UYGULAMALARDA PİLOT SAYMANLIK-SAGLIK SAYMANLIK
  2012 MALİ VERİLERİ
 
     
  2012 YILI VERİLERİ
  1/1/2012-30/6/2012 DÖNEMİNDE 
  AYLIK KATSAYISI   0.066187
  TABAN AYLIĞI KATSAYISI  0.088562
  YAN ÖDEME KATSAYISI  0.020987
 
  1/7/2012-31/12/2012 DÖNEMİNDE 
  AYLIK KATSAYISI   
  TABAN AYLIĞI KATSAYISI  
  YAN ÖDEME KATSAYISI  
 
  375 S.KHK'ye göre emekli olanlara verilen yolluk tazminatı
  Katsayı (0.066187) X Gösterge (12.105)  
  Katsayı (0.088562) X Gösterge (12.105)  
 
  BÜTÇE KANUNU K CETVELİNDEKİ
  FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ 1,35
 
  BÜTÇE KANUNU H CETVELİNDEKİ
  HARCIRAH KANUNUNA GÖRE VERİLECEK GÜNDELİKLER
  Ek Göstergesi 8000 ve daha yüksek olanlar 36,50
  Ek Göstergesi 5800 (Dahil) - 8000 (Hariç) olanlar 33,50
  Ek Göstergesi 3000 - 5800 olanlar 31,00
  Aylık Kadro Derecesi 1- 4 olanlar 28,00
  Aylık Kadro Derecesi 5-15 olanlar 27,00
 
  Kıdem Aylığı
  Her hizmet yılı için         20
  25 yılı hizmetten sonra 500
  (Kıdem Aylık Göstergesi*Hizmet Yılı*Maaş Katsayısı)
 
  657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 202. Maddesine göre ödenen 
  Aile Yardımı (Göstergesi 1.823 X Katsayı) 112,94
  Çocuk Yardımı (Bir çocuk için 500*Maas Katsayısı) 6 yaştan küçük 30,98
  Çocuk Yardımı ( 0-6 yaş (72 nci ay dahil) grubunda   yer alan çocuklar için bir kat artırımlı uygulanır) (En fazla iki çocuk)  
  Çocuk Yardımı (Bir çocuk için 250*Maas Katsayısı) 6 yaştan büyük 15,49
 
  657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 207. Maddesine göre ödenen
  Doğum Yardımı Ödeneği   
  (Gösterge=2500 x Katsayı ) 154,89
 
  657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 208. Maddesine göre ödenen Ölüm Yardımı
  Es veya Çocugun Ölümü (9500*Maaş katsayısı) 588,56
  Memurun Ölümü (9500*2*Maaş katsayısı) 1.177,13
 
  ASGARİ ÜCRET
  Brüt 886,50
  Net 701,14
 
  En Yüksek Devlet Memuru Aylığı  
  ( 9500*Maaş Katsayısı ) 588,56
 
  Emekli Kesenekleri
  Emekli Keseneği (İştirakçi Payı) '%16
  Emekli Keseneği (Devletçe Karşılanan) '%20
  Emekli Keseneği Matrahına eklenecek Tutarlar En Yüksek Devlet Memuru Aylığı (ek gösterge Dahil) Brüt Tutarının  
  Ek göstergesi 8400 ve daha yüksek olanlarda  % 240
  Ek göstergesi 7600 (dahil) - 8400 (hariç) arasında olanlarda  % 180
  Ek göstergesi 4800 (dahil) - 6400 (hariç) arasında olanlarda  % 150
  Ek göstergesi 3600 (dahil) - 4800 (hariç) arasında olanlarda  % 130
  Ek göstergesi 2200 (dahil) - 3600 (hariç) arasında olanlarda  % 70
  Diğerleri % 40
  tekabül eden miktari,emeklilik kesenegine ve kurum karsiligina tabi tutulur.   
 
  Genel Sağlık Sigortası Primi
  (5434 'e tabi memurlar için) Devlet  %12
  Diğer Sigortalılar için Sigortalı   %5
  Diğer Sigortalılar için İşveren  %7,5 
 
  SAKATLIK İNDİRİMİ
  1. Derece sakatlar için 770,00
  2. Derece sakatlar için 380,00
  3. Derece sakatlar için 180,00
 
  Gelir Vergisi Kanununun 103.mad. Gelir vergisi Matrahı (Ücretliler İçin)
  10.000. TL'ye kadar  % 15
  25.000  TL'nin 10.000 TL'si için 1.500 TL, fazlası  % 20
  88.000 TL'nin 25.000 TL'si için 4.500 TL, fazlası % 27
  88.000 TL'den fazlasının 88.000 TL'si için 21.050 TL, fazlası % 35
 
  Vergi Usul Kanununun 232 maddesine göre fatura kullanma mecburiyeti              770,00
 
  Yeniden Değerleme Oranı 2011 Yılı  10,26
 
  BÜTÇE KANUNU İ CETVELİNDEKİ
  5018 sayılı yasanın ön ödeme başlıklı 35.maddesindeki parasal sınırlar
  Yapım işleri ile mal ve hizmet alımları için;                                                                                      İllerde, kuruluş merkezlerinde, büyükşehir belediye sınırları içindeki ilçeler ve nüfusu 50 bini geçen ilçelerde 950,00
  Yabancı konuk ve heyetlerin ağırlanması amacıyla görevlendirilecek mihmandarlara 6.500,00
  Mahkeme harç ve giderleri için (Ankara, İstanbul ve İzmir il merkezleri için) 60.000,00
  İl dışına yapılacak seyahatlerde kullanılacak akaryakıt giderleri için 4.800,00
  Genel Bütçe Kapsamındaki kamu idarelerince Maliye Bakanlığı izni aranmaksızın açolacak kredi tutarı 80.000,00
 
  KİK 01.02.2010 – 31.01.2011 DÖNEMİ EŞİK DEĞERLER İLE
   PARASAL LİMİTLER
    699.270,00
  KİK MD.8 - EŞİK DEĞERLER 1.165.451,00
    25.640.021,00
  PARASAL LİMİTLER VE TUTARLAR  
  MADDE 3 (g) 5.849.426,00
    76.291,00
  MADDE 13 (b) 152.588,00
    1.271.609,00
  MADDE 21 (f) 127.154,00
  MADDE 22 (d) ( Büyükşehir Belediyesi sınırlarında bulunan idareler) 38.144,00
 
  DAMGA VERGİSİ
  Belli parayı ihtiva eden Mukavelenameler (Sözleşme), taahhütnameler ve temliknameler (Binde 8,25)
  İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları     (Binde 4,95)
  Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar (Binde 8,25)   
  Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (Ek: 5766/10-ç md.) (Yürürlük: 6.6.2008) (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar                              (Binde 6,6)
 
  PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR
   Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 12 nci maddesi ile Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri,Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesi gereğince, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine hizmet veren muhasebe birimimizce kasadan yapılacak ödeme tutarı. 850,00
  Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 12 ve 27 nci maddeleri gereğince ertesi gün yapılacak ödemeleri karşılamak üzere ve kişi malı emanet dövizlerden kasada bulundurulacak miktarlar ile T.C. Ziraat Bankası şubesi bulunmayan ilçelerde gerekli güvenlik önlemleri alınmak şartıyla veznede bulundurulacak azami TL tutarı; 5.500,00
  Ödemelerde muhasebe birimlerince Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 524 üncü maddesinin (c) fıkrasına göre bankaya önceden haber verilmesi gereken tutar,  45.000,00
  İlgilileri tarafından kaybedilen alındılarda Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 528 inci maddesine göre ilân gerektirmeyen parasal sınır, 550,00
  Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri,Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesi uyarınca, muhasebe birimleri dışında görev yapan muhasebe yetkilisi mutemetleri tarafından yedi günlük süre beklenilmeksizin muhasebe birimi veznesine teslim edilmesi gereken tahsilat tutarı, 1.850,00
  Muhasebe yetkililerinin, kendilerine 5018 sayılı Kanun ve diğer mevzuatla verilen görev ve yetkilerinden, yardımcılarına devredebilecekleri görev ve yetkilere ilişkin limitler   
         1. Geçici veya kesin ödeme, iade, mahsup ve bunların muhasebeleştirilmesi işlemlerinde (her bir belge için) 5.550,00
         2. Banka teminat mektubu veya menkul değerlerin, kısmen veya tamamen ilgilisine iadesine ilişkin işlemlerde 27.450,00
  Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 5 inci maddesi ve konuya ilişkin Tebliğde yapılan açıklamalara göre, özel kişiler tarafından düzenlenen faturaların kaybedilmesi halinde, noter onaylı fatura örneklerinin kabul edileceği parasal alt sınır.  37.000,00
 
  Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre harcama yetkilisinin onayı ile kayıtlardan çıkarılacak taşınırlar için uygulanacak limitler,  
  1. Taşınırların kamu idareleri arasında bedelsiz devri ve satışında 3.000,00
  2. Taşınırların hurdaya ayırılmasında, imha ve terkin edilmesinde 5.400,00
  3. Taşınırların aynı kamu idaresine bağlı harcama birimleri arasındaki devrinde 15.000,00
  İzin alınmaksızın açılacak kredilerde parasal sınır, 75.000,00
  İzin alınmaksızın elektronik sayaçlara yükletilecek doğalgaz ve su bedelleri için açılacak kredi sınırı, 150.000,00
 
  HARCAMA YETKİLİSİ MUTEMEDİ AVANS SINIRLARI
  1. Yapım işleri ile mal ve hizmet alımları için: 950,00
  2. Yabancı konuk ve heyetlerin ağırlanması amacıyla görevlendirilen mihmandarlara 6.500,00
  3. Mahkeme harç ve giderleri 60.000,00
  4.İl dışına yapılacak seyahatte kullanılacak akaryakıt giderleri için 4.800,00
 
  KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZ ORANLARI   
  3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanuna göre yıllar itibarıyla uygulanması gereken kanuni faiz ve temerrüt faizi oranları: (Temerrüt faizi miktarının sözleşme ile kararlaştırılmamış olduğu hallerde, akdi faiz miktarı aşağıda belirtilen oranların üstünde ise temerrüt faizi, akdi faiz miktarından az olamaz.) Yıllık%
  1. 1/1/2011 tarihinden itibaren :  
  1.1. Kanuni faiz oranı sözleşme ile tespit edilmemişse, (AYLIK 0,75) 9
     
  1.2.1. Sözleşme ile tespit edilmemişse 9
  1.2.2. Ticari işlerde (22/12/2009 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile) 15,00
  1. 1/1/2010 tarihinden itibaren :  
  1.1. Kanuni faiz oranı sözleşme ile tespit edilmemişse,(aylık 0,75) 9
  1.2. Temerrüt faiz oranı  
  1.2.1. Sözleşme ile tespit edilmemişse 9
  1.2.2. Ticari işlerde (22/12/2009 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile) 16
  2. 1/7/2009-31/12/2009 dönemi için:  
  1.1. Kanuni faiz oranı sözleşme ile tespit edilmemişse, 9
  1.2. Temerrüt faiz oranı  
  1.2.1. Sözleşme ile tespit edilmemişse 9
  1.2.2. Ticari işlerde (12/6/2009 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile) 19
  3. 1/1/2008 -30/6/2009 dönemi için :  
  1.1. Kanuni faiz oranı sözleşme ile tespit edilmemişse, 9
  1.2. Temerrüt faiz oranı  
  1.2.1. Sözleşme ile tespit edilmemişse 9
  1.2.2. Ticari işlerde (12/6/2009 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile) 27
  6183 SAYILI A.A.T.U.H.K.'NUN 51. Maddesine göre gecikme zammı oranı (19.10.2010 tarihinden itibaren)    aylık 1,4
 
  6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2012 yılında Kanunun 1 inci maddesine göre yapılacak ilave tediyenin birinci yarısı 28/1/2010, diğer yarısı 30/6/2010 tarihinde ödenecektir.
 
  KDV TEVKİFAT ORANLARI
 
  İŞİN ÇEŞİDİ ORAN
  Diğer Hizmetler (Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri (makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait bakım ve onarım hizmetlerinin yalnızca işçilik hizmetinden ibaret sayılması söz konusu olmayıp, bu hizmetin gereği olarak yapılan mal, malzeme ve parça teslimleri de bakım ve onarım hizmetine dahil bulunmaktadır. )) 1/3
  Her türlü yemek servisi 1/2
  Danışmanlık ve Denetim Hizmetleri(teknik, ekonomik, mali ve hukuki alanda sunulan danışmanlık ve denetim hizmetleri) 1/2
  Bahçe ve Çevre Bakım Hizmetleri(Park ve bahçeler ile mezarlık alanlarının bakımı, park ve bahçeler ile bulvar, refüj, göbek, rekreasyon alanları ve havuzların bakımı, bitkilendirilmesi, sulanması) 1/2
  Temizlik Hizmetleri (Bina temizliği(binaların müştemilat ve eklentileri dahil iç ve dış cephesinin temizliği ve her türlü mefruşatının (halı, perde, koltuk, süs eşyası vb.) bina içinde veya dışında yaptırılan temizliği dahildir. Ayrıca, havlu, çarşaf, elbise, çamaşır gibi eşyaların kuru temizlettirilmesi veya yıkattırılması da temizlik hizmetleri kapsamında tevkifata tabi olacaktır), Demiryolu ve kara nakil vasıtalarının temizliği,Sağlık kuruluşlarının hijyenik temizliği ve hastane atıklarının imhası,Çöp toplama ve toplanan çöplerin imhası ,Park ve bahçeler ile mezarlık alanlarının temizliği,Haşere mücadelesi, (temizlik işlerinde kullanılacak deterjan, süpürge vb.malzemenin piyasadan satın alınması sırasında tevkifat uygulanmayacağı tabiidir.)) 2/3
  İş Gücü Hizmetleri (mükelleflerin alt işverenlerden veya bu konuda faaliyette bulunan diğer işletmelerden temin ettikleri işgücü hizmetine ait katma değer vergisinin tevkifata tabi tutulması) 90
  Yapım İşleri (bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekapaj gibi her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihrazat, nakliye, tamamlama, (boya badana dahil) her türlü onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işleri)(30/04/2006 (bu tarih dahil) tarihinden önce ihalesi tamamlanmış yapım işlerine ilişkin olup bu Tebliğin yayımı tarihinden sonra düzenlenecek faturalarda gösterilen KDV tutarı tevkifata tabi tutulmayacaktır) ve bu işlere ilişkin mühendislik-mimarlık ve etüt işleri (mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı hizmetleri ve benzeri hizmetler) 1/6
  Gözetim hizmetleri, Yapı Denetim Hizmetleri 1/2
  Özel Güvenlik Hizmetleri 4/3
 
  Bugün 19 ziyaretçi (50 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Defteri Okumak İçin Deftere Yazmak İçin