak
yer temini için ödenen ücretlere ilişkin fatura ,


ödeme
belgesine bağlanır.


b)
Denetim elemanlarının yurtiçi geçici görev yolluklarının ödenmesinde;


-
Yurtiçi / Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi (Örnek: 27),


-
Yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin fatura ,


-
Özel şahıslardan ev veya
pansiyon kiralama halinde, ilk ödemede kira sözleşmesinin aslı, sonraki
ödemelerde ise onaylı örneği; kira ödemesinin banka hesabına yatırılmak
suretiyle yapılmış olması halinde ayrıca banka makbuzu,


ödeme
belgesine bağlanır.


 


 
Yurtiçi
sürekli görev yolluğu


 
Madde 23 –Yurtiçi sürekli görev yolluklarının ödenmesinde;


 - Atamalarda atama onayı, diğer
hallerde harcama talimatı,


-
Yurtiçi / Yurtdışı Sürekli
Görev Yolluğu Bildirimi (Örnek : 28),


-
Resmi mesafe haritasında
gösterilmeyen yerler için yetkili mercilerden alınacak onaylı mesafe cetveli,


ödeme
belgesine bağlanır.


Kamu
görevlilerinden emekliliğini isteyen veya emekliye sevk olunanlara, haklarında
toptan ödeme hükümleri uygulananlara, emekli iken yeniden hizmete alındıktan
sonra cezaen olmamak üzere görevlerine son verilenlere ve terhis olunan yedek
subaylara ve bunlardan görevde iken ölenlerin kanuni mirasçılarına mevzuatları
gereğince verilen tazminatların ödenmesinde ise yetkili makamın onayı ödeme belgesine bağlanır.


 


 
Yolluk
karşılığı verilen tazminatlar


Madde
24-Yolluk karşılığı
verilen tazminatlar ile seyahat kartı bedellerinin ödenmesinde aşağıda
belirtilen belgeler aranır.


a) Memuriyet mahalli dışında seyyar olarak
görev yapanların tazminatlarının ödenmesinde;


-Çeşitli
Ödemeler Bordrosu (Örnek : 13),


-
Mali hizmetler birimince onaylı, seyyar görev dağılım listesi,


b)
Fiilen arazi üzerinde çalışanların tazminatlarının ödenmesinde;


-Çeşitli
Ödemeler Bordrosu (Örnek : 13),


c)
Tahsildar, yoklama memuru, mutemet, veznedar, satınalma memuru, tebliğ memuru,
posta ve evrak dağıtıcısı, takip memuru, mübaşir
gibi unvanlarla memuriyet mahallinde gezici olarak görev yapan memur ve hizmetlilerden
fiilen bu görevlerde çalışanlar ile sayılan unvanlara sahip olmamakla birlikte,
fiilen bu hizmetleri gören personele verilecek seyahat kartı bedellerinin
ödenmesinde;


-
İlgililerin adı, soyadı ve unvanları ile fiilen bu görevleri yaptıklarını gösteren
onay,


-Taşıt
işleten kuruma ait fatura,


-
Mali hizmetler birimince onaylı, seyahat kartı verilecek personel listesi,


ödeme belgesine bağlanır.


Seyyar görev dağılım
listesi ile seyahat kartı verilecek personel listesinin mali yılın ilk
ödemesine ait ödeme belgesine bağlanması gerekir.


 


 
Yurtdışı
geçici görev yolluğu


Madde
25-Yurtdışı geçici görev
yolluklarının ödenmesinde;


-
Görevlendirme yazısı veya
harcama talimatı,


-
Yurtiçi / Yurtdışı
Geçici Görev Yolluğu Bildirimi (Örnek : 27),


-
Yatacak yer temini için
ödenen ücretlere ilişkin fatura,


ödeme belgesine bağlanır.


 Yatacak yer temini için alınan faturanın dairesince onaylanmış
tercümelerinin de ödeme belgesine bağlanması gerekir.


 


 
Yurtdışı
sürekli görev yolluğu


Madde
26- Yurtdışı sürekli görev
yolluklarının ödenmesinde;


                - Atamalarda atama
onayı, diğer hallerde harcama talimatı,


-
Yurtiçi / Yurtdışı Sürekli
Görev Yolluğu Bildirimi (Örnek : 28),


ödeme
belgesine bağlanır.


 


 
Yolluklara
ilişkin diğer hükümler 


Madde
27- Yolluklarla ilgili giderlerin
ödenmesinde;


a)Takip
edilmesi gereken yolun dışında bir yoldan veya kullanılması gereken taşıt
aracından başka bir araçla yolculuk yapılmasının zorunlu olduğu hallerde,
yetkili makamdan alınacak onayın veya raporun,


b)Uçakla
yapılan seyahatlerde yolcu biletinin; bilette kayıtlı gidiş-dönüşten birisinin
kullanılmaması nedeniyle biletin iadesi gerektiği takdirde gerçekleşen seyahat
ücretini gösteren belgenin; yabancı heyet ve
temsilcilerin ülkelerine dönüşlerinde uçak biletlerinin kendilerine verilmesi
halinde ise söz konusu giderlerin tutarı
ile kurumca karşılandığını belirten ve ilgili birim yetkilisince imzalanan belgenin,


c)Taksi
ile yapılan seyahatlerde (belediye hudutları dahilindeki taksi ücretleri hariç)
fatura veya perakende satış fişi veya ödeme kaydedici cihazlara ait satış
fişinin,


d)
Geçici görev yolluklarının avans suretiyle ödenmesinde görevlendirme yazısı
veya harcama talimatının; sürekli görev yolluklarının avans suretiyle
ödenmesinde ise atama onayının,


e)
Görevine ait mesleki ve sıhhi yeterliliklerinin tespiti veya kurumlarınca
görülecek lüzum üzerine sınav için gönderilenler ile yurtiçinde mesleki
bilgilerini artırmak amacıyla memuriyet mahalli dışında açılan kurs veya
okullara gönderilenlerin söz konusu sınav veya kursa katıldığını gösteren
belgenin,


f)
10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununda belirtilen nedenlerden
dolayı yola devam edememe halinde, gecikilen günlere ait gündeliklerin
ödenebilmesi için, bu durumu kanıtlayan mülki veya askeri mercilerden alınacak
belgenin,


g) Sürekli görevle başka bir yere atananların
atamalarından vazgeçildiği takdirde, buna ilişkin onay ve ödenecek tazminat
miktarını gösteren onaylı cetvel ile alınmış olan taşıt biletlerinin,


h)
Geçici görevle başka bir yere görevlendirilip, sonradan görevlendirilmelerinden
vazgeçilenlerin alınmış olan bilet ücretlerinin ödenmesinde, buna ilişkin yazı
ile taşıt biletlerinin,


i)
Yurtiçi veya yurtdışı tedavi yolluklarının ödenmesinde; bulunduğu yer dışındaki
bir tedavi kurumuna sevk edildiğine veya yurtdışında tedavisinin gerekli
olduğuna ilişkin belgenin (Sevk edildikleri yerlere bir kimse refakatinde
gitmesinin gerekli olduğu hallerde ise bu durum ayrıca belge üzerinde
gösterilir.),


ödeme belgesine bağlanması gerekir.


Denetim,
kurs, yarışma, gösteri veya benzeri işler nedeniyle toplu olarak yapılan
seyahatlerde, geçici görev yolluğu bildirimleri yerine Toplu Seyahatler Yolluk
Bildirimi (Örnek : 29) düzenlenir. 


 


 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


 
Görev Giderleri ve Hizmet Alım
Giderleri


 


 
Bey’iye aidatı ödemeleri


Madde 28-  Bayilere yapılacak bey’iye aidatı (satış aidatı) ödemelerinde, satılmak üzere verilen değerli
kağıtlara ilişkinalındıların tarihi, sayısı ve tutarlarını
gösteren, muhasebe birimince onaylı liste ödeme belgesine bağlanır.


 


 
Mahkeme harç ve giderleri


Madde 29 -Mahkeme harç ve giderlerinin ödenmesinde
aşağıdaki belgeler aranır.


a) Mahkeme harçları ve giderlerine ilişkin
ödemelerde;


- Mahkeme, icra veya noterce düzenlenen alındı,


-Alındı verilemeyen hallerde; davayı kovuşturan
tarafından düzenlenip ilgili mahkeme veya dairelerce onaylanan Mahkeme
Giderleri Listesi (Örnek: 30) (Başka yerdeki mahkemelerde yürütülen
yargılamalarda davayı kovuşturan tarafından yapılan posta giderleri için bu
liste daire amirince onaylanır.),


b) Hazine aleyhine sonuçlanan davalarla ilgili
mahkeme ve icra harçları ile karşı taraf avukatına yapılacak vekalet ücreti
ödemelerinde;


- Kanunları gereği ilamın icrası için kesinleşmiş
olma şartı aranan hallerde kesinleşmiş mahkeme ilamı,


-Yetkili merci tarafından icrasının geri bırakılmasına
(yürütülmesinin durdurulmasına) karar verilmeyen mahkeme ilamı,


- Davaya veya icraya intikal ettikten sonra veya
intikal etmeden önce sulh yoluyla bir hakkın tanınmasından dolayı doğan
borçların ödenmesinde, mahkeme kararı yerine mevzuatı gereği sulha yetkili
makam veya merci kararı ve sulhname veya hakem kararı,


-Karşı tarafın avukatına (icra daireleri
aracılığıyla yapılan ödemeler dahil) yapılacak vekalet ücreti ödemelerinde
fatura,


c)18/6/1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü
Muhakemeleri Kanununun 415 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yapılacak
ödemelerde;


- Alındı,


-Alındı verilemeyen hallerde ilgili mahkeme veya
dairelerce onaylanan Mahkeme Giderleri Listesi (Örnek: 30), (Bu liste, başka
yerdeki mahkemelerde yürütülen yargılamalara ilişkin olarak davayı kovuşturan
tarafından yapılan posta giderleri için daire amirince onaylanır.),


- Mahkeme kararı,


d) Hazineyi temsile yetkili görevlilere yapılacak
yol tazminatı ödemelerinde;


 Yurtiçi / Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu
Bildirimi (Örnek : 27),


e) 2/2/1929 tarihli ve 1389 sayılı Devlet Davalarını
İntaç Eden Avukat ve Saireye Verilecek Ücreti Vekalet Hakkında Kanun ve 1389
sayılı Kanuna Göre Vekalet Ücreti Tevzi Yönetmeliği uyarınca, tahsilinde
bütçeye gelir kaydedilen vekalet ücretlerinin bütçeye gider yazılarak
ilgililere ödenmesinde;


-Tahsil Edilen Vekalet Ücretleri Listesi (Örnek:
31),


ödeme belgesine bağlanır.


 


 
Terör ve terörle mücadeleden
doğan zarar ödemeleri


 
 Madde 30 –17/7/2004 tarihli ve 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden
Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelikleri uyarınca
sulhen karşılanacak zararların nakden ödenmesinde;


-Ödenecek zararın miktarını belirleyen ve zarar
tespit komisyonu başkanı ile alacaklı veya temsilcisi tarafından imzalanan
sulhname,


-Valinin onayı veya gereken hallerde İçişleri
Bakanının onayı,


ödeme belgesine bağlanır.


 


 
Kapalı istihbarat ve kapalı savunma hizmet giderleri 


Madde 31- Kapalı istihbarat ve kapalı savunma hizmet
giderleri 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi
ve Kontrol Kanununun 24 üncü maddesinde
belirtilen kararname esaslarına göre gerçekleştirilir.        


 


 
Sigortalılara yapılacak tazminat ödemeleri


Madde
32 –Doğal Afet Sigortaları
Kurumunca sigortalılara yapılacak tazminat


ödemelerinde; 


-Tapu
senedinin onaylı örneği,


-Hasar
tespitine ilişkin uzman raporu,


-Harcama
talimatı,


ödeme
belgesine bağlanır.


 


 
Vergi, resim , harç ve benzeri giderlere ilişkin ödemeler


Madde
33 – İş veya mal veya hizmet satınalınması sırasında
ödenen vergi, resim ve harçlar dışında kalan; taşıt vergileri, emisyon ölçüm
giderleri, belediye resim ve harçları, noter harcı, muayene ve ruhsat harçları
ve benzeri giderler ile diğer vergi, resim ve harç ödemelerinde;


- Harcama talimatı,


- Alındı,


ödeme belgesine bağlanır.


 
           


 
Bilirkişilik, uzmanlık, tanıklık ve benzeri
hizmet ücretleri


            Madde 34-Bilirkişilik,
uzmanlık, tanıklık ve benzeri hizmet ücretlerinin ödenmesinde;


- Bakanlar Kurulu Kararı, mahkeme kararı, muhakkik kararı veya yetkili
organların kararı,


- Çeşitli Ödemeler Bordrosu (Örnek: 13),


ödeme belgesine bağlanır.


 


 
Tarifeye bağlı
ödemeler


Madde
35-Komisyon
ücretleri ve kovuşturma giderleri, kamu
kurum ve kuruluşlarınca veya kamu kurum ve kuruluşlarının denetim ve gözetimi
altında bir imtiyaz hakkı dahilinde özel hukuk tüzel kişilerince sunulan tekel
niteliğindeki ilan, sigorta ile gazete,
dergi,radyo, televizyon ve benzeri araçların abone
giderlerinin ödenmesinde aşağıdaki belgeler aranır.


a) Komisyon
ücretlerinin ödenmesinde;


- Harcama talimatı,


- Fatura (Banka komisyon ücretlerinde dekont),


b) Kovuşturma
giderlerinin ödenmesinde;


- Mahkeme kararı veya yetkili organların kararı,


- Çeşitli Ödemeler Bordrosu (Örnek: 13),


c) İlan giderlerinin ödenmesinde;


- Harcama talimatı,


- Fatura,


-İlanın hangi tarihte ve hangi yayın aracıyla
(gazete, radyo, televizyon ve benzeri araçlar) yapıldığına ilişkin yazı veya
tutanak,


d) Sigorta giderlerinin ödenmesinde;


- Harcama talimatı,


- Sigorta poliçesi veya zeyilname,


e)Gazete, dergi, radyo, televizyon ve benzeri
araçların abone giderlerinin ödenmesinde;


- Harcama talimatı,


- Fatura,


ödeme belgesine bağlanır.


 


 
Kurs ve toplantılara katılma giderleri


Madde
36-  Kamu kurum ve kuruluşları ile meslek teşekkülleri, dernek ve vakıflar
tarafından düzenlenen kurs ve toplantılara katılanların katılma giderlerinin
ödenmesinde;


- Görevlendirme yazısı,


- Fatura, fatura düzenlenemeyen hallerde
katılma ücretini gösteren belge,


- Kurs ve toplantıya iştirak edildiğine ilişkin
belge,


ödeme belgesine bağlanır.


 Yurtiçinde yerli
veya yabancı dernek, vakıf veya kuruluşlarca açılan ve yeterlilikleri Milli
Eğitim Bakanlığınca kabul edilen dil kursları için idarece karşılanması gereken
ders ücretlerinin ödenmesinde, görevlendirme yazısı yerine ilgili mevzuatında
belirtilen yetkili makamın onayı aranır.


 Görevlendirme yazısı
veya yetkili makam onayının malî yılın ilk ödemesine ait ödeme belgesine
bağlanması gerekir.


 
Seçim
giderleri


            Madde 37- 26/4/1961tarihli ve298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun
uyarınca, seçim kurulları başkan ve üyeleri ile görevlendirilecek memur,
hizmetli, siyasi parti temsilcisi ve hariçten alınarak çalıştırılacaklara görev
mahalli içerisindeki çalışmaları için ödenecek ücretlerde;


- Harcama talimatı,


- Çeşitli Ödemeler Bordrosu (Örnek : 13),


ödeme belgesine bağlanır.


 Söz konusu Kanun uyarınca yapılacak
satınalmalarda, Yönetmeliğin satınalmalara ilişkin hükümlerine göre işlem
yapılır.


 


 
Fahri konsolosluklar aidat ve giderleri


Madde
38-9/12/1933 tarihli ve 2349 sayılı Kanun uyarınca fahri
konsolosluklar aidat ve giderlerinin ödenmesinde;


- Aidatın hesabını ve yapılan harcamaların
ayrıntısını gösteren fahri konsolosça düzenlenip bağlı bulunulan büyükelçilikçe
tercüme ettirilen ve onaylanan liste,


- Dışişleri Bakanlığının onayı,


ödeme belgesine bağlanır.


 


 
Telif ve
tercüme ücretleri


            Madde 39-Telif ve tercüme
giderlerinin ödenmesinde, harcamanın çeşidine göre aşağıdaki belgeler aranır.


a) Kamu Kurum ve
Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik
hükümleri uyarınca yapılacak ödemeler:


1- Telif, işlenme (tercüme
dahil) ve benzeri ücret ödemelerinde;


-Yetkili makamca onaylanmış ilgili yayın
kurulu kararı,


- Telif ve Tercüme Eser Temliknamesi (Örnek:
32),


- Telif ve Tercüme Ücretleri Hesap Cetveli
(Örnek: 33 veya 33/A),


- Fatura,


2- İnceleme,
redaksiyon, tashih veya koordinatörlük işlerinde görevlendirilecek kurum
dışından ve memur olmayan uzmanlara yapılacak ücret ödemelerinde;


-Eserin inceleme,
tashih, redaksiyon veya koordinatörlük hizmetine gerek görüldüğüne ve verilecek
ücretin tespitine ilişkin yetkili makamın onayı,


            - Telif ve Tercüme Ücretleri Hesap
Cetveli (Örnek:33),


            - Fatura,


3- Yayın kurulu
üyelerine yapılacak ücret ödemelerinde;


            - Harcama talimatı,


            - Çeşitli Ödemeler Bordrosu (Örnek: 13),


4- Yarışma suretiyle
sağlanacak eserlerle ilgili ödüllerin ödenmesinde;


            - Yetkili makamın onayını taşıyan
yayın kurulu kararı,


b) Kuruluşların özel
yayın yönetmelikleri uyarınca yapılacak ödemelerde;


            - Yayın komisyonu kararı,


            - Sözleşme,


            - Telif ve Tercüme Ücretleri Hesap
Cetveli (Örnek: 33),


- Fatura,


c) Yazma ve Arap
Harfli Basma Eserler ile Şer'i Sicillerin Künyelerinin Tespiti, Yabancı Dil ve
Türkçe Eserlerin Katalog Fişlerinin Çıkartılması ve Şer'i Sicilleri
Türkçeleştirme Ücret Yönetmeliği uyarınca yapılacak ödemelerde;


- Harcama talimatı,


- Sözü edilen
Yönetmelik eki ücret ödeme fişi,


- Fatura,


d)
4/1/2002 tarihli ve4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre
yapılacak tercüme ücreti ödemelerinde;


-
Taahhüt dosyası,


-
Fatura,


- Hizmet İşleri Hakediş Raporu (Örnek: 4),


ödeme
belgesine bağlanır.


 


 
Avukatlık hizmet bedelleri


Madde 40–  Avukatlık hizmet
bedellerinin ödenmesinde aşağıda
belirtilen belgeler aranır.


a)4/7/1934 tarihli ve2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet
Kanunu ile 1/4/1961 tarihli ve211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç
Hizmet Kanunu hükümlerine göre hakkında dava açılan kişiler için tutulan avukat
ücretlerinin ödenmesinde;


- İlgili bakanın onayını taşıyan özel komisyon
kararı,


- Fatura,


ödeme belgesine bağlanır.


b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamına
giren ve görevleri nedeniyle haklarında kamu davası açılmış olup da beraat
edenlerin avukatlık ücretleri ve diğer masraflarının ödenmesinde;


- İlgilinin beraat ettiğine ilişkin kesinleşmiş
mahkeme kararı,


- Dava ile ilgili yapılan masraflara ait
fatura,


ödeme belgesine bağlanır.


 c)12/4/1991tarihli ve3713 sayılı Terörle
Mücadele Kanunu uyarınca, terörle mücadelede görev alanlar için tutulan
avukatlara yapılacak ücret ödemelerinde;


- Harcama talimatı,


- Fatura,


ödeme belgesine bağlanır.


d)8/1/1943 tarihli ve4353 sayılı Kanunun
22 ve 36 ncı maddeleri uyarınca satın alınan avukatlık hizmet bedellerinin
ödenmesinde;


Yönetmeliğin “Çeşitli Hizmet Alımları” başlıklı 46
ncı maddesinde belirtilen belgeler aranır. Ancak ihtisas gerektiren ve ihtiyaç
duyulan hallerde, 4353 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrası
gereğince 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin (h) bendine göre
satınalınan avukatlık hizmet bedelleri ödemelerinde ayrıca Bakanlar Kurulu
Kararı aranır.


 


 
Proje yarışma ödülleri ileproje teşvik ve destekleme giderleri


Madde 41- Proje yarışma ödülleri ile proje teşvik ve destekleme giderlerinin
ödenmesindeaşağıda belirtilen belgeler aranır.


a) Yarışma konusu olan proje ödüllerinin
ödenmesinde;


            -
Harcama talimatı,


            -
Ödül kazananları belirleyen jüri tutanağı,


            -Ödüller
önceden belirlenmemiş ise verilecek ödüllerin (derece ve mansiyonlar) tutarını
gösterir tespit tutanağı,


            -
Fatura,


 ödeme
belgesine bağlanır.


 
b)
İlgili mevzuatı gereğince yapılacak proje teşvik ve destekleme giderlerinin
ödenmesinde;


-Harcama talimatı, ilgili
mevzuatında belirtilen hallerde üst yöneticinin onayı ,


 -Sözleşme,


 -Yetkili
komisyonun kabul onayı,


 -Fatura,


ödeme belgesine bağlanır.


Proje
teşvik ve destekleme giderlerinden ihale mevzuatına göre yapılacak mal ve
hizmet alımları ile seyahat giderlerinin ödenmesinde, Yönetmeliğin ilgili
maddelerinde belirtilen belgeler aranır.


 


 
Makine,
teçhizat, taşıt, demirbaş bakım ve onarım giderleri


Madde 42- Makine, teçhizat, taşıt, demirbaş bakım giderleri ile bunların her türlü
onarımlarına ilişkin giderlerin ödenmesinde;


            - Taahhüt dosyası,


            - Fatura,


            - Hizmet İşleri Hakediş Raporu (Örnek: 4),


            ödeme belgesine bağlanır.


 


 
Ulaştırma ve
haberleşme giderleri


Madde 43- Ulaştırma ve haberleşme giderlerinin
ödenmesinde aşağıdaki belgeler aranır.


a) Kamu kurum ve kuruluşlarınca veya kamu
kurum ve kuruluşlarının denetim ve gözetimi altında bir imtiyaz hakkı dahilinde
özel hukuk tüzel kişilerince sunulan tekel niteliğindeki telefon, teleks,
telefaks ile ilgili her türlü hat ve benzeri ulaştırma ve haberleşme
araçlarının kullanım ve abone giderleriyle telgraf ve posta pulu bedellerinin
ödenmesinde;


            -Yurtiçi
ve yurtdışı şehirlerarası telefon görüşme bedellerinin resmi-özel ayrımını
gösterir, kullanıcının beyanına dayalı olarak ilgili daire amirince onanmış fatura,


ödeme belgesine bağlanır.


b) Tekel niteliğinde olmayan veya ihale
mevzuatına göre temin edilen telefon, teleks, telefaks ve benzeri ulaştırma ve haberleşme araçlarının her türlü
hat kullanım ve abone giderlerinin ödenmesinde; 


            - Taahhüt dosyası,


- Yurtiçi ve yurtdışı şehirlerarası telefon
görüşme bedellerinin resmi-özel ayrımını gösterir, kullanıcının beyanına dayalı
olarak ilgili daire amirince onanmış
fatura,


ödeme belgesine bağlanır.


            c) Bir bağlantıyla ulaşılan (telefon, kablo, internet vb.)
televizyon ve benzeri araçların abone giderleri ile bilgisayar haberleşmesi ve
haber ajansları abonelik giderleri gibi bilgiye abonelik giderlerinin
ödenmesinde;  


            - Taahhüt dosyası,


            -
 Fatura,


ödeme belgesine bağlanır.


 


 
Taşıma
giderleri


Madde 44 -Taşıma giderlerinin ödenmesinde, taşımanın
çeşidine göre aşağıdaki belgeler aranır.


a) İhale suretiyle yapılan taşıma giderlerinin
ödenmesinde;


            -
Taahhüt dosyası,


            -
Fatura,


- Hizmet İşleri Hakediş Raporu (Örnek: 4),


ödeme belgesine bağlanır.


Yurtdışından yaptırılacak taşıma işlerine ait
giderlerin ödenmesinde, yukarıdaki (a) bendinde belirtilen belgelere ilaveten
taşıma senedinin (konşimento) aslı ile bilgisayar sistemi bulunmayan idarelerce
yürütülen işlemlerde teslim kağıdının (ordino) onaylı bir örneğinin de ödeme
belgesine bağlanması gerekir. Bilgisayar sistemi bulunan idarelerde taşıma
senedinin alıcı nüshasının aslı teslim kağıdı hükmündedir.


b) Tarifesi belli araçlarla yapılan taşıma
giderlerinin ödenmesinde;


            -
Onay belgesi,


            -
Fatura,


ödeme belgesine bağlanır.


c) Erlerin serbest celp ve sevklerinde,
gayrimuayyen tarifeli nakil vasıtaları ile yapacakları seyahatlerle ilgili
taşıma ve yiyecek bedellerinin ödenmesinde;


            -
Sevk Erleri Taşıma Ücreti ve
Yiyecek Bedeli Dağıtım Bordrosu (Örnek: 34),


ödeme belgesine bağlanır.


 


 
Kiralar


Madde 45 - Kira bedellerinin ödenmesinde, kiralamanın
çeşidine göre aşağıdaki belgeler aranır.


a) Taşınmaza ilişkin kira bedellerinin
ödenmesinde;


- Taahhüt dosyası,


- Fatura,


ödeme belgesine bağlanır.


b) Makine, alet, araç ve taşıt kira bedelleri
ile bilgisayar sistemleri ve yazılımları kira bedellerinin ödenmesinde;


-Taahhüt dosyası,


- Fatura,


-Hizmet İşleri Hakediş Raporu (Örnek: 4),


ödeme belgesine bağlanır.


 


 
Çeşitli hizmet alımları


            Madde 46-İhale
veya doğrudan temin usulüyle yapılan bakım, onarım, danışmanlık, araştırma ve
geliştirme, muhasebe, anket, temizlik, tarımsal mücadele, ağaçlandırma, erozyonkontrolü, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, kurs,
koruma ve güvenlik, sigorta, etüt ve proje, harita ve kadastro, plân, imar
uygulama, basım ve yayım, fotoğraf, film alımları, bilgisayar hizmet alımları
(gayrimaddi hak olarak alınan yazılım ve donanımlar hariç) ve benzeri hizmet
alımlarına ilişkin giderlerin ödenmesinde;


            -
Taahhüt dosyası,


            - Fatura (sigorta giderlerinin ödenmesinde
sigorta poliçesi veya zeyilname),


-
Hizmet İşleri Hakediş Raporu
(Örnek: 4),


ödeme belgesine bağlanır.


 


 
BEŞİNCİ
BÖLÜM


 
Temsil ve
Tanıtma Giderleri


 


 
Temsil, ağırlama, tören, fuar ve tanıtma giderleri


Madde
47-  Temsil, ağırlama, tören, fuar, tanıtma ve benzeri faaliyetlerle ilgili
olarak yapılacak her türlü mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin
giderlerin ödenmesinde, bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen belgeler
aranır.


 Yabancı konuk ve
heyetlerin ağırlanması amacıyla görevlendirilecek personel ve ilgili
yönetmeliklere göre görevlendirilecek mihmandarlar tarafından yapılan temsil ve
ağırlama giderlerinin ödenmesinde;


- Harcama talimatı,


- Fatura, perakende satış fişi veya ödeme
kaydedici cihazlara ait satış fişi ve adisyon,


- Mihmandar Hesap Cetveli (Örnek: 35),


ödeme belgesine bağlanır.


Ziyafete ilişkin temsil ve ağırlama giderlerinin
ödenmesinde alınacak harcama talimatında, davetli ve misafirlerin sayısı ile
mihmandarın yapacağı harcamaların neleri kapsayacağı belirtilir.


 
ALTINCI BÖLÜM


 
Mal, Malzeme ve Gayrimaddi Hak
Alım Giderleri


 


 
Tüketim mal ve malzemeleri, demirbaş, makine, teçhizat ve taşıt alım
giderleri


Madde 48 -  Her türlü tüketim
mal ve malzemeleri ile demirbaş, makine, teçhizat ve taşıt alımlarına ilişkin
giderlerin ödenmesinde;


- Taahhüt dosyası,


- Fatura,


- Muayene ve kabul komisyonu tutanağı,


-Taşınır işlem fişi,


ödeme belgesine bağlanır.


 Özelliğinden dolayı stoklama imkanı bulunmayan
ve acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, tıbbi tüketim malzemeleri ile test
ve tetkik tüketim malzemelerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci
maddesinin (f) bendine göre alınması halinde, alımın acil bir durum sebebiyle
gerçekleştirildiğine ve stoklanmasının mümkün bulunmadığına ilişkin belge de
ödeme belgesine bağlanır.


Yurtdışından yapılacak alımlarda yukarıdaki
belgelere ilaveten;


- Dövizin bankaca yurt dışına transfer
edildiğine ilişkin belge,


- Taşıma senedi (konşimento),


ödeme belgesine bağlanır.


Yurtdışından yapılan satınalmalarda ödenen
vergilerin idarece geri alınması halinde, fatura aslı yerine onaylı örneği
aranır.


Alımı bir merkezden
yapılan ancak alım yapılan merkez dışındaki birimlere teslim edilen mal ve
malzemeler için, birimlerin teslim aldıklarına ilişkin belgelere dayanılarak
alımı yapan merkezce düzenlenen taşınır işlem fişi ödeme belgesine bağlanır.


 


 
Elektrik, su,
doğalgaz ve benzeri tüketim giderleri


Madde
49- Elektrik, su, doğalgaz ve
benzeri tüketim giderlerinin ödenmesinde;


a)
Kamu kurum ve kuruluşlarınca veya kamu kurum ve kuruluşlarının denetim ve gözetimi
altında bir imtiyaz hakkı dahilinde özel hukuk tüzel kişilerince sunulan tekel
niteliğindeki elektrik, su, doğalgaz ve benzeri tüketim giderlerinin
ödenmesinde;


-Fatura,


 b) Tekel niteliğinde olmayan ve ihale
mevzuatına göre temin edilen elektrik, su, doğalgaz ve benzeri tüketim
giderlerinin ödenmesinde;


-
Taahhüt dosyası,


-
Fatura,


            ödeme belgesine bağlanır.


 Farklı bütçeli dairelerin aynı binayı
ortaklaşa kullanmaları halinde elektrik, su, doğalgaz ve benzeri tüketimler
yalnız bir ölçü aletiyle ölçülüyor ise fatura yerine, fatura sureti ile her
daireye isabet eden tüketim bedeli tutarını gösterir belgenin ve sözleşmenin
ödeme belgesine bağlanması gerekir.


 


 
Sanat eseri
alımları


            Madde 50-Sanat
eseri alım giderlerinin ödenmesinde
aşağıda belirtilen belgeler aranır.


 a) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Kanunu ve ilgili yönetmeliği gereğince, müzelere alınacak
taşınır kültür ve tabiat varlıklarına ilişkin giderlerin ödenmesinde;


            -Harcama talimatı,


            -Fatura,


            -Değerlendirme
komisyonu kararı,


            - Taşınır işlem fişi,


b) Devlet resim ve heykel sergilerinde, usulüne uygun olarak kurulan
seçici kurul tarafından seçilerek alınması kararlaştırılan resim, tablo ve
heykel bedellerinin ödenmesinde;


            - Harcama talimatı,


            - Seçici kurul kararı,


            - Fatura,


            - Taşınır işlem fişi,


c) Sanatçılardan, kurum veya kuruluşlardan satın alınacak her türlü
resim, tablo ve heykel bedellerinin ödenmesinde;


            - İlgili mevzuatında
belirtilen yetkili makamın onayı,


            - Fatura,


            - Taşınır işlem fişi,


ödeme belgesine bağlanır.


 


 
YEDİNCİ BÖLÜM


 
Taşınmaz Mal Alımları,
Kamulaştırma ve Devletleştirme Bedelleri,


 
Onarım Giderleri


 


 
Taşınmaz mal alım bedelleri


Madde 51- Taşınmaz mal alım bedellerinin ödenmesinde aranılacak belgeler aşağıda
belirtilmiştir.


a) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre
yapılacak alımlarda;


- Taahhüt dosyası,


- Tapu senedi veya çaplı tasarruf vesikasının onaylı
örneği,


b) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca teferruğ yoluyla elde edilen taşınmaz
bedellerinin ödenmesinde;


- Teferruğa karar veren makamın yazısı,


- Satış komisyonu kararı,


-
Tapu senedi veya çaplı
tasarruf vesikasının onaylı örneği,


ödeme
belgesine bağlanır.


 


 
Kamulaştırma bedelleri


Madde
52-  4/11/1983 tarihli ve2942 sayılı Kamulaştırma
Kanunu uyarınca yapılacak kamulaştırma bedellerinin ödenmesinde;


a) Satın alma usulü uygulanarak yapılacak
kamulaştırmalarda;


- Kamulaştırma kararı,


- Kıymet takdir komisyonu kararı,


- Malik veya yetkili temsilcisi ve uzlaşma komisyonu
tarafından imzalanmış tutanak,


- Taşınmazın idare adına ferağının verildiğine
ilişkin resmi senedin onaylı örneği,


b) Satın alma usulünün uygulanmadığı
kamulaştırmalarda;


- Kamulaştırma kararı,


- Kıymet takdir komisyonu kararı,


- Bedelde taraflarca mahkemede anlaşmaya
varıldığı durumlarda, idarenin anlaşma yapıldığına ilişkin yazısı,


- Tarafların bedelde anlaştığı veya tarafların
anlaşamaması halinde hakim tarafından tespit edilen kamulaştırma bedelinin
(bedeli taksitle ödenmek üzere yapılan kamulaştırmalarda ilk taksitin) hak
sahibi veya zilyedi adına bankaya yatırılması veya ileride belli olacak veya
hak sahipliğini ispat edecek kişi adına bankada bloke edilmesi hususunda
idareye süre verildiğine ilişkin mahkeme talimatı,


ödeme belgesine bağlanır.


 


 
Devletleştirme karşılıkları


Madde
53-1/12/1984tarihli ve 3082 sayılı Kamu Yararının Zorunlu Kıldığı Hallerde, Kamu Hizmeti
Niteliği Taşıyan Özel Teşebbüslerin Devletleştirilebilmesi Usul ve Esasları
Hakkında Kanun hükümleri uyarınca devletleştirme karşılıklarının ödenmesinde;


- Devletleştirme kararı,


- Değer tespiti ve takdir komisyonu kararı,


ödeme belgesine bağlanır.


 


 
Yapı, tesis ve onarım giderleri


            Madde 54- Yapı, tesis ve onarım giderlerinin ödenmesinde;


-
Taahhüt dosyası,


-
Fatura,


-
Yapım İşleriHakediş Raporu
(Örnek: 3),


ödeme
belgesine bağlanır.


 


 
SEKİZİNCİ
BÖLÜM


 
Borçlanma
Maliyet Giderleri


 


 
Faiz, iskonto ve diğer borçlanma giderleri


Madde 55–Kamu borçlanmalarına ilişkin faiz, iskonto ve
diğer borçlanma giderlerinin ödenmesinde aşağıda belirtilen belgeler aranır.


a) Devlet iç borçları faiz, iskonto ve diğer
borçlanma giderlerinin ödenmesinde;


1- İtfa planı gereğince yapılan giderlerin
ödenmesinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından alınan ödeme planı, ve/veya
ilgili birimce hazırlanan onaylı cetvel,


2-İtfa planı dışında erken ödeme veya senet
değişimlerinde ;


                -Bakan onayı,


-Yapılan ödemenin ayrıntısını gösteren, ilgili
birimce onaylı cetvel,


3- Yukarıda belirtilenlerin dışında kalan borçlanma
giderlerinin ödenmesinde, yapılan ödemenin ayrıntısını gösteren ilgili birimce
onaylı cetvel,


b) Devlet dış borçları faiz iskonto ve diğer
borçlanma giderlerinin ödenmesinde;


1- Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
anlaşmalarla yapılan borçlanmalarda;


- Bakanlar Kurulu Kararı,


- Anlaşma metninde belirlenen şartlara göre
düzenlenen ödeme planı veya kreditör ödeme bildirimi,


            2- Tahvil ihracı yoluyla yapılan dış
borçlanmalarda;


- Borcun niteliğine göre, tahvil ihracı suretiyle
yapılan dış borçlanmaya ilişkin bilgileri içeren bildirim formu veya kreditör
ödeme bildirimi,


ödeme belgesine bağlanır.


Bakanlar Kurulu Kararı ilk ödemeye ilişkin ödeme
belgesine bağlanır.


           


 
DOKUZUNCU BÖLÜM


 
Görev Zararı, Hazine Yardımı ve
Diğer Transfer Harcamaları


 


 
Görev
zararları ve hazine yardımları


Madde 56 –Görev zararları ile hazine yardımlarının
ödenmesinde aşağıda belirtilen belgeler aranır.


 a) Hazine Müsteşarlığınca;


1-Kurum ve kuruluşların görev zararları için
yapılacak ödemelerde;


- Harcama talimatı


- Kesinleşmiş görev zararını gösterir, ilgili
birimce onaylı cetvel; avans olarak
yapılacak ödemelerde, kuruluşa tahsis edilen ödenek ile kullanılan ve arta
kalan ödenek miktarını gösteren ilgili birimce onaylı cetvel,


2-Hazine yardımı olarak yapılacak ödemelerde;


- Harcama talimatı,


- İlgili idareye tahsis edilen ödenek ile kullanılan
ve arta kalan ödenek miktarını gösteren ilgili birimce onaylı cetvel,


 ödeme
belgesine bağlanır.


 
            b)
Sosyal güvenlik kurumlarına kendi mevzuatları ile verilen görevler dışında bir
görev verilmesi durumunda verilen
bu görevin ifası sonucu oluşan bedelin Hazinece karşılanması için yapılacak ödemelerde;


- Harcama talimatı,


-Ödenecek miktarın hesaplanmasını gösteren, ilgili
sosyal güvenlik kuruluşunca düzenlenmiş belge,


ödeme belgesine bağlanır.


 


 
Katılma payı,
sermaye teşkilleri, yardım, pay ve benzeri ödemeler


Madde
57 – Katılma payı, sermaye teşkilleri, yardım, pay,
hane halkına yapılan transferler ve benzeri ödemelerde aşağıdaki belgeler
aranır.


a) Kurumlara katılma payları, sermaye teşkilleri,
iktisadi transfer ve yardımlar ile malî transferlere ilişkin ödemelerde;


- İlgili mevzuatın yetkili kıldığı makam onayı veya
Bakanlar Kurulu Kararı,


- Anlaşmaya bağlı ödemelerde, sözleşme veya
protokol,


            b) Kamu idarelerinin topladığı
vergi, resim, harç ve benzeri gelirlerden diğer idare, kurum ve kuruluşlara verilecek payların ödenmesinde; gelirin ait olduğu kamu idaresi üst
yöneticisinin onayı, genel bütçe gelirlerinden ilgili mevzuatı gereğince diğer
kamu idarelerine verilecek payların ödenmesinde Maliye Bakanının onayı,


c)Yurtlarda barınan öğrencilere kupon karşılığı
verilen yemek yardımlarına ilişkin işletmelere yapılacak ödemelerde;


-Harcama talimatı,


-Öğrenci sayısı, gün sayısı ve tutarları gösterir
yetkili makamca onaylı liste,


-Fatura,


d)Yurtiçi eğitim kurumlarında okutulan yabancı uyruklu
öğrencilerin kendilerine ödenen burs,
harçlık ve benzeri giderlerin dışında kalan diğer giderlerinin ödenmesinde;


-Harcama talimatı,


-Fatura,


ödeme belgesine bağlanır.


 
Siyasi parti, dernek, birlik, sandık, kurum, sendika, vakıf ve benzeri


 
teşekküllere yapılacak ödemeler


Madde
58- Siyasi parti, dernek, birlik,
sandık, kurum, sendika, vakıf ve benzeri teşekküller ile kamu kurum ve
kuruluşlarının yemek servislerine yardım mahiyetinde yapılacak ödemelerde
aşağıda belirtilen belgeler aranır.


a) Siyasi partilere yapılacak ödemelerde;


- Bakan onayı,


- Ödenecek yardımın tutarını gösterir hesap
pusulası, 


b) Dernek, sandık, kurum, sendika, vakıf ve benzeri
teşekküller ile kamu idarelerinin yemek servislerine yardım mahiyetinde
yapılacak ödemelerde, ödemeyi yapacak kamu idaresi üst yöneticisinin onayı
(özel mevzuatında bakan onayı aranması gereken hallerde ilgili bakan onayı),


ödeme belgesine bağlanır.


 


 
ONUNCU
BÖLÜM


 
Diğer
Giderler


 


 
4734 Sayılı
Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi kapsamındaki alımlar ile idarelerin
kendilerine bağlı döner sermayelerden yapacakları alımlar  


Madde 59 -  Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi kapsamında
yapılacak alım bedelleri ile idarelerin kendilerine bağlı döner sermayelerden
yapacakları alımların   ödenmesinde
aşağıda belirtilen belgeler aranır.


a) Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (a)
fıkrasında belirtilen ürün alım bedellerinin ödenmesinde;


- Onay belgesi,


- Fatura,


-Düzenlenmesi gereken hallerde sözleşme,


-Gereken hallerde muayene ve kabul komisyonu
tutanağı, kabul işleminin idarece yapılması halinde ise idarece düzenlenmiş
belge,


- Taşınır
işlem fişi,


ödeme emri belgesine bağlanır.


Aynı
fıkra uyarınca, 31/8/1956 tarihli ve 6831
sayılı Orman Kanunu hükümlerine göre yapılacak hizmet alım bedellerininödenmesinde; Onay Belgesi, Çeşitli Ödemeler Bordrosu
(Örnek: 13) ve düzenlenmesi gereken hallerde fatura aranır.


Alım
bedellerinin bir defadan fazla tahakkuk ettirilmesi halinde Onay Belgesi ve
yapılmış ise sözleşme ilk ödemeye ait ödeme belgesine bağlanır.


b) Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (b), (d),
(f), (i) ve (j) fıkralarında belirtilen alımlara ilişkin giderlerin
ödenmesinde, özel mevzuatındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla; bu Yönetmeliğin
mal ve hizmet alımları ile yapım giderlerinin ödenmesinde aranılacak kanıtlayıcı
belgelere ilişkin ilgili madde hükümleri uygulanır.


c) Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (c)
bendine göre uluslararası anlaşmalar gereğince sağlanan dış finansman ile yaptırılacak olan ve finansman
anlaşmasında farklı ihale usul ve esaslarının uygulanacağı belirtilen mal ve
hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin giderlerin tahakkuk veya
ödenmesinde, gider türleri itibarıyla Yönetmeliğin ilgili maddelerinde
belirtilen belgelerin ödeme belgesine bağlanması esastır. Bu belgelerden
yabancı dilde düzenlenmiş olanların idarelerince onaylı Türkçe tercümeleri
fatura aslı ile birlikte ödeme belgesine bağlanır, diğer belgelerin asılları
ise idarelerinde saklanır.


Sağlanan
dış finansmanla yaptırılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin
olarak düzenlenen taahhüt dosyasına onay belgesi yerine harcama talimatı ile
birlikte;


-
Şartnameler (teknik şartname
hariç),


- İlanın yapıldığına ilişkin tutanak,


-
Kredi anlaşmasında öngörülmüş
ise kreditör onay belgesi,


- Teminata ilişkin alındının onaylı örneği,


-
Karara ilişkin damga vergisi alındısı,


-
Ayrıca, kullanılan dış finansmanın bütçeleştirildiğine ilişkin Dış Proje
Kredileri Dış Borç Kaydı, Bütçeleştirilmesi ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin
Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik uyarınca düzenlenen bildirim formları,


bağlanır.


Taahhüt
dosyasının verileceği ve gönderileceği yerler ile nüsha sayıları hakkında
Yönetmeliğin 6 ncı maddesi hükümleri uygulanır.


Uluslararası
sermaye piyasalarından yapılacak borçlanmalara ilişkin her türlü danışmanlık ve
kredi derecelendirme hizmet bedellerinin ödenmesinde Yönetmeliğin “Çeşitli
Hizmet Alımları” başlıklı 46 ncı
maddesinde belirtilen belgeler aranır. Bu belgelerden yabancı dilde düzenlenmiş
olanların idarelerince onaylı Türkçe tercümeleri fatura aslı ile birlikte ödeme belgesine bağlanır, diğer belgelerin
asılları ise idarelerinde saklanır.


d) Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (e)
fıkrasında sayılan kuruluşlardan yapılan mal ve hizmet alımgiderlerinin
ödenmesinde;


- Onay belgesi,


- Kamu ihale mevzuatında belirtilen parasal
limiti aşan mal ve hizmet alımlarında alım komisyonu kararı,


- Düzenlenmesi gereken hallerde protokol,


- Fatura,


- Hizmet alımlarında Hizmet İşleri Hakediş
Raporu (Örnek:4),


- Gereken hallerde muayene ve kabul komisyonu
tutanağı, kabul işleminin idarece yapılması halinde ise idarece düzenlenmiş
belge,


- Mal ve malzeme alımlarında taşınır işlem fişi,


ödeme
belgesine bağlanır.


Mal
ve hizmet bedellerinin bir defadan fazla tahakkuk ettirilmesi halinde, onay
belgesi ile protokole bağlanması gereken alımlarda protokol ilk ödemeye ait
ödeme belgesine bağlanır.


e)Devlet Malzeme Ofisinden ve idarelerin kendilerine bağlı döner
sermayelerden yapacakları alımlarda;


- Onay Belgesi,


- Fatura,


-Gereken hallerde muayene ve kabul komisyonu
tutanağı, kabul işleminin idarece yapılması halinde ise idarece düzenlenmiş
belge,


- Taşınır
işlem fişi,


ödeme belgesine bağlanır.


Mal
ve malzeme alım bedellerinin bir defadan fazla tahakkuk ettirilmesi halinde,
onay belgesi ilk ödemeye ait ödeme belgesine bağlanır.


 


 
Dış temsilciliklerce yapılan harcamalar


Madde
60-
 Dış
temsilciliklere gönderilen avanslar ile açılan kredilerden bütçenin her bir
tertibinden yapılan harcamalarda dönemler itibarıyla bir Mahsup Bildirimi
(Örnek: 36) düzenlenir.


 Bu bildirime;


            -
Bütçenin her bir tertibi için düzenlenen Fatura ve Alındılar Tercüme ve
Müfredat Cetveli (Örnek:37),


- Döviz satış belgesi,


- Konsolosluk hasılatından kullanılan avanslar
için Dışişleri Bakanlığının emri,


bağlanır.


Mahsup Bildirimi (Örnek: 36) ve ekleri ile duruma
göre taşınır işlem fişi ödeme belgesine
bağlanır.


 


 
            Ödünç verme ve yardım


            Madde 61- Yabancı ülkelerde güç veya muhtaç duruma
düştükleri Dışişleri Bakanlığınca tespit olunan ve yurda dönmeleri gereken Türk
vatandaşlarının, dönüş ve yolda yiyecek giderleri için;


            a) Geri alınmak
üzere ödünç olarak verilen paraların ödenmesinde;


- Senet (Örnek: 38),


            b) Yardım olarak verilen
paraların ödenmesinde;


- İlgilinin muhtaç olduğunu belirten ve parayı
aldığına ilişkin imzasını içeren konsoloslukça düzenlenmiş tutanak,


ödeme belgesine bağlanır.


 


 
Borç ödemeleri


Madde
62-
Mahkemelerce kamu idaresi
tarafından ödenmesi hükme bağlanan borçlar ile kamu idarelerine emanet olarak
bırakılan veya emanet olarak tahsil olunan paraların kamu görevlilerince
zimmete geçirilmesinden doğan borçların ödenmesinde aşağıda belirtilen belgeler
aranır.


a)
İlama bağlı borçların ödenmesinde;


- Kanunları gereği ilamın icrası için
kesinleşmiş olma şartı aranan hallerde kesinleşmiş mahkeme ilamı,


-Yetkili merci tarafından icrasının geri bırakılmasına
(yürütülmesinin durdurulmasına) karar verilmeyen mahkeme ilamı,


- Davaya veya icraya intikal ettikten sonra
veya intikal etmeden önce sulh yoluyla bir hakkın tanınmasından dolayı doğan
borçların ödenmesinde, mahkeme ilamı yerine mevzuatı gereği sulha yetkili makam
veya merci kararı ve sulhname veya hakem kararı,


-
Karşı tarafın avukatına
yapılacak vekalet ücreti (icra daireleri aracılığıyla yapılan ödemeler dahil)
ödemelerinde fatura,


b)
9/6/1932 tarihli ve2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu
uyarınca icra dairesine tevdi veya bu dairece tahsil olunan veya muhafaza
altına alınan paraların ilgili memur tarafından zimmete geçirilmesinden doğan
borç ödemelerinde;


- Soruşturmayı yapan Cumhuriyet savcılığı
yazısı,


-
Paranın icra dairesine
yatırıldığına ilişkin belge,


ödeme
belgesine bağlanır.


 


 
ÜÇÜNCÜ
KISIM


 
Çeşitli
Hükümler


 
BİRİNCİ
BÖLÜM


 
Ortak
Hükümler


 


 
4734 Sayılı
Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin (d) bendine göre yapılacak alımlar


Madde
63 -
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun
22 nci maddesinin (d) bendine göre doğrudan temin usulüyle yaptırılacak mal ve
hizmet alımları ile yapım işi bedellerinin ödemelerinde;


- Onay Belgesi ,


- Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı,


 - Düzenlenmesi gerekli görülmüş ise sözleşme,


- Fatura,


- Muayene ve kabul komisyonu tutanağı, kabul işleminin idarece yapılması
halinde ise idarece düzenlenmiş belge,


-Mal
ve malzeme alımlarında, taşınır işlem
fişi,


ödeme
belgesine bağlanır.


Söz
konusu alım bedellerinin ödenmesinde aranılacak belgelere ilişkin diğer
hükümler aşağıda belirtilmiştir.


a) Yurtdışından yapılacak tüketim malı, malzeme,
demirbaş, makine, teçhizat ve taşıt alımlarına ilişkin giderlerin ödenmesinde birinci
fıkrada belirtilen  belgelere ilaveten;


- Dövizin bankaca yurt dışına transfer
edildiğine ilişkin belge,


- Taşıma senedi (konşimento),


ödeme
belgesine bağlanır.


Yurtdışından yapılan satınalmalarda ödenen
vergilerin idarece geri alınması halinde, fatura aslı yerine onaylı örneği
aranır.


Alımı bir merkezden
yapılan ancak alım yapılan merkez dışındaki birimlere teslim edilen mal ve
malzemeler için, birimlerin teslim aldıklarına ilişkin belgelere dayanılarak
alımı yapan merkezce düzenlenen taşınır işlem fişi ödeme belgesine bağlanır.


 b) Tercüme ücreti ödemeleri ile elektrik, su, doğalgaz
ve ulaştırma, haberleşme giderlerinin ödenmesinde muayene ve kabul işleminin yapıldığına ilişkin belge
aranmaz.


 c) Yurtdışından yaptırılacak
taşıma işlerine ait giderlerin ödenmesinde, birinci fıkrada belirtilen
belgelere ilaveten;


-Taşıma
senedinin (konşimento) aslı,


-Bilgisayar
sistemi bulunmayanidarelerce
yürütülen işlemlerde teslim kağıdının (ordino) onaylı bir örneği,


 ödeme belgesine bağlanır.


Bilgisayar
sistemi bulunan idarelerde taşıma senedinin alıcı nüshasının aslı teslim kağıdı
hükmündedir.


 Mal ve hizmet alım bedelleri ile yapım işi
bedellerinin bir defadan fazla tahakkuk ettirilmesi halinde, diğer ödemelerde
onay belgesi, piyasa fiyat araştırması tutanağı ve düzenlenmiş ise sözleşme
dışındaki belgeler aranır.


 


 
Kamu ihale
mevzuatına göre yapılan alımlarda aranacak diğer belgeler


Madde 64-  Kamu ihale mevzuatına göre yapılan mal ve
hizmet alımları ile yapım işleri bedellerinin ödenmesinde, bu Yönetmeliğin
ilgili maddelerinde sayılan belgelerden başka, duruma göre aşağıda belirtilen
belgeler de ödeme belgesine bağlanır. Söz konusu belgelerin onaylı birer
nüshaları muhasebe biriminde saklanan
taahhüt dosyalarına eklenmek üzere ayrıca alınır.


a) Sözleşmelerin devri halinde devir sözleşmesi,


b) Süre
uzatımı verilmesi halinde, buna ilişkin karar ve onay,


c) Kesin
kabul farklarının ödenmesinde kesin hesap belgeleri,


d) Sözleşmede öngörülmeyen iş artışının zorunlu hale gelmesi ve bu artışın
yüklenicisine yaptırılması halinde buna ilişkin onay belgesi ve ek kesin
teminata ilişkin belge.


 


 
Vize veya
uygun görüş alınması gereken hallerde aranacak belgeler


Madde 65- Kamu
idarelerinin yapacakları harcamalarında,
ilgili mevzuatında vize veya uygun görüş alınmasının belirtildiği hallerde, duruma göre vize yazısı veya
cetveller ile uygun görüş yazıları ilk ödemeye ait ödeme belgesine bağlanır.


Ön mali
kontrol sonucunda uygun görüş verilmediği halde, harcama yetkilileri tarafından
gerçekleştirilen alımların ödenmesinde,
uygun görülmediğine ilişkin görüş yazısının da ödeme belgesine bağlanması
gerekir.


 


 
Taşınır işlem fişine
ilişkin istisnai hükümler


Madde 66- Taşınır işlem fişi, aşağıda belirtilen taşınır mal alımlarında ödeme belgesine bağlanmaz.


1)
Satın alındığı andan itibaren tüketimi yapılan su, doğalgaz, kum, çakıl, bahçe
toprağı, bahçe gübresi ve benzeri madde alımları,


2)
Makine, cihaz, taşıt ve iş makinelerinin servislerde yapılan bakım ve
onarımlarında kullanılan yedek parçalar ile doğrudan taşıtların depolarına
konulan akaryakıt, likit gaz ve yağ alımları,


3)
Dergi ve gazete gibi süreli yayın alımları.


Ancak, bunlardan ihtiyaç duyulduğunda
kullanılmak üzere satın alınarak depolanan bakım-onarım yedek parçaları ile
likit gaz, akaryakıt ve yağlar için taşınır
işlem fişi aranır.


Türk Silahlı Kuvvetleri (Jandarma Genel
Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dahil) ile Milli İstihbarat Teşkilatı
ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılacak savunma ve güvenlik amaçlı taşınır
alımlarında, taşınırların girişine ilişkin düzenlenecek belgenin ödeme
belgesine bağlanması hususunda, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol
Kanununun 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen Yönetmelik hükümleri
saklıdır.


 


 
İKİNCİ
BÖLÜM


 
Son
Hükümler


 


 
Olağanüstü
hallerde ve yeni bir giderin ortaya çıkması halinde yapılacak düzenlemeler


Madde 67-Bakanlık;


a)
Savaş hali ile idari ve askeri sebeplerle tahliye durumunda veya olağanüstü
diğer hallerde yapılması zorunlu olan ivedi giderlerin ödenmesinde,


b)
Mevzuat değişikliği nedeniyle ortaya çıkan yeni bir giderin bu Yönetmelikte
değişiklik yapılıncaya kadar ödenmesinde,


 ödeme belgesine bağlanacak kanıtlayıcı belgeleri
giderin çeşidine göre ayrı ayrı belirlemeye yetkilidir.


Doğal
afetler nedeniyle alınacak tedbirler ile yapılacak yardımlara ilişkin
harcamalar 25/9/2005 tarihli ve 25947 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Afet
Harcamaları Yönetmeliğinde belirtilen usul
ve esaslar çerçevesinde yapılır.


 


 
Geçici Madde 1- Taşınır Mal Yönetmeliği
yürürlüğe girinceye kadar bu Yönetmelikte geçen taşınır işlem fişi yerine,
Ayniyat Talimatnamesi ekinde yer alan ayniyat tesellüm makbuzu veya idarelerin
özel mevzuatlarında bu makbuz yerine kullanılması öngörülen belge düzenlenir.


 


 
Geçici Madde 2- 5018 sayılı Kamu Malî
Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesinde öngörülenYönetmelik yürürlüğe girinceye kadar Türk Silahlı Kuvvetlerinin taşınır
mal işlemlerinde Ordu Mal Yönetmeliği hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.


 


 
Yürürlükten kaldırılan hükümler


Madde
68- 14/10/1991 tarihli ve 21021 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet
Harcama Belgeleri Yönetmeliği ile ek ve değişiklikleri yürürlükten
kaldırılmıştır.


 


 
Yürürlük


Madde
69-Bu Yönetmelik 1/1/2006 tarihinde yürürlüğe girer.


 
Yürütme


Madde 70 -Bu Yönetmelik
hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.


 


 


 


 


 
  Bugün 1 ziyaretçi (16 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Defteri Okumak İçin Deftere Yazmak İçin