UYGULAMALARDA PİLOT SAYMANLIK-SAGLIK SAYMANLIK
  HİZMET STANDARDIMIZ
 
KAMU HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA UYGULANACAK
USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK KAPSAMINDA
SAĞLIK BAKANLIĞI MERKEZ SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR
 
 
Bildiği üzere 10/12/2003 tarihinde kabul edilen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun amacı; “kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik, verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere, kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenlemektir.” denilmektedir.
“Devlet hesaplarını tutmak ve saymanlık hizmetlerini yapmak” 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 inci maddesinde Maliye Bakanlığı görevleri arasında sayılmış ve Kararnamenin 11 inci maddesi ile bu görevler Muhasebat Genel Müdürlüğüne verilmiştir.
Aynı zamanda, Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun Muhasebe Hizmeti ve Muhasebe Yetkilisinin Yetki ve Sorumlulukları başlıklı 61 inci maddesinde; “Genel bütçe kapsamındaki idarelerin muhasebe hizmetleri Maliye Bakanlığınca yürütülür.” denilmektedir.
Sağlık Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğüne bağlı olarak Sağlık Bakanlığı Merkez Harcama Birimlerinin, Kanunun 61 inci maddede tanımı yapılan muhasebe hizmetlerini yerine getirmektedir.
“Muhasebe hizmeti; gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması işlemleridir.” şeklinde ifade edilmiştir. Kanunun aynı maddesinde “bu işlemleri yürütenler muhasebe yetkilisidir.” denilmiştir.
Sağlık Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürü Muhasebe Yetkilisi, Sağlık Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürü Semra KURTÇA olup, Saymanlık Müdür Yardımcısı Leyla ÖZGÜR’ dür.
Yine Kanunun Muhasebe Hizmeti ve Muhasebe Yetkilisinin Yetki ve Sorumlulukları başlıklı 61 inci maddesinde;  
“Muhasebe Yetkilileri ödeme aşamasında, ödeme emri ve eki belgeler üzerinde;
a)      Yetkililerin imzasını,
b)      Ödemeye ilişkin ilgili mevzuatında sayılan belgelerin tamam olmasını,
c)      Maddi hata bulunup bulunulmadığını,
d)      Hak sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri,
Kontrol etmekle yükümlüdür.
Muhasebe Yetkilileri, ilgili mevzuatında sayılan düzenlenmiş belgeler dışında belge arayamaz. Yukarıda sayılan konulara ilişkin hata ve eksiklik bulunması halinde ödeme yapamaz. Belgesi eksik veya hatalı olan Ödeme Emri Belgeleri düzeltilmek veya tamamlanmak üzere en geç bir iş günü içinde gerekçeleriyle birlikte harcama yetkilisine yazılı olarak gönderilir. Hataların düzeltilmesi veya eksikliklerin giderilmesi halinde ödeme işlemi gerçekleştirilir.
denilmektedir.
Sağlık Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü Hizmet Standartları aşağıda sunulmuştur.
SAĞLIK BAKANLIĞI MERKEZ SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI
SIRA
NO
HİZMETİN ADI
İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ EN GEÇ
1
Bütçe Giderleri Ödemeleri
İlgili tertibinde ödeneği olması koşuluyla, ödemenin çeşidine göre Ödeme Emri Belgesi ekinde İlgili Mevzuatında ve Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde sayılan belgeler.
4 iş günü
 
2
 
Aylık Maaş Girişleri
Her ayın 2 sine kadar Saymanlık Müdürlüğümüze bildirilmesi gereken personel maaşları ile ilgili değişikliklerin sisteme girilmesi.
4 iş günü
3
 
Avrupa Birliği Hibeleri,
Tubitak Ödemeleri
Ödemenin çeşidine göre Muhasebe İşlem Fişi ekinde İlgili mevzuatında ve Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde sayılan belgeler.
4 iş günü
4
 
Proje Ödemeleri
Ödemenin çeşidine göre Ödeme Emri Belgesi ekinde İlgili Mevzuatında ve Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde sayılan belgeler.
4 iş günü
5
 
Kişilerden Alacaklar
 
Strateji Daire Başkanlığından gelen üst yazı ekinde borç bildirime istinaden muhasebe kayıtlarına alınması ve tahsilatları.
2 iş günü
 
   6
 
 
İcra
İlgili harcama biriminden üst yazı ekinde gelen İcra Kesinti Belgelerinin muhasebe kayıtlarına alınması.
2 iş günü
 
7
 
 
Taşınır İşlemleri
Taşınır Kayıtlarına ilişkin Taşınır İşlem Fişlerinin muhasebe kayıtlarına alınması.
2 iş günü
8
 
Haciz Kayıtları
Hukuk Müşavirliğinden gelen Haciz Bildirimlerinin borçlular takip defterine işlenerek ilgili idareye bildirilmesi.
2 iş günü
  
9
 
Bütçe Gelirleri Tahsilatları
Şartname bedeli, karar pulu, sözleşme bedeli, ruhsat harçlarının ilgili idarelerden gelen yazıya ve banka dekontuna göre kayıtlara alınması.
2 iş günü
 
10
Sosyal Güvenlik Kurumu 
               ve
Sendika  Kesintileri
İlgili dairelerinden gelen Emekli Kesenekleri ve SSK. Bildirimlerine istinaden ilgili kuruma gönderilmesi.
2 iş günü
 
11
Avans, Kredi
          ve
Akreditif işlemleri
Muhasebeleştirme Belgeleri ve ekinde Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde istenilen belgeler.
2 iş günü
12
Emanet İşlemleri
Belge dayanağına veya ilgili harcama biriminden alınan yazıya göre emanet hesaplarına alınan tutarların ilgililerine gönderilmesi.
1 iş günü
 
13
 
Yurtdışı Ödemeleri
Ödemenin çeşidine göre Ödeme Emri Belgesi ekinde İlgili mevzuatında ve Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde sayılan belgeler.
(Bank cetveli gereken durumlarda Bank Cetvelinin eklenmesi gerekir.)
1 iş günü
14
Geçici ve Kesin Teminatlar
İlgili dairesinden gelen yazıya göre teminatların ve Banka Teminat Mektuplarının kayıtlara alınması ve ödenmesi.
1 iş günü
 

MÜRACAATLAR
BİLGİ EDİNMEYE İLİŞKİN
ADI SOYADI
Serpil SİVRİ
ÜNVANI
Muhasebe Şefi
Telefon
416 82 63
e-posta
ssivri@muhasebat.gov.tr
TOPLAM  KALİTEYE İLİŞKİN 
ADI SOYADI
Levent ÇATALBAŞ
ÜNVANI
Muhasebe Uzmanı
Telefon
416 82 69
e-posta
TAHSİLAT VE ÖDEMELERE İLİŞKİN
ADI SOYADI
Özden ŞEN
ÜNVANI
Muhasebe Uzmanı
Telefon
416 82 69
e-posta
osen1@muhasebat.gov.tr
İLK DERECE MÜRACAATLAR
Adı Soyadı
Semra KURTÇA
Unvanı
Saymanlık Müdürü
Telefon
416 82 51
e-posta
skurtca@muhasebat.gov.tr
İKİNCİ DERECE MÜRACAATLAR
Adı Soyadı
Sebahattin TURAN
Unvanı
Personel Daire Başkanı
Telefon
415 16 00
e-posta
sturan2@muhasebat.gov.tr

 
  Bugün 8 ziyaretçi (54 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Defteri Okumak İçin Deftere Yazmak İçin