UYGULAMALARDA PİLOT SAYMANLIK-SAGLIK SAYMANLIK
  ÖDEME TEL EMRİ.
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı :

B.07.0.BMK.0.06.12.390

Konu :

ve Bütçe Uygulamaları

2012 Yılı Harcamaları

2012 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA GENELGESİ

(Sıra No: 1)

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerince; harcamaların kamu finansman

dengesi de dikkate alınarak gerçekleştirilmesi, gelir ve giderlerin hesaplara alınmasında

sağlanan standardın korunması ve bütçe işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi

bakımından aşağıdaki esaslara uyulacaktır.

A- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ödeneklerin kullanımına

ilişkin esasları düzenleyen 20 nci maddesi gereğince kamu idarelerince hazırlanacak ayrıntılı

harcama ve finansman programları yürürlüğe girinceye kadar 2012 Yılı Merkezi Yönetim

Bütçesinde yer alan ödenekler aşağıdaki esaslar dahilinde kullanılacaktır.

1) Bakanlığımızca serbest bırakılan/bloke tutulan ödenekler hariç olmak üzere, genel

bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin bütçelerinde yer alan

ödeneklerden;

a) 01- Personel Giderlerinin yüzde 15’i,

b) 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin yüzde 15’i,

c) 03- Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinin yüzde 8’i,

d) 04- Faiz Giderlerinin yüzde 25’i,

e) 05- Cari Transferlerin yüzde 8’i,

serbest bırakılarak, e-bütçe sisteminde kullanıma açılmıştır.

2) Önceki yıllarda olduğu gibi 2012 yılında da söz konusu harcamalar, serbest

bırakılan ödenekler dahilinde ödenek gönderme belgesi düzenlemek suretiyle

gerçekleştirilecektir.

3) 01- Personel Giderleri ve 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

ekonomik kodlarından yapılacak harcamalar ile ilgili mevzuatı gereğince ödenek gönderme

belgesi aranmaksızın ödeme yapılabilecek haller dışında ödenek gönderme belgesi olmaksızın

kesinlikle harcama yapılmayacaktır.

4) Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, harcamalarını bütçe ödenekleri dahilinde

gelir gerçekleşmeleri ve finansman imkanları ölçüsünde gerçekleştireceklerdir.

30.12.2011* 20047

B- Bütçe gelir ve giderlerinin gerçekleştirilmesine ilişkin olarak ilgili dördüncü düzey

ekonomik kodun belirlenmesinde, http://www.bumko.gov.tr web adresinde yer alan Analitik

Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber açıklamaları esas alınacaktır. Yeni ekonomik kod

tanımlanması ya da kod açıklamalarında değişiklik yapılması halinde, idarelere gerekli

duyuru anılan web adresinde yapılacaktır.

C- Bütçe işlemlerine ilişkin olarak yeni esas ve usuller belirleninceye kadar söz

konusu işlemler, (7) Sıra No’lu 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği

çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

Gereğini önemle rica ederim.

Mehmet ŞİMŞEK

Maliye Bakanı

Not:

taşra teşkilatlarına ve muhasebe yetkililerine gerekli

duyuru ilgili valilik tarafından ivedilikle yapılacaktır

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin.

(Web adresi: http://www.bumko.gov.tr)

 
  Bugün 11 ziyaretçi (19 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Defteri Okumak İçin Deftere Yazmak İçin