UYGULAMALARDA PİLOT SAYMANLIK-SAGLIK SAYMANLIK
  MUTEMETLERİN DİKKATİNE
 
Ödeme emri belgesi (ÖEB) ve muhasebe işlem fişi (MİF) (avanslar için) hazırlarken:
 1. Kurumsal kod, birim kodu, hesap kodu, fonsiyonel kod, finansal kod ve ekonomik kodlar, tutarlarda hata yapılmaması
 2. Devlet Harcama Belgeleri Yöntemeliği’ne göre eklenmesi gereken evraklarda hata yapılmaması,
 3. Bilgisayar ortamında hazırlanması ve printer çıktısının alınması gerekmektedir.
 4. Sadece zorunlu hallerde ÖEB, MİF ve Devlet Harcama Belgeleri Yöntemeliği’ne göre eklenmesi gereken evraklarda, mürekkepli kalemle elle yapılan hata düzeltmelerinde gerçekleştirme görevlisi veya harcama yetkilisi tarafından paraf atılması ve mühürlenmesi gerekmektedir.
 5. Hatalı düzenlenen evraklar Muhasebe müdürlüğü’nce düzeltilmeyecek ve kabul edilmeyecektir.
 6. ÖEB’nde sadece düzenleyen kısmındaki gerçekleştime görevlisinin imzaladığı kısım mühürlenecektir.
 7. ÖEB’indeki en alt kısımı sadece Harcama Yetkilisi ve Muhasebe Yetkilisi imzalayacak, ilk baştaki boş kısıma ise herhangi isim açılmayacak ve imzalanmayacaktır.
 8. Harcama yetkilileri, yardımcıları veya hiyerarşik olarak kendisine en yakın üst kademe yöneticileri arasından bir veya daha fazla sayıda gerçekleştirme görevlisini ÖEB düzenlemekle görevlendirir.
 9. Harcama yetkilileri ve gerçekleştirme memuru değişikliğinde Muhasebe birimine bilgi verilmesi gerekmektedir.
 10. İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12.maddesinin 3.fıkrasına göre (“...Ödeme emri belgesini düzenlemekle görevlendirilen gerçekleştirme görevlileri, ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde ön malî kontrol yaparlar. Bu gerçekleştirme görevlileri tarafından yapılan kontrol sonucunda, ödeme emri belgesi üzerine “Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür” şerhi düşülerek imzalanır.”) belirlenen gerçekleştirme görevlisi her ÖEB’nde imzaladığı yere “Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür” şerhini yazmak zorundadır.
 11. ÖEB ve MİF ’nin “AÇIKLAMA VE EKLER” kısmına Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre  eklenmesi gereken tüm ekler adetleriyle birlikte yazılacaktır. Bu kısma yazılmayan eklerden Muhasebe Birimi sorumlu değildir. ÖEB ve MİF eklerinin 3 adetten fazla olması durumunda ekler yeterli büyüklükteki zarflara konulacaktır.
 12. Ödeme belgesinin birinci nüshasına, kanıtlayıcı belgelerin aslı veya yasal bir sebeple aslı temin edilemeyenlerin onaylı suretleri bağlanır. Fatura ve taşınır işlem fişinin asıllarının bağlanması esastır. Ancak, kaybolma, yırtılma, yanma gibi mücbir sebeplerle aslının temin edilemediği hallerde, fatura ve/veya taşınır işlem fişinin onaylı örnekleri bağlanmak suretiyle ödeme yapılabilir. Onaylı suretlerin, onaylayan ilgili birim yetkilisinin adı, soyadı, unvanı, imzası ve resmi mühür ile onay tarihini taşıması gerekir.
 13. Hak sahiplerinden alacaklarının aktarılmasını istedikleri banka şubesi ve hesap numaralarını ihtiva eden yazılı talepleri alınarak, talebin altına veya uygun yerine gerçekleştirme memuru veya yetkilendireceği görevli tarafından “İmzanın istihkak sahibi ............ ait olduğu tasdik olunur.” şerhi ile onaylandıktan sonra tahakkuk evrakına bağlanacaktır. Söz konusu banka şubesi ve hesap numarası, tahakkuk evrakının “açıklama-ekler” bölümünde ayrıca gösterilecektir.
 14. Kamu personelinin aylık, ücret ve düzenli olarak yapılan benzeri alacaklarının mutemetlere ödenmesine ilişkin görevlendirme yazıları, malî yılın ilk ayında ödeme belgesi ile birlikte muhasebe birimine verilir. Mutemet değişikliği halinde yeni mutemet ayrı bir görevlendirme yazısı ile muhasebe birimine bildirilir.
 15. Malî yılın ilk ayına ait ödemelerde, personelin kıdem aylığına esas hizmet sürelerini gösteren insan kaynakları birimince onaylı listenin ödeme belgesine bağlanması gerekir. Diğer aylarda ise durumunda değişiklik olanların listesi ödeme belgesine bağlanır.
 16. Aile Yardımı Bildirimi personelin ilk işe girişinde alınır ve personelin aile yardımından yararlanan eş veya çocuk durumunda meydana gelen değişiklikler ile yer değiştirme suretiyle atama halinde yenilenir.
 17. Yıl içinde birden fazla ödeme yapılan kişi ve kurumlardan, alacaklarının aktarılmasını istedikleri banka şubesi ve hesap numaralarını belirten yazılı talepleri her mali yıl için bir defa alınacaktır.
 18. Aylık ve ücretleri peşin ödenen kamu personeli aylık ve ücret ödemelerinin her ayın 15’inde, aylık ve ücretleri çalışıldıktan sonra ödenen işçilerin aylık ve ücret ödemelerinin ise her ayın 14’ünde yapılması gerekmektedir.
 19. Aylıklara ilişkin ÖEB’si, saymanlıklarca gerekli inceleme ve ödemeye ilişkin hazırlıkların tamamlanması için ödeme yapılması gereken tarihten altı iş günü önce Muhasebe müdürlüğüne ulaştırılmasına ve gecikmeye meydan verilmemesine özen gösterilecek ve harcama yetkililerince gerekli tedbirler alınacaktır.
 20. Maaş bilgi girişi yapılan evraklarının asıllarının bağlanması esastır. Aslının olmadığı hallerde onaylı örnekleri bağlanması gerekir. Onaylı suretlerin, onaylayan ilgili birim yetkilisinin adı, soyadı, unvanı, imzası ve resmi mühür ile onay tarihini taşıması gerekir.
 21. SSK primi kesilen çalışanların aylılarına ait ÖEB de altı iş günü önce Muhasebe Birimine ulaştırılması gerekmektedir. SSK bildirgesinin ise e-bildirgeden girilerek onaylanmadan ilgili döneme işlenerek ÖEB’ne eklenmesi ve ilgili dönem girdiği ilk gün onayının yapılması ve aynı gün onaylanan tahakkuk fişinin müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.
 22. Gelir Vergisi Kanununa göre vergiden muaf esnaf ile basit usulde vergilendirilen mükellefler tarafından yapılan teslim ve hizmetler KDV’den muaf olduğundan ayrıca KDV hesaplanmayacaktır. Yani teklif edilen fiyatlardan fazla ödeme yapılmayacaktır.
 
 
 1. Asgari geçim indirimi için Ücretliler, medeni durumları ve çocuk sayıları ile eşinin iş ve gelir durumu hakkında “Aile Durumu Bildirimi” ile işverenlerine bildirimde bulunacaklardır. Durumlarında herhangi bir değişiklik olması halinde (evlenme, boşanma, ölüm, doğum vb.) bu değişiklikleri işverene bir ay içerisinde bildireceklerdir. Asgari geçim indirimi oranını etkileyen değişiklikler, söz konusu değişikliğin işverene bildirildiği tarih itibariyle uygulanacak olup, eşlerin her ikisinin de ücretli olması halinde çocuklar yalnızca sosyal güvenlik yönünden tabi oldukları eşin bildirimine dahil edilecektir.
 2. Fazla çalışma ücretlerinin ödenmesinde onay veya yazının malî yılın ilk ödeme belgesine bağlanması gerekir.


AÇIKLAMALARIN ÜZERİNE TIKLAYINIZ...
 
 
Hesap kodları ve Ekonomik kodlar Listesi:
 
BÜTÇELEŞTİRİLMİŞ BORÇLAR HESABINA KAYDEDİLECEK TUTARLAR
          
              Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerince, bir taahhüde ve harcama talimatına dayanmayan giderlere ilişkin olup, ekli listede yer alan ekonomik kodlardan yapılan ve bütçede ödeneği öngörülmüş olmakla birlikte, oluştuğu yer ve zamanda ödeneği bulunmadığı için ödenemeyen giderlerden kaynaklanan borçlar:
 1.  ..................     .............................
                 630                    xxxxx
                             323                xxxxx
                831                      xxxxx
                             835                xxxxx
            ...................     .............................
Şeklinde kaydedilerek Kurumların bağlı bulunduğu Strateji Geliştirme                Dairesi Başkanlıklarından ödenek istenmiş olacaktır.
 
2.     Harcama birimleri, yukarıda belirtilen giderlere ilişkin ÖEB’ni bir nüsha fazla düzenlemek ve kanıtlayıcı belgeleri eklemek suretiyle tahakkuk ettirip muhasebe birimlerine gönderecekler, bu şekilde tahakkuk ettirilen harcamalara ilişkin ödenek taleplerini her ay itibariyle düzenli olarak bağlı oldukları strateji geliştirme birimlerine bildireceklerdir.
3.     Muhasebe Birimince, 323-Bütçeleştirilmiş Borçlar Hesabına kaydedilen tutarlar, ilgili kamu idareleri strateji geliştirme birimleri tarafından say2000i sisteminden raporlanabilmektedir. Strateji geliştirme birimlerince, raporlanan tutarlara ilişkin ödenekler, kurum bütçesinde yeterli ödeneğin bulunması halinde, ödenek gönderme belgesi ile ilgili muhasebe birimlerine gönderilecektir.
4.     Bütçeleştirilmiş borçlar hesabına, bütçe giderlerinin ekonomik ayrımlarındaki üç ekonomik kodu ile başlayan ve alttaki listede yer alan mal ve hizmet alım giderlerinden doğan borçlar kaydedilecektir.
5.     Ödeneği olmayan ve 323 Bütçeleştirilmiş borçlar hesabına yazılamayan harcamalar için düzenlenen ÖEB ödenek gelinceye kadar tahakkuk dairelerinde bekletilecek, Muhasebe Birimine ödenek gelince teslim edilecektir.Ödeneği olmayan bu ÖEB’ler Muhasebe Birimince teslim alınmayacaktır.
 
Bütçeleştirilmiş Borçlar Hesabına Kaydedilecek Borçlar Listesi
Ekonomik / Ayrıntı Kodu
Hesap / Ayrıntı Adı
I
II
III
IV
03
02
02
01
Su Alımları
03
02
03
01
Yakacak Alımları 1
03
02
03
03
Elektrik Alımları
03
02
03
90
Diğer Enerji Alımları
03
04
03
90
Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler
03
05
04
04
Kovuşturma Giderleri
 
 
TAŞINIR MAL İŞLEMLERİ:
 1. Taşınır İşlem Fişlerinde her taşınır KDV dahil tutar üzerinden yazılacaktır.
      Taşınır işlem fişi kesilmesi gereken her taşınır alımında aşağıda görüldüğü gibi ÖEB’nde 630’a değil 150-250-251-252-253-254-255 nolu hesaplardan ilgili olanlara kaydedilecektir.
___________________ / ____________________
150-250-252-
253-255                                 1.000,00
                              600                             7,50
                              325                        992,50
830                                          1.000,00
835          1.000,00
_____________________ / ________________________
                                                                                                                 
 
2.     Taşınır Kayıt Ve Kontrol Yetkilileri tarafından, kamu idarelerinin muhasebe kayıtlarında ilgili stok ve maddî duran varlık hesaplarında izlenen taşınırlardan; satın alma suretiyle edinilenlerin giriş işlemleri ile değer artırıcı harcamalar için düzenlenen Taşınır İşlem Fişlerinin bir nüshası ÖEB ekinde, muhasebe birimine gönderilir.
3.     Diğer şekillerde edinilen taşınırların girişleri ve maddî duran varlık hesaplarında izlenen taşınırların çıkışları için düzenlenen Taşınır İşlem Fişlerinin birer nüshasının, düzenleme tarihini takip eden en geç on gün içinde ve her durumda malî yıl sona ermeden önce muhasebe birimine gönderilmesi zorunludur.
 1. Muhasebe kayıtlarında "150-İlk Madde ve Malzemeler Hesabı"nda izlenen tüketim malzemelerinin çıkışları için düzenlenen Taşınır İşlem Fişleri muhasebe birimine gönderilmez. Bunların yerine, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde üç aylık dönemler itibarıyla, diğer idarelerde ise üç ayı geçmemek üzere üst yöneticiler tarafından belirlenen sürede kullanılmış tüketim malzemelerinin taşınır II nci düzey detay kodu bazında düzenlenen onaylı bir listesi, en geç ilgili dönemin son iş günü mesai bitimine kadar muhasebe birimine gönderilir.
 
 
2010 Taşınır Kodları:
 
GEÇİCİ GÖREV YOLLUKLARI İLE İLGİLİ HUSUSLAR:
 1. Yolluk bildiriminde her bir kişi için iki tarih arası ayrı satır kullanılılarak hesaplama yapılacaktır.                                                                                    Örneğin 10/02/2010 tarihinde Ankara'dan Erzurum’a geçici görevli olarak giden bir mühendis için Geçici Görev Yolluğu Bildirimi Hazırlanırken: Memur için 1.satıra:                                                                         “Yolculuk ve Oturma Tarihleri” kısmına :     10/02/2010-10/02/2010 “Nereden Nereye Yolculuk Edildiği veya Nerede Oturduğu” kısmına  Ankara-Erzurum-Ankara yazılacaktır.
 2. Geçici bir görevle memuriyet mahalli dışındaki bir yere gönderilenlerden, buralarda ve yolda öğle (saat 13.00) ve akşam (saat 19.00) yemeği zamanlarından birini geçirenlere 1/3, kisini geçirenlere 2/3 oranında ve geceyi de geçirenlere tam gündelik verilir. Bu hesaplamayı yapmak için yolculuk saatlerinin mutlaka yazılması gerekmektedir.
 3. Geçici görev yolluğu bildirimini, bildirim sahibinin görevi yerine getirmesinden bilgisi olan amir ve bildirim sahibi memur tarafından imzalanacaktır.
 4. Geçici görev yolluğu ödemelerine ilişkin ÖEB her personel için ayrı ayrı düzenlenecektir.
 5. Sürekli görev yolluğunda ise bildirim sahibinin atama işleminden bilgisi olan amir ve bildirim sahibi memur tarafından imzalanacaktır.
 
 
10/2/1954 Tarihli ve 6245 Sayılı Harcırah Kanunu
Hükümleri Uyarınca Verilecek Gündelik ve Tazminat Tutarları
 
a)
Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar (1)
33,00 TL
b)
Ek göstergesi 5800 (dahil) - 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar (2)
30,00 TL
c)
Ek göstergesi 3000 (dahil) - 5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar
27,50 TL
d)
Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar
25,00 TL
e)
Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar
24,00 TL
 
(1)
6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre verilecek gündeliklerin hesabında bu tutar esas alınır.
(2)
8/5/1991 tarihli ve 3717 sayılı Kanuna göre adli personel ile devlet davalarını takip edenlere verilecek yol tazminatının hesabında bu tutar esas alınır.
 
*
6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) ve (d) fıkralarına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında, gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı esas alınır.
 
Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatlar (Madde 50)
50 nci maddenin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci bentlerinde yer alan personel :
a)
Kadro derecesi 1-4 olanlar
9,50 TL
b)
Kadro derecesi 5-15 olanlar
9,00 TL
Bu tazminattan yararlananlardan;
Bu çalışmaları dolayısıyla arazide, şantiyede veya gemilerde geceleyenlere bu suretle bulunacak miktarın yarısı ek olarak ayrıca ödenir.
 
Konaklama gideri
 • Yurt içi ve yurt dışı sürekli görev yolluğunda konaklama bedeli ödenmez,
 • Yurtiçi geçici görevde gündeliğin % 50’fazlası.
 • 10 Günü aşmamak,
 • Görev süresini aşmamak,
 • Belgelendirilmek
 • Günlük olarak aşağıdaki tutarları aşamamak üzere;
 • Ek Göstergesi 5800 (Dahil) – 8000 (Hariç) olan Kadrolarda bulunanlar 45,00 TL
 • Ek Göstergesi 3000 (Dahil) – 5800 (Hariç) olan Kadrolarda bulunanlar 41,25 TL
 • Aylık Kadro Derecesi 1-4 olanlar 37,50 TL
 • Aylık Kadro Derecesi 5-15 olanlar 36,00 TL
 
konaklama gideri ödenir
 
 
 
DAMGA VERGİSİ:
488 sayılı Damga Vergisi Kanunun göre:
-Yolluklarda  binde 6,95
-4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılan alımlarda KDV hariç tutar üzerinden,
İhale komisyonu kararı için binde 4,95,
Sözleşme için binde 8,25,
Ödemeler için binde 8,25 damga vergisi kesilecektir.
 
ÖEB ve MİF
 
  
 
-Bütçe kanunu ve ekleri, ödeneklerle ilgili konular, tel emirleri vs:
 
-Taşınır Mal Yönetmeliği ve Ekleri

Taşınır Ekleri 1

Taşınır Ekleri 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Mali konularda kamu kurumları arasında yardımlaşma amacıyla kurulan say2000i grubuna http://groups.google.com/group/say2000i?hl=tr adresinden üye olunabilir.
            Kurumlar, üye girişi yapmadan http://groups.google.com/group/say2000i/files?hl=tr
(Dosyalar kısmı) adresinden, bu yazıyı, her kurum için örnek olarak hazırlanmış formüle edilmiş ÖEB, Geçici ve Sürekli Görev Yolluk Bildirimini bilgisayara indirip kurum, birim, fonksiyon bilgilerini ve ilgili yerleri değiştirerek kullanabilirler. Ayrıca ÖEB hazırlarken bakılması gerekli diğer cetvelleri bu adresten indirmek mümkündür.
 
 

 
  Bugün 1 ziyaretçi (36 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Defteri Okumak İçin Deftere Yazmak İçin