UYGULAMALARDA PİLOT SAYMANLIK-SAGLIK SAYMANLIK
  TAŞINIRLARIN DEVRİ.
 
                MALİYE BAKALIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğünün 31.12.2014 tarih Sayı :90192509-010.03-14955 sayılı Muhasebe Yönetmelikleri adı altındaki yazıda Birimler arası devri işlemleri ile ilgili örnekleri ile beraber duyuru yayınlanmıştır.
           Söz Konusu Duyuruya istinaden Sağlık Bakanlığı Merkez ve Taşra bazında 4 ayrı Kuruma ayrıldığından Sağlık Bakanlığı Merkez, TC. Halk Sağlığı Kurumu, TC. Kamu Hastaneleri Kurumu, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (Eski İlaç Eczalık Genel Müdürlüğü) olarak yeniden yapılandırılmıştır. Muhasebat Genel Müdürlüğü' nünden alınan görüşe istinaden Stratejileri ayrı olan Kurumların birbirlerine malzeme devirlerinde söz konusu Yönetmeliğin B.4. Farklı Muhasebe Birimlerinden Hizmet Alan Farklı Kamu İdareleri Arasındaki Bedelsiz Devir işlemi yapılacağı bildirilmiştir.  Taşınır devirlerinde Örneğin TC  Halk Kurumu İl ve İlçe hastanelerine mazleme devir ettiğinde Saymanlıklar arası devir işlemi yapılmayacak Devir eden Saymanlık 630 Bütçe gideri, devir alan Saymanlık 600 Bütçe geliri olarak kayıt altına alacaktır.  Söz konusu bu haberin bilgi mahiyetinde olduğundan ve yapılan işlemlerden hiç bir yasal sorumluluk kabul edilmeyecektir.            

            T.C.
MALİYE BAKANLIĞI 
Muhasebat Genel
Müdürlüğü
Sayı  
:        90192509-010.03-14955                                                                                   31/12/2014

Konu :        Muhasebe
Yönetmelikleri 
 
 Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin idare hesaplarının Sayıştaya
verilmesi kapsamında tüm mali tabloların üretilmesi, merkezî yönetim
kapsamındaki kamu idarelerine ait mali tabloların elektronik ortamda
yayınlanması, tahsisli taşınmazların tahsis edildikleri idarelerin mali
tablolarında gösterilmesi, kamu-özel iş birliği modeli çerçevesinde girişilen
taahhütlerin, sözleşmeye konu edilen varlık ve garantiler ile borç
üstlenimlerinin muhasebe kayıtlarında izlenmesi, dönem ayırıcı hesaplara aylık
dönemler itibarıyla kayıt yapılması gibi temel düzenlemeleri içeren ve yürürlük
tarihleri 01/01/2015 olan Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 23/12/2014 tarihli
ve 29214 sayılı Resmi Gazetede, Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği ise
27/12/2014 tarihli ve 29218 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
 
Bu çerçevede, uygulama birliğinin sağlanması amacıyla
söz konusu yönetmeliklerde belirtilen işlemlerin aşağıdaki açıklamalar ile ekte
yer alan örnekler çerçevesinde yapılması gerekmektedir.  
 
A- Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinin İdare Hesaplarının Sayıştaya
Verilmesi KapsamındaYapılacak İşlemler Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin; 
 
8 inci maddesinin ikinci fıkrasında, “Bu
Yönetmeliğin, bütçe sınıflandırmasının kurumsal, fonksiyonel ve finansman
kodları kullanılarak hesaplara kayıt yapılmasına ilişkin hükümleri saklı kalmak
kaydıyla, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin hesap planında yer verilen
tüm hesaplara kayıt yapılırken kurumsal kod kullanılması zorunludur.”

……  
B-GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNİN BİRBİRLERİ ARASINDAKİ VEYA
HARCAMA BİRİMLERİ ARASINDAKİ BEDELSİZ

 
DEVİR İŞLEMLERİ
 
  1. Aynı
         Muhasebe Biriminden Hizmet Alan Aynı Kamu İdaresine Bağlı Harcama
         Birimleri Arasındaki Bedelsiz Devir
  2.  

 
 

 
ÖRNEK 1: Muhasebat Genel Müdürlüğüne ait 1.000 TL kayıtlı değeri olan demirbaş
Milli Emlak Genel Müdürlüğüne bedelsiz olarak devredilmiştir.

 
 

 
 

 


 
 
 
 


 
 
 
 

 
255-

 

 
Demirbaşlar Hesabı (KKod: Milli Emlak G.M. )

 

 
1.000

 

 
 

 

 
 

 

 
          255-Demirbaşlar Hesabı( KKod: Muhasebat G.M.)

 

 
 

 

 
1.000

 

 
 

 
 

 
 

 
   

    
  1. Aynı
         Muhasebe Biriminden Hizmet Alan Farklı Kamu İdareleri Arasındaki Bedelsiz
         Devir


 
 

 
ÖRNEK 2: Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğünden hizmet alan Maliye
Bakanlığına (Muhasebat Genel Müdürlüğü) ait 1.000 TL kayıtlı değeri, 200 TL
birikmiş amortismanı olan demirbaş Gelir Ġdaresi Başkanlığına bedelsiz olarak
devredilmiştir.

 
 

 
                                           ·             Devreden kamu idaresine ait muhasebe kaydı 

 
 

 


 
 
 
 


 
 
 
 


 
 
 
 


 
 
 
 


 
 
 
 

 
630-

 

 
Giderler Hesabı (KKod: Muhasebat G.M.)

 
          255- Demirbaşlar Hesabı (KKod: Muhasebat G.M.)

 

 
1.000

 

 
 

 
1.000

 

 
257-

 

 
Birikmiş
  Amortismanlar Hesabı (KKod: Muhasebat
  G.M.)
           600- Gelirler
  Hesabı (KKod: Muhasebat G.M.)

 

 
200

 

 
 

 
200

 

 
 

 

 
·Devir alan kamu idaresine ait muhasebe kaydı

 

 
 

 

 
 

 

 
255-

 

 
Demirbaşlar Hesabı (KKod: Gelir İdaresi Başkanlığı)

 
          600- Gelirler Hesabı (KKod: Gelir İdaresi Başkanlığı)

 

 
1.000

 

 
 

 
1.000

 

 
630-

 

 
Giderler Hesabı (KKod: Gelir İdaresi Başkanlığı)

 
          257- Birikmiş Amortismanlar Hesabı (KKod: Gel.İd.Bşk.lığı)

 

 
200

 

 
 

 
200

 

 
B.3. Farklı Muhasebe Birimlerinden
Hizmet Alan Aynı Kamu İdaresine Bağlı Harcama Birimleri Arasındaki Bedelsiz
Devir
 
ÖRNEK 3: Çankaya Malmüdürlüğünden hizmet alan
Çankaya Ġlçe Milli Eğitim
 
Müdürlüğü 1.000 TL kayıtlı değeri, 200 TL birikmiş amortismanı olan
demirbaşını Gölbaşı Malmüdürlüğünden hizmet alan Gölbaşı Ġlçe Milli Eğitim
Müdürlüğüne bedelsiz olarak devretmiştir,
          

         Devreden okula ait muhasebe
    •         kaydı             
                           

 
511-

 

 
Muh. Birimleri Arası
  Ġşl. Hesabı (KKod: Milli Eğitim
  Bakanlığı)
           255-
  Demirbaşlar Hesabı (KKod: Milli Eğitim
  Bakanlığı)

 

 
1.000

 

 
 

 
1.000

 

 
257-

 

 
Birikmiş
  Amortismanlar Hesabı (KKod: Milli
  Eğitim Bakanlığı)

 
          511- Muh. Birimleri A.Ġ. Hs. (KKod: Milli Eğitim Bakanlığı)

 

 
200

 

 
 

 
200

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   

    

      

        
    • Devir alan okula ait
             muhasebe kaydı

    •   

     


 
 

 


 
 
 
 


 
 
 
 

 
255-

 

 
Demirbaşlar Hesabı (KKod: Milli Eğitim Bakanlığı)

 
          511- Muh. Birimleri A.Ġ. Hs. (KKod: Milli Eğitim Bakanlığı)

 

 
1.000

 

 
 

 
1.000

 

 
511-

 

 
Muh. Birimleri A.Ġ.
  Hs. (KKod: Milli Eğitim Bakanlığı)

 
          257- Birikmiş Amortismanlar Hs. (KKod: Milli Eğitim Bak.)

 

 
200

 

 
 

 
200

 

 
 

 
 

 
 

 
B.4. Farklı Muhasebe Birimlerinden
Hizmet Alan Farklı Kamu İdareleri Arasındaki Bedelsiz Devir

 
 

 
 

 
 

 
ÖRNEK 4: Sağlık Bakanlığına
(Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü) ait kayıtlı değeri 10.000 TL, birikmiş
amortismanı 2.000 TL olan ambulans Milli Eğitim Bakanlığına (Destek Hizmetleri
Genel Müdürlüğü) bedelsiz olarak devredilmiştir.

 
 

 
 

 
 

 
   

    

      

        
    • Devreden kamu idaresinin
             (Sağlık Bakanlığı Merkez Saymanlığı) muhasebe kaydı 

    •   

     


 
 

 


 
 
 
 


 
 
 
 

 
630-

 

 
Giderler Hesabı (KKod: Acil Sağlık Hizmetleri G.M.)

 
          255- Demirbaşlar Hesabı (KKod: Acil Sağlık Hizmetleri G.M.)

 

 
10.000

 

 
 

 
10.000

 

 
257-

 

 
Birikmiş Amortismanlar Hesabı (KKod:
  Acil Sağlık Hizmetleri G.M.)
          
  600- Gelirler Hesabı (KKod: Acil
  Sağlık Hizmetleri G.M.)

 

 
2.000

 

 
 

 
2.000

 

 
 

 
 

 
 

 
   

    

      

        
    • Devir alan kamu idaresinin
             (Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Saymanlığı) muhasebe kaydı

    •   

     


 
 

 


 
 
 
 


 
 
 
 

 
255-

 

 
Demirbaşlar Hesabı (KKod: Destek Hizmetleri G.M)

 
          600- Gelirler Hesabı (KKod: Destek Hizmetleri G.M))

 

 
10.000

 

 
 

 
10.000

 

 
630-

 

 
Giderler Hesabı (KKod: Destek Hizmetleri G.M)

 
          257- Birikmiş Amortismanlar Hs. (KKod: Destek Hiz.leri G.M)

 

 
2.000

 

 
 

 
2.000

 

 
 

 
 


          

 
 
  Bugün 16 ziyaretçi (34 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Defteri Okumak İçin Deftere Yazmak İçin